• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

مبانی مدیریت0

 

دوره آموزشی مبانی مدیریت زمان

 

در دنیای که همه چیز به سرعت در حال رخ دادن است، مدیریت زمان یکی از اصولی است که به کار هر انسانی در قرن ۲۱ می آید. فرض کنید که هم اکنون شما ۵ ساعت اضافه در هر هفته وقت داشته باشید، چه کاری را در این ۵ ساعت انجام خواهید داد؟ آیا آن را به سرگرمی می گذرانید و یا با دوستان و فامیل خواهید گذراند؟ آیا شما آن را برای گسترش بیشتر کار و حرفه تان سرمایه گذاری می کنید و یا...

 

سرفصل  دوره آموزشی مبانی مدیریت زمان

 

درس اول- اصول و انگیزه شخصی

درس دوم- مالتی تسکینگ و عواقب آن

درس سوم- سه اصل بهره وری

درس چهارم- اصل اول: فضا

درس پنجم- اصل دوم: ذهن

درس ششم- اصل سوم: زمان

درس هفتم- سه اصل پردازش یک کار

درس هشتم- پردازش ایمیل

درس نهم- بودجه زمانی

 

خرید و دانلود