• 01
 • 02
 • 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته فرهنگ و زبان های باستانی:

 • بررسی نظام فعل در زبان کردی (گویش سنندجی) و مقایسه آن با زبان‌های باستانی ایران
 • پیشوندها و پسوندهای پهلوی بنا بر متون کارنامه اردشیر بابکان و یادگار زریران
 • بررسی متون سغدی مسیحی ۵ ۶ ۷۸ (بر اساس متن C2 ویراسته نیکلاس سیمز ویلیامز)
 • بررسی تطبیقی ملائکه و شیطان در قرآن کریم و روایات اسلامی با ایزدان و دیوان
 • ثنویت در اندیشه ایرانی (بررسی اسطوره‌های آفرینش)
 • اخبار تاریخی در چند متن سغدی مسیحی
 • جشن‌های زردشتی
 • فرهنگ و گویش مردم استهبان
 • باز نمودن اسب در اساطیر ایرانی
 • بررسی متن اوستا (وندیداد ۷)
 • گویش سدهی
 • بررسی نقش اعداد از باستان تا کنون
 • گویش خورزوقی
 • بررسی اجمالی در فرهنگ صابئین مندائی ساکن خوزستان
 • بررسی و یسپ یشت (اوستا و زند)
 • بررسی فعل در آبان یشت و خورشید یشت
 • جایگاه سیاوش در اساطیر ایران
 • زن ایزدان در فرهنگ و اساطیر ایران
 • مقایسه زبان بلوچی با زبان‌های ایرانی باستان (فارسی باستان و اوستایی)
 • مهر پرستی در ایران، هند و روم
 • وندیداد ۱۹
 • تحقیق پیرامون یسن ۱۷
 • خورشید در اساطیر جهان
 • آسمان در متون اوستا و پهلوی و اساطیر جهان
 • اسطوره آتش و آتشکده‌ها در ایران باستان
 • بررسی پرسش‌های اول تا بیستم “دادستان دینیگ”
 • بررسی یسنای ۶۲
 • ساخت نام در زند بهمن یسن
 • بررسی شخصیت شاپور دوم در تاریخ روایی و ملی ایران
 • مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه با منابع بازمانده از زبان پهلوی
 • نام خاص (اشخاص) در متون ایرانی باستان و متون فارسی میانه
 • بررسی‌های (۲۷ ۲۲) یسنا (اوستا و زند)
 • سروش و جبرئیل
 • فروهر و سیر تطور آن در فرهنگ ایران
 • گویش کردی گیلانغرب
 • آیین بودا در آسیای میانه و ایران بر اساس متون ایرانی میانه
 • ازدواج‌های شاهنامه و ازدواج در ایران باستان
 • اسطوره باران
 • اسفندیار و رویین تنی
 • افراسیاب در روایات ایرانی پیش از اسلام و اسلامی
 • اهریمن و شیطان
 • بررسی ارت یشت
 • بررسی برسم یشت (ها۲)
 • بررسی پرسش‌های سی و پنجم و سی و ششم از دادستان دینیک
 • بررسی تاریخ تعلیم و تربیت ایران در دوره‌های باستان و میانه
 • بررسی تطبیق مفهوم رستاخیز در آیین‌های ایران باستان
 • بررسی چند متن فارسی میانه ترفانی
 • بررسی درون سروش (ها۳)
 • بررسی سروش یشت سرشب
 • بررسی فعل در دو متن اوستایی (تیشتر یشت) و (درواسپ گوش یشت)
 • بررسی فرگرد ۱۶ وندیداد
 • بررسی گویش رازی
 • بررسی گویش وانشان گلپایگان
 • بررسی نوع و نقش افعال در ارداویراف‌نامه
 • بررسی وندها در ارداویراف‌نامه
 • بررسی وندها در زبان فارسی میانه بر اساس کتاب شایست ناشایست
