امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 •  موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته فرهنگ و زبان های باستانی:
 1. بررسی نظام فعل در زبان کردی (گویش سنندجی) و مقایسه آن با زبان‌های باستانی ایران
 2. پیشوندها و پسوندهای پهلوی بنا بر متون کارنامه اردشیر بابکان و یادگار زریران
 3. بررسی متون سغدی مسیحی ۵– ۶– ۷–۸ (بر اساس متن C2 ویراسته نیکلاس سیمز ویلیامز)
 4. بررسی تطبیقی ملائکه و شیطان در قرآن کریم و روایات اسلامی با ایزدان و دیوان
 5. ثنویت در اندیشه ایرانی (بررسی اسطوره‌های آفرینش)
 6. اخبار تاریخی در چند متن سغدی مسیحی
 7. جشن‌های زردشتی
 8. فرهنگ و گویش مردم استهبان
 9. باز نمودن اسب در اساطیر ایرانی
 10. بررسی متن اوستا (وندیداد ۷)
 11. گویش سدهی
 12. بررسی نقش اعداد از باستان تا کنون
 13. گویش خورزوقی
 14. بررسی اجمالی در فرهنگ صابئین مندائی ساکن خوزستان
 15. بررسی و یسپ یشت (اوستا و زند)
 16. بررسی فعل در آبان یشت و خورشید یشت
 17. جایگاه سیاوش در اساطیر ایران
 18. زن ایزدان در فرهنگ و اساطیر ایران
 19. مقایسه زبان بلوچی با زبان‌های ایرانی باستان (فارسی باستان و اوستایی)
 20. مهر پرستی در ایران، هند و روم
 21. وندیداد ۱۹
 22. تحقیق پیرامون یسن ۱۷
 23. خورشید در اساطیر جهان
 24. آسمان در متون اوستا و پهلوی و اساطیر جهان
 25. اسطوره آتش و آتشکده‌ها در ایران باستان
 26. بررسی پرسش‌های اول تا بیستم “دادستان دینیگ”
 27. بررسی یسنای ۶۲
 28. ساخت نام در زند بهمن یسن
 29. بررسی شخصیت شاپور دوم در تاریخ روایی و ملی ایران
 30. مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه با منابع بازمانده از زبان پهلوی
 31. نام خاص (اشخاص) در متون ایرانی باستان و متون فارسی میانه
 32. بررسی‌های (۲۷ –۲۲) یسنا (اوستا و زند)
 33. سروش و جبرئیل
 34. فروهر و سیر تطور آن در فرهنگ ایران
 35. گویش کردی گیلانغرب
 36. آیین بودا در آسیای میانه و ایران بر اساس متون ایرانی میانه
 37. ازدواج‌های شاهنامه و ازدواج در ایران باستان
 38. اسطوره باران
 39. اسفندیار و رویین تنی
 40. افراسیاب در روایات ایرانی پیش از اسلام و اسلامی
 41. اهریمن و شیطان
 42. بررسی ارت یشت
 43. بررسی برسم یشت (ها۲)
 44. بررسی پرسش‌های سی و پنجم و سی و ششم از دادستان دینیک
 45. بررسی تاریخ تعلیم و تربیت ایران در دوره‌های باستان و میانه
 46. بررسی تطبیق مفهوم رستاخیز در آیین‌های ایران باستان
 47. بررسی چند متن فارسی میانه ترفانی
 48. بررسی درون سروش (ها۳)
 49. بررسی سروش یشت سرشب
 50. بررسی فعل در دو متن اوستایی (تیشتر یشت) و (درواسپ– گوش– یشت)
 51. بررسی فرگرد ۱۶ وندیداد
 52. بررسی گویش رازی
 53. بررسی گویش وانشان گلپایگان
 54. بررسی نوع و نقش افعال در ارداویراف‌نامه
 55. بررسی وندها در ارداویراف‌نامه
 56. بررسی وندها در زبان فارسی میانه بر اساس کتاب شایست ناشایست
 57. بررسی یسن ۷۱
