امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت:
 1. اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در رقم اصلاح شده نخود آرمان
 2. ارزیابی رشد، تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تحمل به شوری پنج رقم شبدر زیرزمینی
 3. اثر تغییرات ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک بر کمییت محصول پنبه در منطقه گرگان
 4. کوچک بودن اراضی زراعی و عملکرد (از پندار تا واقعیت)
 5. دستیابی به دانش فنی تولید مایه تلقیح باقلا
 6. کلزا یک گیاه با ارزش و سودآور
 7. تعیین درصد ریزش میوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از یک تکاننده مکانیکی و تعیین ارقام مناسب برای برداشت ماشینی
 8. رشد گیاه اکالیپتوس در شرایط فتو و شبه فتواتوتروف با و بدون غنی سازی ‏CO2
 9. بررسی تاثیر کود پتاسیم در ایجاد مقاومت در گیاه گوجه فرنگی نسبت به شوری آب آبیاری
 10. ارزیابی مقدماتی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در ۲۰ رقم و اکوتیپ چچم یک ساله ‏(Lolium multiflorum)‏، در شرایط کشت فاصله‌دار
 11. بررسی مقایسه‌ای میزان جذب سطوح مختلف نیتروژن در برنج ‏ (Oryza sativa L.)‏ و علف هرز دژگال‏ Echinochola crus -galli)‏) در تراکم‌های مختلف علف هرز
 12. تاثیرزمان مصرف کود نیتروژن بر رقابت علف هرز جودره ‏(Hordeum spontaneum L.)‏ با گندم زمستانه
 13. مقایسه اثر متقابل کود سوپر فسفات تریپل و کود زیستی بارور ۲ مروری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در کرمانشاه
 14. کمپوست و کاربرد آن در کشاورزی
 15. کاربرد کودهای دامی در کشاورزی
 16. مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات
 17. کرک زدایی از بذر پنبه ‏Delinting of cotton seed
 18. گلخانه بدون آفتکش: حقیقت یا خیال؟
 19. بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی (Amygdalus SPP) و ژنوتیپ های کاشته شده بادام با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP و برخی از صفات مورفولوژیکی
 20. ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره SSR
 21. بررسی اثر زمان‌های متفاوت کاشت بر روی خصوصیات فنولوژی، مرفولوژی و عملکرد ارقام کلزا
 22. بررسی عوامل بیوشیمیایی مرتبط با صفت مقاومت به شوری در ارقام گندم نان (Triticum aestivum L)
 23. بررسی چند معیار مقاومت به خشکی و تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر RAPD در جو
 24. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD در منطقه زاگرس مرکزی
 25. بررسی صفت طول غلاف در جمعیت F3 کلزا (Brassica. Napus) جهت اصلاح ارقام پر محصول با استفاده از مارکر مولکولی RAPD
 26. مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و اجزای آن در جمعیت هاپلوئید مضاعف جو با استفاده از نشانگرهای SSR

رشته مهندسی کشاورزی - پژوهش موضوعی - مزایای انتشار مقاله ISI