 • بررسی یسن ۷۱
 • بررسی یسن ۴ در اوستا
 • بررسی یسن ۶۵ اوستا و زند آن
 • بررسی یسن ۲۹ در اوستا
 • بررسی یسنای ۷ و ۸
 • بهشت از نظرگاه ادیان زردشتی، مانوی و اسلام
 • پیشوندها و پسوندها در مینوی خرد و مقایسه آن ها در دوره‌های باستان، میانه و نو
 • بررسی پنج نیروی مینوی انسان در متون زردشتی
 • تاریخ نهادها و تشکیلات دینی مانویان بر اساس متن‌های سغدی
 • گیاهان در اساطیر ایران
 • بررسی نقش و نوع فعل در زبان‌های فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی
 • توصیف ایزد دین
 • جنگ و جنگاوری در ایران باستان بر اساس شاهنامه
 • سپندارمد بانو ایزد زمین
 • سروش در اوستا سروش در پهلوی سروش در ادبیات فارسی
 • شکل شناسی چند نمونه از اساطیر ایران، جستاری در کلیات اسطوره و آئین و بررسی شکل شناسی چند نمونه از اساطیر ایرانی
 • اسم و صفت در آبان یشت
 • قربانی در متون اوستایی و فارسی میانه
 • گویش سمنانی
 • گویش لکی بیرانوند
 • مبانی اندیشه سیاسی در ایران پیش از اسلام
 • مرغان در ادبیات ایران باستان
 • نقش فرهنگی زبان‌های ایرانی در مسیر راه ابریشم (نیمه شرقی) از آغاز تا حمله مغول
 • نماز در اسلام، آئین زرتشتی و دین مانوی
 • نوع و نقش فعل در گزیده‌های زادسپرم
 • واژه‌نامه زند خرده اوستا
 • یادگار جاماسپ
 • نقش سگ در ایران باستان
 • اوزان و مقادیر در ایران باستان
 • جنسیت در آثار مانوی (فارسی میانه، پارتی، سغدی)
 • تصاویر ایزدان و امشاسپندان در متون اوستایی و پهلوی
 • بررسی فرگرد سیزدهم وندیداد اوستا
 • بررسی گویش کردی خراسان (کرمانجی)
 • بررسی متن اوستا و زند (وندیداد ۲۱)
 • بررسی اسم و صفت در متن اوستایی ارت یشت
 • بررسی یسن شانزدهم و زند آن
 • عناصر فرهنگی مشترک ایران و هند در دوره باستان و تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر
 • انسان مزدیسنایی بر اساس متن‌های زردشتی
 • بررسی شخصیت خسروپرویز در تاریخ روایی و ملی ایران
 • جم در اساطیر ایران
 • ساختمان اسم و صفت و تحول آن از دوره باستان تا دوره نو
 • بررسی دستوری اندرزنامه‌های پهلوی (پوریوتکیشان، آذرباد مارسپندان و یادگار بزرگمهر)
 • بررسی متون سغدی مانوی ۱۳۵B۱
 • بررسی و معرفی برخی آثار زبان‌شناسان روس درباره زبان‌های ایرانی باتوجه ویژه به مجموعه دستور تطبیقی تاریخی زبان‌های ایرانی
 • مراسم مردگان در آئین زردشتی
 • بررسی سه شخصیت کمبوجیه پدر، کوروش و کمبوجیه پسر بر اساس متون پیش از اسلام و پس از اسلام
 • آتش در نزد اقوام هند و اروپایی
 • جنس در دستور و زبان و فرهنگ ایرانی
 • بررسی فعل در متن اوستایی مهریشت
 • بررسی فعل در متن اوستایی زامیاد یشت
 • بزرگمهر در اسطوره و تاریخ
 • جاودانان در اساطیر ایران
 • بررسی شخصیت گشتاسب بر اساس متون اوستا، پهلوی و شاهنامه فردوسی
