ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بانکداری:
 1. بررسی رابطه شهرت حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری
 2. رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانک ها
 3. بررسی رابطه شهرت بانک ها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)
 4. ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتبط آن با عملکرد بانک ها
 5. بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با ریسک در سیستم بانکی
 6. بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با کارایی در سیستم بانکی
 7. بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با سرمایه گذاری در سیستم بانکی
 8. طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMADM) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی
 9. طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سیستم بانکی
 10. رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف
 11. طراحی مدلی جهت مکان یابی بهینه شعب بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
 12. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانک ها (مطالعه موردی بانک )
 13. بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود بانک ها (مطالعه موردی بانک )
 14. بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد شرکت ها
 15. بررسی رابطه سرمایه در گردش و سودآوری بانک ها
 16. بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانک های بورسی
 17. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری CRM در صنعت بانکداری
 18. طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان (ECRM) در بانک ها
 19. ارائه مدلی جهت سنجش و کمی سازی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری
 20. بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری
 21. بررسی رابطه ارزش ویژه برند و عملکرد بانک ها
 22. رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از ابزار داده کاوی
 23. محاسبه نرخ تمرکز صنعت بانکداری (بانک های دولتی و خصوصی) و بررسی ارتباط آن با سودآوری بانک ها
 24. بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ار تکنیک داده کاوی
 25. پیش بینی میزان سپرده های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج
 26. بررسی تاثیر ریسک های بانکی (عملیاتی،اعتباری، نقدینگی و بازار) بر عملکرد بانک های کشور
 27. ارزیابی عملکرد بانک ها از بعد ریسک اعتباری با مدل DEA
 28. شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش بانک با استفاده از مدل PLS
 29. ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با استفاده از AHP (یا AHP فازی)
 30. بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی (موردی بانک )
 31. بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد (موردی بانک )
 32. تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی (موردی بانک )
 33. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و کارایی و اثربخشی سازمان (موردی بانک )
 34. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان (موردی بانک )
 35. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان (موردی بانک )
 36. شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی (موردی بانک )
 37. بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان (موردی بانک )
 38. بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان (موردی بانک )
 39. بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان (موردی بانک )
 40. بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و کارایی سازمان (موردی بانک )
 41. رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری (موردی بانک )
 42. رابطه عدالت سازمانی با سودآوری (موردی بانک )
 43. رابطه شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان (موردی بانک )
 44. رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی (موردی بانک )
 45. مدیریت مشارکتی و اثربخشی و کارایی سازمانی (موردی بانک )
 46. ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 47. بررسی عوامل موثر در حفظ پایداری منابع انسانی
 48. بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری مدیران
 49. بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد (موردی بانک )
 50. ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتباط آن با عملکرد بانک ها
 51. رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف
 52. تبیین رابطه کارایی و عملکرد (بازده) سهام بانک های خصوصی
 53. طراحی مدل های جدید (E-S-Qual) و (E-RecS-Qual) جهت سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی

 

 1. Optimal Inflation Targets and the Role of the Central Bank in Albania (2011) Loan Loss Provisioning in the Commercial Banking System of Barbados: Practices and Determinants (2011)
 2. Impact of Corporate Governance on Firm Performanc Evidence from the Tobacco Industry of Pakistan (2011)
 3. Impact of Audit Quality on Earnings Management (2011)
 4. Government Ownership and Performance of MalaysianGovernment-Linked Companies (2011)
 5. Financial Performance Evaluation of Some Selected Jordanian Commercial Banks (2011)
 6. Determinants of Dividend Policy of Banks in Ghana (2011)
 7. Acquisition Activities of Public Sector Banks in India and its Impact on Shareholders’ Wealth (2011)
 8. Determinants of Corporate Capital Structure Under Different Debt Maturities (2011)
 9. Factors Influencing the Profitability of Conventional Banks of Pakistan (2011)
 10. Impact of Audit Quality on Earnings Management (2011)
 11. The Effects of Bank Capital on Lending:What Do We Know, and What Does It Mean? (2011)
 12. The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice (2011)
 13. The Impact of Organizational Culture on Knowledge Sharing: The Context of Jordan’s Phosphate Mines Company (2011)
 14. Loan Loss Provisioning in the Commercial Banking System of Barbados: Practices and Determinants (2011)
 15. Examining The Capital Structure Determinants: Empirical Analysis of Companies Traded on Abu Dhabi Stock Exchange (2011)
