• درباره ما 01
  • درباره ما 02
  • درباره ما 03
  • درباره ما 04
  • درباره ما 05
  • درباره ما 06
  • درباره ما 07
  • درباره ما 08

فهرست مطالب آموختن برای بهتر زیستن


پروژه پیش رو تلاشی است برای ایجاد مهارت و نهادینه کردن دانشی که در زمینه های مختلف میآموزیم به طوری که به بهتر زیستن ما کمک کند .
آموزشبدون هدف عقیم است و از خود فرزند و وارثی به جا نمیگذارد ولی آموزش مولد مهارت آموزشی فرزند زا پ ارزش آفرین است .
لذا در پروژه پیش رو عظم آن داریم که از جنبه های مختلف برای یک انسان امروزین دانشگاه رفته یا نرفته اسباب و ابزاری بسازیم که بتواند برای زندگی کردن از مهارتهای چند بعدی مورد نیاز و گریز ناپذیر انسان امروزی در ابعاد گوناگون برخوردار شود و به قول هربرت مارکوزه موجودی تک ساحتی و تک بعدی نباشد که درتاطم حوادث روزگار هر بار به گوشه ای رها شود و بی \ناه بماند.