مطالب اسناد بالادستی ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نحوه نگارش پايان نامه
يكی از اهداف نگارش هر پايان نامه، در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است.

پايان نامه نوشته ای است شامل چكيده پايان نامه به فارسي، فهرست تفصيلی مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها، مقدمه و تاريخچه مختصر، مروری بر كارهای انجام شده و آخرين اطلاعات تئوری، عملكرد تحقيقی و عملی نتايج، بحث و پيشنهادات، فهرست منابع و ماخذ و چكيده پايان نامه به انگليسی كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاری استاد مشاور (در صورت داشتن) تنظيم و تدوين می شود.

رعايت اين تذكرات از جانب دانشجويان برای رعايت هماهنگی بين پايان نامه ها الزامی است. موضوعات هر پايان نامه را با توجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندی نمود:

فرم زركوب روی جلد فارسي (در صورتی كه ارائه پايان نامه به صورت مجلد باشد)
فرم داخل جلد به فارسی
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم (اختياری مي باشد)
چكيده پايان نامه به فارسی
تقدير و تشكر ( اختياری)
فهرست مطالب
فهرست اشكال
فهرست جداول
متن پايان نامه
نتايج و تحقيقات آتی
پيوست ها (ضميمه 1، ضميمه 2، ....)
مرجع ها و ماخذها
چكيده پايان نامه به انگليسي
فرم داخل جلد به انگليسی
ترتيب درج مطالب پايان نامه
الف) برگ های ابتداي پايان نامه

برگ اول (فرم داخل جلد به فارسی): اين قسمت بايد دقيقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد.

برگ دوم: بسم الله الرحمن الرحيم

برگ سوم (تقديم): در صورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصيتی و يا... تقديم نمايد، كه در اين صفحه درج میگردد.

برگ چهارم (چكيده): هر پايان نامه بايستی با چكيده آغاز گردد كه شامل بحث پيرامون موضوع پايان نامه، شيوه هاي تحقيق و نتيجه كلي است. دانشجو موظف است اين چكيده را به زبان فارسي تهيه و در اين برگ از پايان نامه درج نمايد.

برگ پنجم (تقدير): دانشجو مي‌تواند در صورت تمايل در اين صفحه از كساني او را در تهيه پايان نامه ياري نموده اند تقدير نمايد.

برگ ششم (فهرست مطالب): دانشجو بايستي فهرست مطالب كه همراه با شماره صفحه مربوطه در اين قسمت درج نمايد.

دانشجو بايد پس از درج فهرست مطالب پايان نامه، فهرست اشكال را به صورت جدا از فهرست مطالب درج نمايد.

دانشجو بايد پس از درج فهرست اشكال پايان نامه، فهرست جداول را به صورت جدا از فهرست اشكال درج نمايد.

ب) پس قرار گرفتن مطالب فوق به ترتيب، متن پايان آغاز مي گردد.

مقدمه: اين قسمت شامل هدف هاي مورد نظر در پايان نامه، روش ها و نحوه انجام تحقيق و نتايج حاصل از آن باشد. اغلب منابع مروری (Literature Review) نيز در اين قسمت انجام مي‌پذيرد. همچنين ذكر اهميت موضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشور توصيه مي‌شود.

توضيح ساختار پايان نامه با ذكر مختصر از مطالبي كه در فصل هاي مختلف آورده شده است ضروري است.

فصل ها: متن هر پايان نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي‌توان با يك مقدمه كوتاه آغاز و با يك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند. هر فصل بايد به شكلي كه در بخش بعدي در باره آن توضيح داده خواهد شد شماره گذاري گردد.

بنا به نظر دانشجو و تاييد استاد راهنما مطالب مختلف پايان نامه در چند فصل مختلف دسته بندي مي‌گردد. در فصل آخر بايستي به نتايج به دست آمده، بحث و پيشنهادات لازم پرداخت.

