مطالب پایان نامه ارشد و رساله دکتری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدلسازي معادلات ساختاری با کاربرد ليزرل

لیزرل Lisrel مخفف linear structural relations است. نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. نرم افزار لیزرل Lisrel مکمل نرم افزار اس پی اس اس است.

آيا مي خواهيد برای متغيرهای تحقيق و يا پايان نامه خويش يک مدل تصويری (مدل مفهومی) ترسيم نماييد که به خوبی بتواند مدل شما و روابط بين متغيرها را توضيح دهد؟

اگر حروف ابتدای عبارت Linear Structural Relationships را کنار يکديگر بگذاريد،‌ متوجه خواهيد شد که lisrel مخفف عبارت فوق يعنی ارتباطات ساختاری خطی می باشد.

اما مدل یابی معادلات ساختاری (Structural equation modeling: SEM) یکی از روش های تحلیل کورایانس است که با استفاده از اين نرم افزار قابل محاسبه مي باشد. مدل معادلات ساختاری با عنوان مدل علمی و تحلیل ساختار کوواریانس نیز شناخته می‌شود.