 • اسم و صفت در تیشتر یشت
 • برگردان متن اوستا و زند به فارسی همراه با واژه‌نامه اوستا، زند و فارسی
 • بررسی شخصیت اردشیر بابکان از دوره پیش از اسلام تا دوره اسلامی
 • بزم و میزد در فارسی میانه زرتشتی
 • بررسی آیین‌های ایران باستان (با تکیه بر متون)
 • بررسی اسم و صفت در متن اوستایی مهریشت
 • ایزد باران (تیشتر در اساطیر ایرانی)
 • تاثیر فرهنگ و زبان یونان بر ایران (دوران سلوکیان)
 • بررسی وندها در وندیداد ۲ و ۳
 • بررسی اسم و صفت در متن اوستایی زامیادیشت
 • بررسی دستوری هشت فصل از کتاب “شایست ناشایست”
 • کتیبه‌های سغدی در سند علیای پاکستان
 • بررسی سپندم‌دگاه
 • هنر در روزگار هخامنشی
 • نجوم و اسطوره در متن اوستایی تیشتریشت
 • اشارات کهن به اقوام ساکن نجد ایران تا زمان اسکندر
 • بررسی گویش نایین
 • پتت در آئین ایران باستان
 • گناه و تاوان آن در ایران باستان
 • بررسی فعل در متن اوستایی ارت یشت
 • بررسی یک تمثیل سغدی مانوی (ویراسته‌ی ورنر زوندرمان)
 • طبقات اجتماعی، در ایران باستان (از آغاز ساختارهای اجتماعی تا پایان سلسله ساسانیان)
 • کتیبه‌ها و نقش‌های اماکن باستانی در استان همدان با تکیه بر آثار نویافته (تپه هگمتانه)
 • حقوق گیاهان و جانوران در ایران باستان
 • شرح احوال داریوش
 • ایران و انیران در متون باستانی و میانه و جلوه‌های آن در شاهنامه فردوسی
 • ضحاک
 • دادستان دینی
 • گرشاسب در متون اوستایی، پهلوی و اسلامی (شاهنامه فردوسی)
 • بررسی گویش ماهشهری
 • داوران روز داوری در ایران باستان و مقایسه‌ی آن با فرهنگ‌های همجوار
 • انوشیروان در افسانه و تاریخ
 • بهرام گور در آثار ادبی پیش از اسلام و پس از اسلام
 • زن در دوران هخامنشی
 • اسامی (نام‌های) خاص اوستایی
 • زبور سغدی و سنجش آن با زبور پهلوی اشکانی
 • موضوعات پایان نامه رشته فرهنگ و زبان های باستانی
 • بررسی دستوری متن اوستایی وندیداد ۲ (داستان جم)
 • بررسی یسن ۱۵ و ۱۶
 • بهمن بزرگ در متن‌های پهلوی اشکانی و سغدی
 • بررسی دستوری فرگرد سوم وندیداد
 • آب و آبیاری در ایران باستان
 • میراث معنوی زنده زرتشتی و نقش آن در طرح دهکده موزه زرتشتی نشین چم
 • آموزش و پرورش در ایران باستان (در ستایش آموختن)
 • مقایسه اندرزنامه‌های پهلوی با اندرزهای سوره لقمان قرآن و اندرزهای موجود در شاهنامه
 • بررسی دستوری نه فصل از کتاب “شایست ناشایست”
 • بررسی دست نوشته‌های پهلوی و اوستایی از دیدگاه کتابت و خوشنویسی
 • بررسی دستوری شش فصل از کتاب “شایست ناشایست”
 • شرح احوال مانی
 • پادشاهی نیک و بد
 • بررسی و هوخشثره گاه (یسن ۵۱) متن اوستایی زند و سانسکریت
 • واژه‌نامه کتاب م.او ۲۹
 • بررسی دستوری فرگرد نوزده وندیداد