فصل آخر: فصل آخر بايد با توجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد. مقايسه نتيجه هاي به دست آمده با هدف هاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي‌شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند. در ضمن ارائه دهنده پايان نامه در اين فصل به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي، به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي‌پردازد.

ج) پيوست ها

پس از اتمام مطالب پايان نامه پيوست ها قرار مي‌گيرند. قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي (data) غير ضروري، برنامه نرم افزاري و يا چگونگي به دست آوردن معادلات رياضي باشد، چنين مطالبي بايد در پيوست آورده شود.

د) مراجع و ماخذ ها

پس از اتمام بخش پيوست ها، بايد مراجع درج گردد. به طور كلي چنانچه براي مطلبی از منبعی استفاده شود، ذكر آن مرجع در ليست مراجع پايان نامه الزامی مي‌باشد. در اين گونه موارد مطلب بين دو گيومه نوشته میشود و بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج مي گردد كه در داخل آن شماره منبع مذكور به ترتيب عددي از اول پايان نامه قرار میگيرد. مثلاً پانزدهمين منابع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه در داخل گيومه اينگونه آورده مي شود: [15]

گاهی اوقات در نقل خلاصه، يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك جمله ذكر مي‌شود كه در اين گونه موارد به شرح زير اقدام مي‌كنيم :

علي رياضی [ ]، آرايش كنترل آداپتو را تنها راه حل كنترل سيستم هاي ربات مي‌داند.

ه) برگ های انتهای پايان نامه

برگ ماقبل آخر (چكيده انگليسی پايان نامه): چكيده پايان به انگليسي ترجمه همان چكيده فارسي مي‌باشد كه در ابتداي پايان قرار گرفته است.

برگ آخر (فرم انگليسي ): اين برگ بايستي دقيقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد.

شماره گذاری و ارائه منابع
شماره گذاري متن:

صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم الله الرحمن الرحيم، شماره گذاري نمي‌شوند. صفحات بعدي به ترتيب حروف ابجد شماره گذاري مي‌گردند. شماره گذاري با عدد از مقدمه و تا انتهاي پايان نامه (پيوست ها) ادامه خواهد داشت. در شماره گذاري اعداد بايد در وسط و پايين صفحه قرار گيرند.

شماره گذاری روابط رياضی :

هر رابطه و يا معادله رياضي به وسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي‌گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست نشانگر شماره ترتيب روابط در هر فصل مي‌باشد. مثلاً رابطه چهارم در فصل پنجم را به صورت زير بايد نشان داد:

(4-5)

شماره گذاری جداول و نمودارها:

در هر فصل هر جدول (شكل) با درج شماره فصل شكل (جدول) درآن فصل شماره گذاري مي‌شود. سپس موضوع شكل (جدول) بلافاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد. به طور مثال جدول 3- 2 (فصل دوم شماره 3) به صورت زير شماره گذاري مي‌گردد

جدول (شكل) 3-2- پاسخ سيستم با كنترل آداپتيو

ارائه منابع:
1- نويسنده

2- عنوان مقاله

3- منابع: كنفرانس، ژورنال علمي و...

4- صفحات

5- سال انتشار

- S. Nicosia and P. Tokei "Model Reference Adaptive Control Algorithms for Industerial Robots" Automatica vol. 20, No. 5, pp. 635-644(1984).

در مورد كتاب:
1- نويسنده

2- عنوان كتاب

3- ناشر

4- سال انتشار

J.J Craig, (Introduction to Robatics : Mechanics and Control,) Addison Wesley. 1986.

چگونگي تايپ پايان نامه:
در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير لازم مي‌باشد:

1- تمامي پايان نامه بايد با يك فونت تايپ شود.

2- تمامي متن پايان نامه، معادلات رياضي، علائم بكار برده شده بايد به وسيله كامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس پذيرفته نمي‌شود.

