• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 07
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

Microfit یک نرم افزار ویژه اقتصاد سنجی- کاربرد علم آمار در اقتصاد یا Econometric است که قابلیت های بسیاری در انجام روش های رگرسیونی و تمامی آزمون های مکمل آن در اقتصاد دارد و برای محققان رشته های علوم اقتصادی می‌تواند بسیار مفید واقع شود.