 • پیوند دین و شهریاری در شاهنامه و برخی منابع فارسی میانه
 • بررسی آواشناسی و مباحث دستوری گویش لارستان
 • اسکندر در افسانه و تاریخ
 • بررسی دستوری چند متن فارسی میانه ترفانی
 • بررسی دینکرد ششم (آوانویسی، ترجمه، تصحیح، یادداشت و واژه‌نامه گزیده)
 • ایران شناسان ارمنی و بررسی آثار ایشان
 • شرح احوال خشایارشا
 • کوروش در اساطیر و تاریخ
 • بهرام در سنجش با ایندره و رستم
 • مضامین حماسی در متن‌های ایران باستان و مقایسه آن با شاهنامه فردوسی
 • بررسی متن اوستایی زامیاد یشت
 • بررسی انواع فعل در چهار متن فارسی میانه
 • فریدون در فرهنگ و اساطیر ایرانی
 • بررسی دستوری چند متن فارسی میانه ترفانی
 • پهلوان در سه چهره
 • بررسی دستوری چهار فصل اول “گزیده‌های زادسپرم”
 • نام‌های اهورامزدا در اوستا
 • بررسی نامه‌های باستانی سغدی
 • بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی (bb-bc-bd-bg-bh-bj-bk-bl-bn-bm-bo-bp-br-bs-bx-by-bv-bw)
 • بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی (ab-ac-af-ah-ak-aka-al-am-an-ao-ap-as-at-au-av-aw-ax-ay-az-ba-x)
 • بررسی یسن ۱۰ بخشی از هوم یشت حرف‌نویسی، برگردان فارسی، یادداشت‌ها، واژه‌نامه اوستایی، زند، فارسی
 • بررسی دعای فرورانه (یسن دوازده) اوستا و زند
 • حقوق در ایران باستان
 • بررسی تحلیلی اسطوره‌های کهن و اسطوره‌های نو در شعر شاملو
 • آیین‌های مربوط به مرگ و مردگان در دین زردشتی
 • بررسی دستوری فرگرد ششم وندیداد
 • معرفی تئوری زبان مادر جهانی
 • بررسی متن پهلوی نامه‌های منوچهر
 • سنجش عبادت و آداب آن در آیین زرتشتی و کیش مانوی
 • طول عمر شخصیت‌های اساطیری و حماسی شاهنامه
 • محوطه‌های باستانی ساسانی
 • محوطه‌های باستانی هخامنشی
 • راستی (asa) و دروغ (druj) در ایران باستان
 • بررسی یسن یازده (اوستا- زند)
 • بررسی بهرام یشت
 • اصطلاحات خویشاوندی در ایران باستان
 • بررسی متن اوستایی یسنا، هات ۷۰ و زند آن
 • بازتاب اساطیر کهن در ادب و معاصر فارسی
 • بن مایه‌های اساطیری مفرغ‌های لرستان
 • بررسی آموزه‌های حواریون مسیحی بر اساس قطعات سغدی ۹ و ۱۴ (درباره فروتنی) و قطعه‌ی Apellen و قطعه‌ی ۱۷ (درباره آموزه حواریون) و ۱۸ (درباره مراسم تعمید) و قطعه‌ای از کتاب زندگانی و قطعه‌ای از موعظه‌ای درباره افکار شیطانی
 • بررسی گویش اوزی
 • تقویم در ایران
 • بررسی متن ختنی زمبسته (فصل دوم، صد بند)
 • بررسی متن اوستایی یسنا (های ۶۷) و زند آن
 • بررسی ۳۰ قطعه سغدی (از کتابخانه‌ی بریتانیا و کتابخانه ملی پاریس)
 • موقعیت زن در ادبیات زرتشتی
 • بررسی دستوری زند بهمن یسن
 • بررسی مهرهای کتیبه‌دار دوره ساسانی موزه ملی ایران
 • بررسی انجامه‌های دستنویس‌های کهن
 • بررسی گویش لکی (لهجه‌ی ترکاشوندی)