3- تمامي جداول و نمودارهاي بايد كامپيوتري باشد.

4- حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه 3 سانتي متر و حاشيه هاي بالا و پايين نيز بايد 5/2 سانتي متر باشد. اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت هاي پايان نامه نيز مي‌باشد.

5- توصيه مي‌شود پس از تايپ پايان نامه تكثير در هر دو روي كاغذ انجام شود.

توصيه ها:
1- جملات متن حتي الامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد.

2- در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي، در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده، ماخذ يا شماره منبع مشخص گردد. اين شماره در داخل قلاب نوشته شود. [ ]

3- كليه واحدها در سيستم SI داده شود. كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحدهاي SI مانعي ندارد.

4- حتي‌الامكان از علامت هاي استاندارد استفاده شود. در غير اين صورت در اولين صفحه بعد از چكيده علامت هاي به كار رفته تعريف شوند.

5- در صورتي كه تصويري به صورت كپي در پايان نامه ارائه شده است بايد كاملاً واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد.

6- به طور كلي اهميت پايان نامه صرفاً به نوآوری نگارنده بستگي دارد. لذا از مطالب تكراري، كلاسيك و متعلق به ديگران فقط به صورت اختصار كمك گرفته شود.

7- نوشتن برنامه هاي كامپيوتري به طور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و تنها ذكر قسمت هاي مهم و احتمالاً تغييراتي كه در برنامه اصلي كامپيوتر به علت موضوع مورد بحث پايان نامه پيش آمده كافي است. اين مهم حداكثر از (2 يا 3) صفحه نبايد بيشتر باشد.

8- كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع A4 انتخاب شود.

9- تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد.

دانشجويان بايستي دو CD حاوي پايان نامه با فرمتي كه درباره آن توضيحات لازم داده شده است (در ادامه نمونه اي از آن آورده شده است)، با فرمت PDF به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه دهند تا پس از تائيد استاد راهنما به تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال گردد.

آئين نامه نحوه نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري
به منظور هماهنگی بيشتر و يكسان سازی پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان، آئين نامه حاضر كه مختص واحد علوم و تحقيقات است، تنظيم و رعايت آن براي دانشجويان كليه رشته هاي تحصيلي الزامي است .

الف) مشخصات ظاهری

1) كليه مطالب و مندرجات پايان نامه يا رساله مي‌بايست با برنامه word تايپ و حروف چيني شود.

2) ابعاد كاغذ مورد استفاده A4 (21*5/29) باشد.

3) جلد پايان نامه يا رساله از نوع گالينگور انتخاب و مندرجات روي آن به صورت زركوب يا نقره كوب چاپ شود.

4) رنگ روي جلد برای پايان نامه های كارشناسی ارشد حتماً آبي تيره و برای رساله های دكتری حتما مشكی و ترجيحاً از نوع ساده انتخاب شود.

تبصره: چنان كه متن پايان نامه يا رساله به زبان غير فارسی تايپ مي‌شود (براي رشته های زبان های خارجی) علاوه برمندرجات روی جلد كه به زبان فارسی است، لازم است كليه مندرجات به زبان مورد نظر درپشت جلد نيز طلاكوب يا نقره كوب شود.

ب) شرح روي جلد

به منظور راهنمايی بيشتر، نمونه اي از روی جلد پايان نامه يا رساله در صفحه شماره 6 اين آئين نامه قرار گرفته كه دانشجويان مي‌بايست با توجه به مقطع تحصيلی (دكتری يا كارشناسی ارشد)، رشته تحصيلي و گرايش مربوطه و هم چنين ساير مشخصات (نام استاديار استادان راهنما و مشاور ، عنوان رساله يا پايان نامه، نام نگارنده (دانشجو) و سال تحصيلي، صفحه روی جلد پايان نامه يا رساله خود را تنظيم و بر روی جلد آن طلاكوب يا نقره كوب نمايند.

