مرکز جامع خدمات آموزش، پژوهش و پذیرش دانشگاهی

 

سرویسهای خود را با تکیه و تاکید بر پشتیبانی و پی گیری و کنترل و نظارت مستمر به همه دانش جویان و دانش آموختگان در سراسر کشور ارایه می کند.

 

خدمات موسسه در حوضه های متنوع و در تمامی رشته گرایشهای دانشگاهی و مشتمل بر همه نظام های آموزشی می باشد. دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی و نیز پیام نور و غیر انتفاعی تحت پوشش این خدمات هستند.

 

موسسه ماد دانش پژوهان در زمینه فعالیتهای پروژه ای اعم از:

 

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل و خارج از کشور

مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و سازمانی

تهیه  مقالات در سطوح مختلف مانند ISI و علمی پژوهشی و مقالات سمینار و کنفرانس

پیشنهاد موضوع و نیز بررسی موضوع پیشنهادی شما و نیز تدوین و رفع اشکال پروپوزال مربوطه

تهیه پیشینه تحقیق و مطالعه و جستجوی مقالات

متدولوژی و آمار و تحقیقات کتابخانه ای و میدانی و تحلیل آماری پرسش نامه و نتیجه گیری

 

فعالیت دارد.

 

فاز بررسی و پاسخ دهی موسسه از مهمترین وجوه تمایز ما به حساب می آید.