• پلاجریسم 01
  • پلاجریسم 02


یکی ازقوی ترین سایت هایی که می توانیم متون انگلیسی و فارسی را در آن جستجو کنیم و برای ما مشخص کنند که متن مورد نظر را خود شخص نوشته یا کپی کرده است و یا متن را با دستکاری و جا به جایی کلمات نوشته است، در زیر ملاجظه میکنیم. استفاده از این سایت رایگان می باشد.


http://smallseotools.com/plagiarism-checker

فهرست تعدادی از نرم افزارهای تشابه چو و سرقت یاب


http://www.plagscan.com

http://seoabzar.com/plagiarism-checker

http://www.anticutandpaste.com

http://www.copyscape.com

http://www.turnitin.com

http://smallseotools.com

https://academicplagiarism.com

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

http://plagiarism-detect.com

http://www.duplichecker.com

http://www.scanmyessay.com

https://www.paperrater.com/plagiarism_checker

http://www.effectivepapers.com/plagiarism-checker-for-students.html

http://www.plagiarismsoftware.net

https://www.scanmyessay.com

http://www.ithenticate.com

https://www.diffnow.com

https://text-compare.com

https://www.diffchecker.com

http://www.textdiff.com