1) آرم دانشگاه به طول cm 4 و عرض cm3 در گوشه بالايي سمت چپ جلد قرار گيرد به طوري كه فاصله لبه ابتدايي آن ازبالا و سمت چپ جلد cm 5/1 باشد.

2) تمام مندرجات روي جلد (به غير از آرم دانشگاه) نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد كاملا ً در وسط قرار گرفته ، ترتيب و محل قرارگيري هريك ازمندرجات دقيقاً مطابق نمونه صفحه 6 باشد.

3) در صورتي كه پايان نامه يا رساله بيش از يك جلد باشد، لازم است در پايين جلد شماره جلد نيز قيد شود .

4) براي رشته هاي زبان هاي خارجي، كليه مندرجات روي جلد به زبان مورد نظر ترجمه و در پشت جلد درج گردد. در اين صورت آرم دانشگاه با ابعاد اشاره شده در بند 1 علاوه بر روي جلد، در پشت جلد نيز در گوشه بالايي سمت چپ جلد قرار گيرد.

ج) صفحات فرعي (صفحات ابتدايي)

1) نحوه شماره گذاري صفحات فرعي با حروف الفباي فارسي يا حروف ابجد (براي پايان نامه و رساله ها به زبان فارسي)

و با حروف الفباي لاتين يا اعداد يوناني (براي پايان نامه ها و رساله ها به زبان غير فارسي) مي‌باشد.

2) اولين صفحه پس از جلد و صفحه سفيد (آستر بدرقه) بسم الله الرحمن الرحيم باشد و با شماره صفحه فرعي الف

شماره گذاري شود.

3) كليه مندرجات روي جلد، با همان ترتيب، فاصله ها و فونت (قلم) هاي روي جلد در صفحه ب قرار گيرد.

4) صفحه ج به سپاس گزاري ها اختصاص دارد. متن سپاس گزاري حداكثر در يك صفحه تنظيم شود.

5) صفحه د مربوط به تقديم به، مي‌باشد. مطالب اين قسمت نبايد از يك صفحه تجاوز كند.

6) صفحات بعدي به فهرست مطالب (فهرست مندرجات) اختصاص دارد. فهرست شامل چكيده، مقدمه، بخش ها و عنوان بخش ها، فصل ها و عنوان فصل ها و هم چنين زير بخش ها (درصورت نياز) و فهرست منابع مي‌باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هريك از عناوين فهرست مطالب قيد شود .

درصورت نياز بعد از فهرست مطالب، به ترتيب فهرست جداول، فهرست نمودارها و فهرست اشكال و فهرست نقشه ها تنظيم شود.

د) صفحات اصلي

1) اولين صفحه اصلي كه با شماره صفحه 1 مشخص مي‌شود چكيده يا خلاصه فارسي پايان نامه يا رساله است. متن چكيده در دو صفحه مي‌بايست تنظيم گردد. (چكيده فارسي براي رشته هاي زبان هاي خارجي در اولين صفحه سمت راست پايان نامه يا رساله قرار مي‌گيرد)

2) بعد از اتمام چكيده، توالي و ترتيب صفحات اصلي به صورت زير باشد:

- مقدمه (شامل هدف، پيشينه تحقيق و روش كار و تحقيق)

- فصول پايان نامه

- نتيجه گيری و پيشنهادات

- پيوست ها

- فهرست منابع (ابتدا فارسي و سپس غير فارسي)

- فهرست نام ها (در صورت تمايل)

- خلاصه انگليسي

تذكرات مهم :
1- صفحات اصلي مي‌بايست به صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود. در صفحات اصلي طول هر سطر cm 16 و فاصله سطرها از يكديگر cm 1 در نظر گرفته شود. متن آن با فونت (قلم) 14 لوتوس نازك و تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر 27 و حداقل 22 سطر باشد فاصله اولين سطر از بالاي صفحه cm3 و فاصله آخرين سطر از پايين صفحه cm 3 باشد. شماره صفحات اصلي به صورت اعداد فارسي تايپ شده فاصله آن تا پايين صفحه cm 5/1 و كاملا ً در وسط صفحه قرارگيرد.