 16. Banking Crisis and Financial Stability in Nigeria (2011)
 17. The Impact of Working Capital Efficiency on Profitability– an Empirical Analysis on Jordanian Manufacturing Firms (2011)
 18. The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy (2010)
 19. Capital structure, equity ownership and firm performance (2010)
 20. Impact of intellectual capital on organisational performance (2009)
 21. Interest rates and bank risk-taking (2011)
 22. The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk (2011)
 23. Capital ratios and the cross-section of bank stock returns: Evidence from Japan (2011)
 24. Banks total factor productivity change in a developing economy: Does ownership and origins matter? (2011)
 25. The impact of taxation on bank profits: Evidence from EU banks (2011)
 26. Bank size, market concentration, and bank earnings volatility in the US (2011)
 27. The impact of management and board ownership on profitability in banks with different strategies (2011)
 28. Bank size and risk-taking under Basel II (2011)
 29. Capital requirements and bank behavior in the UK: Are there lessons for international capital standards? (2011)
 30. Modelling the effect of national culture on multinational banks’ performance: A conditional robust nonparametric frontier analysis (2011)
 31. Interest rates and bank risk-taking
 32. Bank monitoring, profit efficiency and the commercial lending business model
 33. Banks’ regulatory capital buffer and the business cycle: Evidence for Germany
 34. The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk
 35. Capital ratios and the cross-section of bank stock returns: Evidence from Japan
 36. Banks total factor productivity change in a developing economy: Does ownership and origins matter? The impact of taxation on bank profits: Evidence from EU banks
 37. Bank size, market concentration, and bank earnings volatility in the US
 38. The impact of management and board ownership on profitability in banks with different strategies
 39. Bank size and risk-taking under Basel II
 40. Capital requirements and bank behavior in the UK: Are there lessons for international capital standards?
 41. Modelling the effect of national culture on multinational banks’ performance: A conditional robust nonparametric frontier analysis
 42. Modelling the effect of national culture on multinational banks’ performance: A conditional robust nonparametric frontier analysis
 43. A Framework for Evaluating the Effectiveness of Information Systems at Jordan Banks: An Empirical Study
 44. A NOTE ON MANAGEMENT EFFICIENCY AND INTERNATIONAL BANKING. SOME EMPIRICAL PANEL EVIDENCE
 45. Accounting and capital market measures of risk: Evidence from Asian banks during 1998–۲۰۰۳
 46. An Innovative Spreadsheet Authoring Environment
 47. Applying enhanced data mining approaches in predicting bank performance: A case of Taiwanese commercial banks (2009)
 48. Assessing output and productivity growth in the banking industry
 49. Assessing the efficiency in operations of a large Greek bank branch network adopting different economic behaviors
 50. Asset prices and banking distress: A macroeconomic approach
 51. Auditor reputation and earnings management: International evidence from the banking industry
 52. Bank ownership type and banking relationships
 53. Bank stock returns and economic growth
 54. Banking crisis and productivity of borrowing firms: Evidence from Japan
 55. Corporate choice of banks: Decision factors, decision maker, and decision process (2010)
 56. Demand estimation and consumer welfare in the banking industry
 57. Differential impact of Korean banking system reforms on bank productivity
 58. Does bank ownership increase firm value? (Evidence from China)
 59. Entrepreneurial finance: Banks versus venture capital
 60. Evaluating the state of competition of the Greek banking industry
 61. Financial reforms and time-varying microstructures in emerging equity markets
 62. How to Gauge the Credit Risk of Bank Loans: Evidence from Taiwan
 63. Information asymmetry and the value of cash
 64. Internet Banking Adoption Among Young Intellectuals
 65. INTERNET BANKING IN INDIA-A STEP TOWARDS FINANCIAL INCLUSION
 66. Ownership Structure, Risk and Performance in the European Banking Industry
 67. Risks in Large Value Payment Systems
 68. The Analysis of Taiwanese Bank Efficiency: Incorporating both External Risk and Internal Risk
 69. The Economics of Islamic Finance and Securitization
 70. The effects of reform on China’s bank structure and performance
 71. The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking
 72. The Influence of Trust on Internet Banking Acceptance
 73. What determines the banking sector performance in globalized financial markets? The case of Turkey
 74. A comprehensive analysis of the effects of risk measures on bank efficiency: Evidence from emerging Asian countries
 75. A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard (2009)
 76. A genetic programming model for bankruptcy prediction: Empirical evidence from Iran (2009)
 77. An evaluation of alternative scoring models in private banking (2009)
 78. Association of DEA super-efficiency estimates with financial ratios: Investigating the case for Chinese banks (2011)
 79. Bank modelling methodologies: A comparative non-parametric analysis of efficiency in the Japanese banking sector
 80. Bank ownership and executive perquisites: New evidence from an emerging market (2010)
 81. Bank ownership reform and bank performance in China (2009)
 82. Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniques-a review (2007)