 58. بررسی یسن ۴ در اوستا
 59. بررسی یسن ۶۵ اوستا و زند آن
 60. بررسی یسن ۲۹ در اوستا
 61. بررسی یسنای ۷ و ۸
 62. بهشت از نظرگاه ادیان زردشتی، مانوی و اسلام
 63. پیشوندها و پسوندها در مینوی خرد و مقایسه آن ها در دوره‌های باستان، میانه و نو
 64. بررسی پنج نیروی مینوی انسان در متون زردشتی
 65. تاریخ نهادها و تشکیلات دینی مانویان بر اساس متن‌های سغدی
 66. گیاهان در اساطیر ایران
 67. بررسی نقش و نوع فعل در زبان‌های فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی
 68. توصیف ایزد دین
 69. جنگ و جنگاوری در ایران باستان بر اساس شاهنامه
 70. سپندارمد– بانو ایزد زمین
 71. سروش در اوستا– سروش در پهلوی– سروش در ادبیات فارسی
 72. شکل شناسی چند نمونه از اساطیر ایران، جستاری در کلیات اسطوره و آئین و بررسی شکل شناسی چند نمونه از اساطیر ایرانی
 73. اسم و صفت در آبان یشت
 74. قربانی در متون اوستایی و فارسی میانه
 75. گویش سمنانی
 76. گویش لکی بیرانوند
 77. مبانی اندیشه سیاسی در ایران پیش از اسلام
 78. مرغان در ادبیات ایران باستان
 79. نقش فرهنگی زبان‌های ایرانی در مسیر راه ابریشم (نیمه شرقی) از آغاز تا حمله مغول
 80. نماز در اسلام، آئین زرتشتی و دین مانوی
 81. نوع و نقش فعل در گزیده‌های زادسپرم
 82. واژه‌نامه زند خرده اوستا
 83. یادگار جاماسپ
 84. نقش سگ در ایران باستان
 85. اوزان و مقادیر در ایران باستان
 86. جنسیت در آثار مانوی (فارسی میانه، پارتی، سغدی)
 87. تصاویر ایزدان و امشاسپندان در متون اوستایی و پهلوی
 88. بررسی فرگرد سیزدهم وندیداد اوستا
 89. بررسی گویش کردی خراسان (کرمانجی)
 90. بررسی متن اوستا و زند (وندیداد ۲۱)
 91. بررسی اسم و صفت در متن اوستایی ارت یشت
 92. بررسی یسن شانزدهم و زند آن
 93. عناصر فرهنگی مشترک ایران و هند در دوره باستان و تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر
 94. انسان مزدیسنایی بر اساس متن‌های زردشتی
 95. بررسی شخصیت خسروپرویز در تاریخ روایی و ملی ایران
 96. جم در اساطیر ایران
 97. ساختمان اسم و صفت و تحول آن از دوره باستان تا دوره نو
 98. بررسی دستوری اندرزنامه‌های پهلوی (پوریوتکیشان، آذرباد مارسپندان و یادگار بزرگمهر)
 99. بررسی متون سغدی مانوی ۱۳۵–B۱
 100. بررسی و معرفی برخی آثار زبان‌شناسان روس درباره زبان‌های ایرانی باتوجه ویژه به مجموعه دستور تطبیقی– تاریخی زبان‌های ایرانی
 101. مراسم مردگان در آئین زردشتی
 102. بررسی سه شخصیت کمبوجیه پدر، کوروش و کمبوجیه پسر بر اساس متون پیش از اسلام و پس از اسلام
 103. آتش در نزد اقوام هند و اروپایی
 104. جنس در دستور و زبان و فرهنگ ایرانی
 105. بررسی فعل در متن اوستایی مهریشت
 106. بررسی فعل در متن اوستایی زامیاد یشت
 107. بزرگمهر در اسطوره و تاریخ
 108. جاودانان در اساطیر ایران
 109. بررسی شخصیت گشتاسب بر اساس متون اوستا، پهلوی و شاهنامه فردوسی
 110. اسم و صفت در تیشتر یشت