2- براي متن هايي كه به زبان هاي خارجي تايپ مي‌شود، فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ cm 2 و از سمت چپ آن cm 3 در نظر گرفته شود. ضمناً شماره صفحات اصلي با رعايت فاصله cm 5/1 از پايين صفحه به صورت لاتين و كاملاً در وسط صفحه تايپ شود.

3- براي شماره گذاري موضوع ها، شكل ها ، پيوست ها و فرمول ها به صورت زير عمل شود:

- هريك از بخش هاي هر فصل با دوشماره كه با خط تيره از يكديگر جداشده اند مشخص مي‌گردد. عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است. در صورتي كه هر بخش داراي زير بخش باشد، شماره هر زير بخش درسمت راست چپ شماره مذكور قرار مي‌گيرد. مثلا زير بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم بخش به صورت 2-4-3 شماره گذاري مي‌شود.

- شماره گذاري شكل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها نيز به صورت فوق مي باشد. مثلاً دهمين شكل در فصل سوم به صورت (شكل 3-10) نوشته مي‌شود.

- پيوست ها با حروف الفباي فارسي نام گذاري مي‌شود. و به عنوان مثال سومين جدول در پيوست ب به صورت (جدول ب -3) نوشته مي‌شود.

- براي شماره گذاري روابط و فرمول ها نيز عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است. مثلاً چهارمين رابطه در فصل سوم به صورت (4-3 )نوشته مي‌شود.

4- هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زير توجه شود:

الف- ترتيب نوشتن منابع برحسب حروف الفباي فارسي باشد.

ب- ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي نوشته شود.

1. شماره و رديف 2. نام خانوادگي نويسنده 3. نام كوچك نويسنده 4. سال انتشار (براي برخي از رشته هاي علوم انساني سال انتشار در آخر آورده مي شود) 5. عنوان كتاب، مقاله، گزارش، پايان نامه يا رساله 6. نام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پايان نامه در آنجا ارائه گرديده است (شماره و سال مجله قيد شود) 7. شماره صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است.

5- در انتهاي پايان نامه يا رساله لازم است خلاصه انگليسي (ترجمه چكيده فارسي به زبان انگليسي) حداكثر در دو صفحه قرار گيرد. ذكر عنوان پايان نامه يا رساله در بالاي متن و نام دانشجو به عنوان نگارنده در انتهاي متن انگليسي الزامي است.

6- علاوه بر تايپ پايان نامه يا رساله با رعايت موارد فوق، لازم است 2 نمونه فرم مربوط به ساختار بانك اطلاعات و ارائه چكيده پايان نامه يا رساله، كه در صفحات 4 و5 اين آئين نامه درج شده، توسط دانشجو تكميل و با برنامه word تايپ شود.

7- در مرحله بعد از دفاع لازم است تعداد 3 نسخه CD متن نهايي پايان نامه يا رساله به طور كامل و هم چنين فرم هاي ساختار بانك اطلاعات و چكيده پايان نامه يا رساله (متن پايان نامه يا رساله و فرم هاي مزبور در دو فايل مجزا ولي در يك CD ذخيره شود) علاوه بر تعداد 2 نسخه پايان نامه يا رساله مجلد صحافي شده به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه شود.

راهنماي نگارش پايان نامه
1- بايد تمامي مشخصات مربوط به متن پايان‌نامه ی تايپ‌شده، اعم از مشخصات دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور، عنوان پايان‌نامه و ... دقيقاً مطابق با پروپوزال تصويب‌شده دانشجو باشد. براساس آيين‌نامه، براي انجام هر گونه تغيير در مشخصات فوق، بايد قبلاً فرم مخصوص درخواست از اداره ی آموزش دريافت شده و پس از تكميل توسط دانشجو و تأييد توسط استاد راهنما، در شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده ی پزشكي مورد تصويب قرار گيرد.