 83. Benchmarking firm performance from a multiple-stakeholder perspective with an application to Chinese banking (2010)
 84. Comparing the performance of market-based and accounting-based bankruptcy prediction models
 85. Cost efficiency, economies of scale, technological progress and productivity in Indonesian banks
 86. Credit risk assessment with a multistage neural network ensemble learning approach (2008)
 87. Determinants of banks’ risk exposure to new account fraud – Evidence from Germany
 88. Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis
 89. Efficiency and stock performance of EU banks: Is there a relationship?
 90. Equity Ownership Structure, Risk-Taking and Performance: An Empirical Investigation in Turkish Companies
 91. First Financial Restructuring and Operating Efficiency: Evidence from Taiwan Commercial Banks
 92. Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS (2009)
 93. Genetic programming for credit scoring: The case of Egyptian public sector banks (2009)
 94. How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks
 95. Intellectual Capital: Acquisition and Maintenance: The Case of New Zealand Banks
 96. Intellectual Capital: Acquisition and Maintenance: The Case of New Zealand Banks (2008)
 97. Managers and efficiency in banking
 98. Market structure, conduct and performance: Evidence from the Bangladesh banking industry
 99. Multiple goals and ownership structure: effects on the performance of Spanish savings banks (2008)
 100. Optimizing the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Nigerian Banks
 101. pening the black box of efficiency analysis: an illustration with UAE banks (2009)
 102. Predicting Japanese bank stock performance with a composite relative efficiency metric: a new investment tool (2010)
 103. The effect of capital wealth on optimal diversification: Evidence from the Survey of Consumer Finances
 104. The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks
 105. The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy
 106. The impact of banking sector reform in a transition economy: Evidence from Kyrgyzstan
 107. The Impact of E-Commerce Security, and National Environment on Consumer adoption of Internet Banking in Malaysia and Singapore
 108. The impact of non-traditional activities on the estimation of bank efficiency: international evidence
 109. Using neural networks ensembles for bankruptcy prediction and credit scoring (2008)
 110. Managers and efficiency in banking
 111. Bank ownership type and banking relationships
 112. Does bank ownership increase firm value? Evidence from China
 113. Bank stock returns and economic growth
 114. Differential impact of Korean banking system reforms on bank productivity
 115. Market structure, conduct and performance: Evidence from the Bangladesh banking industry
 116. The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks
 117. Efficiency and stock performance of EU banks: Is there a relationship?
 118. Assessing output and productivity growth in the banking industry
 119. Assessing the efficiency in operations of a large Greek bank branch network adopting different economic behaviors
 120. Auditor reputation and earnings management: International evidence from the banking industry
 121. Bank modelling methodologies: A comparative non-parametric analysis of efficiency in the Japanese banking sector
 122. Determinants of banks’ risk exposure to new account fraud – Evidence from Germany
 123. Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis
 124. Financial reforms and time-varying microstructures in emerging equity markets
 125. How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks
 126. Intellectual Capital: Acquisition and Maintenance: The Case of New Zealand Banks
 127. Optimizing the Use of Information and Communicatio Technology (ICT) in Nigerian Banks
 128. Accounting and capital market measures of risk: Evidence from Asian banks during 1998–۲۰۰۳
 129. Asset prices and banking distress: A macroeconomic Approach
 130. Evaluating the state of competition of the Greek banking industry
 131. The impact of banking sector reform in a transition economy: Evidence from Kyrgyzstan
 132. The Impact of E-Commerce Security, and National Environment on Consumer adoption of Internet Banking in Malaysia and Singapore
 133. The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking
 134. The Influence of Trust on Internet Banking Acceptance
 135. What determines the banking sector performance in globalized financial markets? The case of Turkey

رشته های مقطع کارشناسی - پایان نامه ها - فرآیند استخراج مقاله از پایان نامه