• تحلیل آماری 01
  • تحلیل آماری 02

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب پایان نامه و رساله

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

SPSS بسته نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی (Statistical Package for Social Science) است که برای تجزیه و تحلیل آماری بهخصوص تحلیل نتایج پرسشنامه های تحقیقات میدانی و همچنین آزمون فرضیات تحقیق و پایاننامهها استفاده می شود.

در ابتدا این نرم افزار بیشتر با هدف کاربرد و استفاده از آمار و روشهای آماری در علوم اجتماعی نوشته شده بود اما امروزه از این نرم افزار برای تحلیل آماری مشاهدات، پرسشنامهها و آزمایشات در تمامی رشته ها استفاده می گردد.

این نرم افزار به دلیل سادگی و پوشش نسبتا کامل روشهای آماری به پرکاربردترین نرم افزار تحلیل آماری در کشور ما تبدیل شده است.