2- حروف چيني و صفحه‌آرايي بايد در برنامه ی ميكروسافت-ورد انجام گيرد. تايپ در برنامه‌هايي از قبيل زرنگار قابل قبول نيست. هنگام تسويه حساب، بايد آخرين نسخه ی كامپيوتريِ مربوط به پايان‌نامه اصلاح‌شده به ‌صورت يك فايل واحد (مشتمل بر خلاصه ی فارسي و انگليسي، صفحه عنوان، فهرست، تمامي فصل‌ها، جداول، نمودارها، منابع و مآخذ و ...) به‌انضمام دو فايل ديگر، يكي محتوي خلاصه ی فارسي و ديگري محتوي خلاصه ی انگليسي بر روي فلاپي يا CD تحویل واحد پژوهش و پايان‌نامه‌ها گردد.

3- قلم [1] متن پايان‌نامه بايد لوتوس يا كُمپ‌سِت معمولي و اندازة آن 13 باشد. همچنين، فاصله ی خطوط از هم [2] يك ‌و نيم برابر است. فاصله متن از كناره صفحات عبارتند از 4 سانتي‌متر ازپايين، 4 سانتي‌متر از راست، 4 سانتي‌متر از بالا و 2 سانتي‌متر از چپ. نحوه قرارگيري صفحه خلاصه انگليسي و صفحه عنوان انگليسي در انتهاي پايان‌نامه همانند كتاب‌هاي انگليسي است يعني اگر پايان‌نامه از آخر ورق زده شود، روي آن ها به‌طرف بالا قرار مي‌گيرد. بنابراين، در اين صفحات بايد فاصله متن از طرف چپ 4 سانتي‌متر و از طرف راست 2 سانتي‌متر باشد.

تذكر: كليه مطالب اين راهنما با رعايت اصول ذكر شده چاپ شده است.

4- كليه بخش‌هاي پايان‌نامه كاملاً ساده و بدون كادر [3] بوده و سرصفحه [4] و پانويس [5] ندارند. قبل از شروع هر فصل و هم چنين قبل از شروع بخش مراجع، يك صفحه سفيد بدون كادر كه شماره و نام فصل يا عنوان "مراجع" با اندازه درشت و خوانا در آن درج شده قرار مي‌گيرد. شماره صفحات در پايين و وسط اوراق درج مي‌شوند. شروع شمارة صفحه از ابتداي فصل اول و پايان آن، انتهاي بخش مراجع مي‌باشد. صفحات سفيد عناوين فصول كه قبل از هر فصل قرار مي‌گيرند، نبايد شمارة صفحه داشته باشند.

5- تمامي بخش‌هاي پايان‌نامه (ازجمله جداول، نمودارها، شكل‌ها، اعداد، شماره صفحات و ...)، بايد كاملاً فارسي بوده و تاحد امكان از لغات فارسي استفاده شود مگر در مواردي كه معادل فارسي واضح و مصطلح براي آن ها يافت نشود و يا استفاده از كلمه فارسي به مفهوم اصلي صدمه بزند.

تذكر: درمورد شكل‌ها و نمودارهايي كه مربوط به تحقيق دانشجو نيستند و معمولاً در فصل مقدمه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، ترجمه فارسي آن ها الزامي نيست.

