• پذیرش و چاپ مقاله 01
  • پذیرش و چاپ مقاله 02

اول: مقاله به مساله ی مهمی پرداخته است. به عنوان مثال مساله ای حل نشده که افراد زیادی را تحت تاثیر قرار میدهد.

دوم: روش های مورد استفاده با دقت زیاد به کار رفته اند و توجیه کننده ی نتایج به دست آمده از داده ها هستند.

سوم: روش های سنجش و اندازه گیری مورد استفاده در مقاله مناسب  هستند.

چهارم: مقاله از لحاظ نوشتاری قابل درک واصولی و منطقی است و تناقض ندارد.

پنجم: مقاله برای افراد تصمیم گیرنده در زمینه های مختلف مفید است.

ششم: مقاله باعث ایجاد سوالات جدید و مهم میشود.

هفتم: پیشینه تحقیقات در مقاله گنجانده شده است.

هشتم: مقاله تئوری یا چارچوبی را ارائه میدهد.

 

https://www.elsevier.com/connect/8-reasons-i-accepted-your-article