 111. برگردان متن اوستا و زند به فارسی همراه با واژه‌نامه اوستا، زند و فارسی
 112. بررسی شخصیت اردشیر بابکان از دوره پیش از اسلام تا دوره اسلامی
 113. بزم و میزد در فارسی میانه زرتشتی
 114. بررسی آیین‌های ایران باستان (با تکیه بر متون)
 115. بررسی اسم و صفت در متن اوستایی مهریشت
 116. ایزد باران (تیشتر در اساطیر ایرانی)
 117. تاثیر فرهنگ و زبان یونان بر ایران (دوران سلوکیان)
 118. بررسی وندها در وندیداد ۲ و ۳
 119. بررسی اسم و صفت در متن اوستایی زامیادیشت
 120. بررسی دستوری هشت فصل از کتاب “شایست ناشایست”
 121. کتیبه‌های سغدی در سند علیای پاکستان
 122. بررسی سپندم‌دگاه
 123. هنر در روزگار هخامنشی
 124. نجوم و اسطوره در متن اوستایی تیشتریشت
 125. اشارات کهن به اقوام ساکن نجد ایران تا زمان اسکندر
 126. بررسی گویش نایین
 127. پتت در آئین ایران باستان
 128. گناه و تاوان آن در ایران باستان
 129. بررسی فعل در متن اوستایی ارت یشت
 130. بررسی یک تمثیل سغدی– مانوی (ویراسته‌ی ورنر زوندرمان)
 131. طبقات اجتماعی، در ایران باستان (از آغاز ساختارهای اجتماعی تا پایان سلسله ساسانیان)
 132. کتیبه‌ها و نقش‌های اماکن باستانی در استان همدان با تکیه بر آثار نویافته (تپه هگمتانه)
 133. حقوق گیاهان و جانوران در ایران باستان
 134. شرح احوال داریوش
 135. ایران و انیران در متون باستانی و میانه و جلوه‌های آن در شاهنامه فردوسی
 136. ضحاک
 137. دادستان دینی
 138. گرشاسب در متون اوستایی، پهلوی و اسلامی (شاهنامه فردوسی)
 139. بررسی گویش ماهشهری
 140. داوران روز داوری در ایران باستان و مقایسه‌ی آن با فرهنگ‌های همجوار
 141. انوشیروان در افسانه و تاریخ
 142. بهرام گور در آثار ادبی پیش از اسلام و پس از اسلام
 143. زن در دوران هخامنشی
 144. اسامی (نام‌های) خاص اوستایی
 145. زبور سغدی و سنجش آن با زبور پهلوی اشکانی
 146. موضوعات پایان نامه رشته فرهنگ و زبان های باستانی
 147. بررسی دستوری متن اوستایی وندیداد ۲ (داستان جم)
 148. بررسی یسن ۱۵ و ۱۶
 149. بهمن بزرگ در متن‌های پهلوی اشکانی و سغدی
 150. بررسی دستوری فرگرد سوم وندیداد
 151. آب و آبیاری در ایران باستان
 152. میراث معنوی زنده زرتشتی و نقش آن در طرح دهکده– موزه زرتشتی نشین چم
 153. آموزش و پرورش در ایران باستان (در ستایش آموختن)
 154. مقایسه اندرزنامه‌های پهلوی با اندرزهای سوره لقمان قرآن و اندرزهای موجود در شاهنامه
 155. بررسی دستوری نه فصل از کتاب “شایست ناشایست”
 156. بررسی دست نوشته‌های پهلوی و اوستایی از دیدگاه کتابت و خوشنویسی
 157. بررسی دستوری شش فصل از کتاب “شایست ناشایست”
 158. شرح احوال مانی
 159. پادشاهی نیک و بد
 160. بررسی و هوخشثره گاه (یسن ۵۱) متن اوستایی زند و سانسکریت
 161. واژه‌نامه کتاب م.او ۲۹
 162. بررسی دستوری فرگرد نوزده وندیداد
 163. پیوند دین و شهریاری در شاهنامه و برخی منابع فارسی میانه
 164. بررسی آواشناسی و مباحث دستوری گویش لارستان