واژة انگليسي معادل اصطلاح علمي به‌كار برده شده را بايد در اولين محلي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به‌صورت زيرنويس [6] درج نمود. به‌عنوان مثال: "اين تحقيق، يك كارآزمايي باليني كور دو سويه [7] به‌شمار مي‌رود." در مورد استفاده از كلمات اختصاري نيز بايد در اولين محل مورد استفاده، عنوان كامل اصطلاح نوشته شده و در جلوي آن، در داخل پرانتز كلمه اختصاري درج شود. در اين مورد نيز واژه كامل انگليسي را بايد به‌صورت زيرنويس در پايين صفحه نوشت. مثلاً: "از آزمون ازدياد حساسيت تأخيري (آزمون DTH)[8] براي ارزيابي عملكرد ايمني سلولي استفاده مي‌شود." بديهي است كه در محل‌هاي بعدي فقط كلمه اختصاري انگليسي نوشته مي‌شود.

در متن، بايد نام اشخاص به فارسي نوشته شود و تلفظ انگليسي آن به‌صورت زيرنويس (با ذكر شماره در متن و آوردن نام در پايين صفحه) نگاشته مي‌شود. مثلاً: "در تحقيقات دكتر روزنبرگ [9] مشخص شد كه فاکتور اکتیوین مترشحه از غدد جنسی سبب پسروی این ناحیه مي‌شود [20]. " البته لازم به‌ذكر است كه معمولاً ذكر نام محققين هيچ ضرورتي ندارد زيرا مي‌توان با توجه به شماره منبع كه در آخر جمله مي‌آيد و مراجعه به قسمت منابع، به مشخصات كامل محقق دست يافت مثلاً مي‌توان مثال ذكر شده را به‌صورت زير نوشت: "تحقيقات نشان داده‌اند كه فاکتور اکتیوین مترشحه از غدد جنسی سبب پسروی این ناحیه مي‌شود [20]."

6- بايد صفحات بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، صفحه عنوان، تقدير و تشكر و چكيده فارسي، چكيده انگليسي و صفحه عنوان انگليسي بدون شماره صفحه باشند. در مورد فهرست، بهتر است از شماره‌گذاري براساس حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه، ...) استفاده شود. شماره‌گذاري اصلي از ابتداي فصل اول (مقدمه) شروع مي‌شود.

7- كليه جداول، نمودارها و شكل‌ها به‌طور جداگانه (جداول جدا، شكل‌ها جدا و نمودارها جداگانه) و به‌ترتيب شماره‌گذاري مي‌شوند. شماره‌گذاري به‌اين طريق است كه ابتدا شماره فصل و بعد شماره ترتيب قرارگيري ذكر مي‌شود. مثلاً پنجمين شكل مورد استفاده در فصل دوم به‌صورت "شكل 2-5: ..." شماره‌گذاري مي‌گردد. بعد از شماره شكل، توضيح مختصري از محتويات شكل، نمودار يا جدول ارائه مي‌شود. عناوين توضيح جداول در بالاي جدول نوشته مي‌شوند و عناوين توضيح نمودارها و شكل‌ها در زير نمودار يا شكل درج مي‌شوند.

8- ضمائم پايان‌نامه با حروف ابجد شماره‌گذاري مي‌شوند. شكل‌ها و جداول موجود در هر ضميمه نيز با توجه به شمارة ضميمه، شماره‌گذاري خواهند شد. مثلاً سومين جدول موجود در ضميمه ج به‌صورت "جدول ج-3: ..." شماره‌گذاري مي‌گردد.

9- روابط رياضي و فرمول‌ها نيز با توجه به فصل مربوطه و ترتيب قرارگيري، شماره‌گذاري مي‌شوند. به‌عنوان مثال: "(رابطة 3-7)" نشان دهنده هفتمين فرمول در فصل سوم است.

10- تعداد صفحات در مورد دكتري عمومي بدون احتساب فهرست، چكيده‌ها و منابع حداقل 40 صفحه استاندارد و در مورد دكتري تخصصي حداقل 50 صفحه استاندارد مي‌باشد.

11- تعداد خطوط در هر صفحه بين 16 تا 22 خط است.