 • بررسی چند متن سغدی مسیحی درباره شهدای ایرانی در زمان شاپور دوم ساسانی
 • پیشدادیان و کیانیان در متون باستانی
 • بررسی یکصد بند (از ۱۰۰ الی ۲۰۰) از متن سغدی سوتره چم و پادفراه کردار
 • بررسی گویش آملی
 • زناشویی در میان زرتشتیان ایران از زمان ساسانیان تا امروز
 • بهداشت در ایران باستان
 • بررسی چهارده متن پارتی و فارسی میانه مانوی
 • بررسی آفرینگان گاهان (متن اوستایی زند)
 • آفرینگان گاهنبار متن اوستا
 • بررسی یک‌صد بند از متن سوتره علت و معلول عمل (بند یک تا ۱۰۰) بر اساس متن Sutra of the causes and effects of actions ویراسته دیوید نیل مکنزی
 • شکار در ایران باستان با تکیه بر نقوش باستانی
 • آیین یشتن هوم و درون
 • واژه‌سازی در زبان بلوچی
 • گـویش سبزواری
 • بررسی سندهای ترکی سغدی دون هوانگ
 • بررسی دو موعظه‌ی سغدی مسیحی بر اساس متون C2 ویراسته‌ی سیمز ویلیامز
 • کتیبه‌های کرتیر و بررسی رابطه آن ها با عقاید دین و دولت
 • بررسی الگوهای ساخت واژه‌های مرکب شاهنامه
 • واژه‌نامه زند و اوستای وندیداد ۲
 • کانی‌ها در ایران قدیم
 • بررسی مفهوم راست و چپ در اساطیر ایران
 • بررسی چند شعر مانی
 • خوراک و خوراک‌های مقدس
 • بررسی لهجه‌های فارسی گرج زبانان منطقه فریدن اصفهان
 • بررسی گویش گناباد
 • بررسی گویش کازرونی
 • بررسی گویش چاردولی
 • گاه‌شماری باستانی مازندران
 • بررسی گویش کردی کلهری
 • بررسی دیوها در آیین مزدیسنا و مقابله آن با شخصیت‌های منفی در شاهنامه فردوسی
 • خرم آباد و گویش آن
 • بررسی متن اوستا و زند ماه نیایش
 • بررسی یسن چهل و چهارم مقایسه و مقابله متن اوستایی، زند و سنسکریت
 • آفرینش تاریکی
 • مالکیت ارضی در ایران باستان
 • موعود و پایان جهان در منابع زرتشتی، مانوی و مهری
 • بهرام، جایگاه و خویشکاری‌های او در اساطیر ایران
 • بررسی کتیبه نرسه در پایکولی
 • رویارویی ایرانیان و رومیان (به روایت مورخین رومی) و تطبیق آن با شواهد پیش از اسلام و دوران اسلامی
 • بررسی داستان‌های سنگسری
 • از سروش تا جبرئیل (مطالعه‌ای تطبیقی در جهان‌بینی ایرانی اسلامی)
 • استهبان و گویش آن
 • دین یشت
 • هفتن یشت کوچک
 • توصیف ایزد بانوان اوستایی بر اساس دو متن اوستایی آبان یشت و ارت یشت
 • نمایش در ایران باستان
 • ایلام و گویش آن
 • خورشید نیایش اوستا
 • موسیقی در ایران عصر ساسانی
 • بیدخت و گویش آن
 • کرج و زبان آن
 • آبان نیایش
 • بررسی موضوع تهیگی در آیین بودا بنابر فصل‌های هفتم و هشتم از کتاب زمبسته
 • تصحیح و تحشیه فرهنگ ترکتازان هند
 • بررسی، شرح و ترجمه دو متن سغدی بودایی Dhuta – Sutra and Dhyana دهوته سوتره و دهیانه همراه با واژه نامه
 • کشندگان اژدها در متون اوستایی و پهلوی
 • بم و گویش آن
 • مردم/انسان در اوستا