 165. اسکندر در افسانه و تاریخ
 166. بررسی دستوری چند متن فارسی میانه ترفانی
 167. بررسی دینکرد ششم (آوانویسی، ترجمه، تصحیح، یادداشت و واژه‌نامه گزیده)
 168. ایران شناسان ارمنی و بررسی آثار ایشان
 169. شرح احوال خشایارشا
 170. کوروش در اساطیر و تاریخ
 171. بهرام در سنجش با ایندره و رستم
 172. مضامین حماسی در متن‌های ایران باستان و مقایسه آن با شاهنامه فردوسی
 173. بررسی متن اوستایی زامیاد یشت
 174. بررسی انواع فعل در چهار متن فارسی میانه
 175. فریدون در فرهنگ و اساطیر ایرانی
 176. بررسی دستوری چند متن فارسی میانه ترفانی
 177. پهلوان در سه چهره
 178. بررسی دستوری چهار فصل اول “گزیده‌های زادسپرم”
 179. نام‌های اهورامزدا در اوستا
 180. بررسی نامه‌های باستانی سغدی
 181. بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی (bb-bc-bd-bg-bh-bj-bk-bl-bn-bm-bo-bp-br-bs-bx-by-bv-bw)
 182. بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی (ab-ac-af-ah-ak-aka-al-am-an-ao-ap-as-at-au-av-aw-ax-ay-az-ba-x)
 183. بررسی یسن ۱۰ بخشی از هوم یشت حرف‌نویسی، برگردان فارسی، یادداشت‌ها، واژه‌نامه اوستایی، زند، فارسی
 184. بررسی دعای فرورانه (یسن دوازده) اوستا و زند
 185. حقوق در ایران باستان
 186. بررسی تحلیلی اسطوره‌های کهن و اسطوره‌های نو در شعر شاملو
 187. آیین‌های مربوط به مرگ و مردگان در دین زردشتی
 188. بررسی دستوری فرگرد ششم وندیداد
 189. معرفی تئوری زبان مادر جهانی
 190. بررسی متن پهلوی نامه‌های منوچهر
 191. سنجش عبادت و آداب آن در آیین زرتشتی و کیش مانوی
 192. طول عمر شخصیت‌های اساطیری و حماسی شاهنامه
 193. محوطه‌های باستانی ساسانی
 194. محوطه‌های باستانی هخامنشی
 195. راستی (asa) و دروغ (druj) در ایران باستان
 196. بررسی یسن یازده (اوستا- زند)
 197. بررسی بهرام یشت
 198. اصطلاحات خویشاوندی در ایران باستان
 199. بررسی متن اوستایی یسنا، هات ۷۰ و زند آن
 200. بازتاب اساطیر کهن در ادب و معاصر فارسی
 201. بن مایه‌های اساطیری مفرغ‌های لرستان
 202. بررسی آموزه‌های حواریون مسیحی بر اساس قطعات سغدی ۹ و ۱۴ (درباره فروتنی) و قطعه‌ی Apellen و قطعه‌ی ۱۷ (درباره آموزه حواریون) و ۱۸ (درباره مراسم تعمید) و قطعه‌ای از کتاب زندگانی و قطعه‌ای از موعظه‌ای درباره افکار شیطانی
 203. بررسی گویش اوزی
 204. تقویم در ایران
 205. بررسی متن ختنی زمبسته (فصل دوم، صد بند)
 206. بررسی متن اوستایی یسنا (های ۶۷) و زند آن
 207. بررسی ۳۰ قطعه سغدی (از کتابخانه‌ی بریتانیا و کتابخانه ملی پاریس)
 208. موقعیت زن در ادبیات زرتشتی
 209. بررسی دستوری زند بهمن یسن
 210. بررسی مهرهای کتیبه‌دار دوره ساسانی موزه ملی ایران
 211. بررسی انجامه‌های دستنویس‌های کهن
 212. بررسی گویش لکی (لهجه‌ی ترکاشوندی)
 213. بررسی چند متن سغدی مسیحی درباره شهدای ایرانی در زمان شاپور دوم ساسانی