بخش‌هاي مختلف پايان‌نامه
پايان‌نامه از بخش‌هاي زير تشكيل شده است كه به‌ترتيب ذكرشده پشت سر هم قرار مي‌گيرند:

1- صفحه بسم الله الرحمن الرحيم

2- صفحه عنوان به فارسي (بايد دقيقاً همانند صفحه اول اين راهنما چاپ شود. از ذكر القابي مثل استاد گرانقدر، به‌راهنمايي استاد ارجمند، جناب آقاي، سركار خانم و ... اجتناب شود.)

3- كپي برگه نمره جلسه دفاع از پايان‌نامه تكميل‌شده توسط اساتيد راهنما و مشاور، مدير گروه يا نماينده ايشان، معاون آموزشي و پژوهشي مربوطه يا نماينده ايشان ه.

4- تقدير و تشكر (حداكثر 3 صفحه باشد)

5- چكيده فارسي (چكيده فارسي بايد داراي چهار بخش باشد كه اين بخش‌ها با عناوين زير از يكديگر جدا شده‌اند: مقدمه، روش كار، نتايج و نتيجه‌گيري، كلمات كليدي. تعداد كل كلمات با احتساب كلماتي مثل "در، به، از، و، يا" بايد بين 200 تا 300 كلمه بوده و ترجيحاً در يك صفحه چاپ شوند.)

6- فهرست

7- فصل اول: مقدمه (در ابتداي اين فصل، قسمتي به‌نام پيشگفتار وجود دارد كه در آن موضوع پايان‌نامه مختصراً بحث شده و اهميت موضوع پژوهش، فرضيات و اهداف مورد مطالعه و شرح مختصري از پيشينه و مطالعات انجام‌شده در آن ذكر مي‌شود. در قسمت دوم اين فصل كه كليات نام دارد، مطالب علمي مرتبط با موضوع كه قبل از ورود به بحث لازم هستند، ذكر مي‌شود. مثلاً اطلاعات آناتومي و فيزيولوژي در اين قسمت نوشته مي‌شوند)

8- فصل دوم: بررسي متون (كه در حقيقت، مروري بر مطالعات انجام شده است و فقط مقالات، پايان‌نامه‌ها و متوني در آن ذكر مي‌شوند كه مستقيماً با موضوع پايان‌نامه ارتباط پيدا مي‌كنند.)

9- فصل سوم: روش كار (مواردي كه در اين فصل مطرح مي‌شوند عبارتند از: نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه‌گيري، روش جمع‌آوري اطلاعات، روش تجزيه و تحليل داده‌ها و انواع آزمون‌هاي آماري و مراحل انجام كار.)

10- فصل چهارم: نتايج (در اين قسمت، نتايج به‌دست‌آمده از تحقيق بيان شده و جداول، نمودارها و نتايج آزمون‌هاي آماري نوشته مي‌شوند.)

11- فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري (در اين فصل، نتايج حاصله مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اين نتايج با نتايج حاصل از ساير مطالعات مقايسه مي‌شوند. محدوديت‌هاي پژوهش، نتيجه‌گيري نهايي و ارائه پيشنهادات نيز در اين فصل گنجانده مي‌شوند.)

12- ضمائم (در صورت نياز)

13- مراجع (راهنماي كامل نحوة نگارش منابع موجود است و دانشجويان مي‌توانند آنرا تهيه و مطالعه نمايند. لازم به ذكر است كه در شماره‌گذاري منابع بايد از سبك ونكوور استفاده شود و شماره منابع در داخل علامت كروشه قرار گيرد. مثلاً: "در جوامع پيشرفته، سرطان دومين عامل مرگ‌ومير به‌شمار مي‌رود [12]. ...")

14- خلاصه انگليسي (اين خلاصه بايد دقيقاً ترجمه همان خلاصه فارسي باشد و داراي چهار بخش Introduction، Method، ‍Results and Conclusion و Keywords است)

15- صفحه عنوان به انگليسي.

(Literature Review) -تحلیل مسیر - Scopus