 214. پیشدادیان و کیانیان در متون باستانی
 215. بررسی یکصد بند (از ۱۰۰ الی ۲۰۰) از متن سغدی سوتره چم و پادفراه کردار
 216. بررسی گویش آملی
 217. زناشویی در میان زرتشتیان ایران از زمان ساسانیان تا امروز
 218. بهداشت در ایران باستان
 219. بررسی چهارده متن پارتی و فارسی میانه مانوی
 220. بررسی آفرینگان گاهان (متن اوستایی– زند)
 221. آفرینگان گاهنبار متن اوستا
 222. بررسی یک‌صد بند از متن سوتره علت و معلول عمل (بند یک تا ۱۰۰) بر اساس متن Sutra of the causes and effects of actions ویراسته دیوید نیل مکنزی
 223. شکار در ایران باستان با تکیه بر نقوش باستانی
 224. آیین یشتن هوم و درون
 225. واژه‌سازی در زبان بلوچی
 226. گـویش سبزواری
 227. بررسی سندهای ترکی– سغدی دون– هوانگ
 228. بررسی دو موعظه‌ی سغدی مسیحی بر اساس متون C2 ویراسته‌ی سیمز ویلیامز
 229. کتیبه‌های کرتیر و بررسی رابطه آن ها با عقاید دین و دولت
 230. بررسی الگوهای ساخت واژه‌های مرکب شاهنامه
 231. واژه‌نامه زند و اوستای وندیداد ۲
 232. کانی‌ها در ایران قدیم
 233. بررسی مفهوم راست و چپ در اساطیر ایران
 234. بررسی چند شعر مانی
 235. خوراک و خوراک‌های مقدس
 236. بررسی لهجه‌های فارسی گرج زبانان منطقه فریدن اصفهان
 237. بررسی گویش گناباد
 238. بررسی گویش کازرونی
 239. بررسی گویش چاردولی
 240. گاه‌شماری باستانی مازندران
 241. بررسی گویش کردی کلهری
 242. بررسی دیوها در آیین مزدیسنا و مقابله آن با شخصیت‌های منفی در شاهنامه فردوسی
 243. خرم آباد و گویش آن
 244. بررسی متن اوستا و زند ماه نیایش
 245. بررسی یسن چهل و چهارم مقایسه و مقابله متن اوستایی، زند و سنسکریت
 246. آفرینش تاریکی
 247. مالکیت ارضی در ایران باستان
 248. موعود و پایان جهان در منابع زرتشتی، مانوی و مهری
 249. بهرام، جایگاه و خویشکاری‌های او در اساطیر ایران
 250. بررسی کتیبه نرسه در پایکولی
 251. رویارویی ایرانیان و رومیان (به روایت مورخین رومی) و تطبیق آن با شواهد پیش از اسلام و دوران اسلامی
 252. بررسی داستان‌های سنگسری
 253. از سروش تا جبرئیل (مطالعه‌ای تطبیقی در جهان‌بینی ایرانی– اسلامی)
 254. استهبان و گویش آن
 255. دین یشت
 256. هفتن یشت کوچک
 257. توصیف ایزد بانوان اوستایی بر اساس دو متن اوستایی آبان یشت و ارت یشت
 258. نمایش در ایران باستان
 259. ایلام و گویش آن
 260. خورشید نیایش اوستا
 261. موسیقی در ایران عصر ساسانی
 262. بیدخت و گویش آن
 263. کرج و زبان آن
 264. آبان نیایش
 265. بررسی موضوع تهیگی در آیین بودا بنابر فصل‌های هفتم و هشتم از کتاب زمبسته
 266. تصحیح و تحشیه فرهنگ ترکتازان هند
 267. بررسی، شرح و ترجمه دو متن سغدی بودایی Dhuta – Sutra and Dhyana دهوته سوتره و دهیانه همراه با واژه نامه
 268. کشندگان اژدها در متون اوستایی و پهلوی
 269. بم و گویش آن
 270. مردم/انسان در اوستا

رشته های مقطع کارشناسی ارشد - اهمیت ویراستاری مقاله - حساب کاربری Scopus