ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش زلزله:
 1. بررسی اثرات زلزله بر شکل پذیری اعضای ساخته شده از فولاد پر مقاومت و مقایسه آن با فولاد نرمه
 2. بررسی تاثیر موقعیت بازشوها بر عملکرد سازه های ساختمانی در هنگام زلزله
 3. بررسی تاثیرات انعطاف پذیری فونداسیون بر پاسخ سازه در هنگام زلزله
 4. بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع
 5. روش مقاوم سازی و بهسازی سازه ها در برابر زلزله
 6. بررسی اثرات زلزله بر سازه های دارای دیوار برشی
 7. ارزیابی رفتار دیوارهای برشی دارای بازشو در زلزله
 8. مقاوم سازی سازه های بتنی با FRP در برابر زلزله
 9. بررسی و بهینه سازی روش های مقاوم سازی سازه های مدفون در خاک در برابر زلزله
 10. بررسی آسیب پذیری سازه های شهری از دیدگاه پدافند غیر عامل در برابر زلزله
 11. بهسازی لرزه ای سازه های مخازن
 12. روش های مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی
 13. افزایش کارایی و عملکرد سازه ها بر اساس اصول پدافند غیر عامل در هنگام زلزله
 14. بررسی و بهسازی رفتارلرزه ای کف ستون ساختمان های فولادی در زلزله
 15. بررسی ضریب رفتار لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع
 16. بررسی خسارات وارده به سازه های فولادی تحت اثر زلزله براساس عملکرد
 17. روش های طراحی و بهینه سازی آبراهه نیروگاه در برابر زلزله
 18. روش های طراحی و بهینه سازی لرزه ای سازه های هیدرو مکانیک سد و نیروگاه
 19. بررسی روش های کاهش اثرات زلزله در آبراهه نیروگاه
 20. روش های طراحی و بهینه سازی لرزه ای سازه های تخلیه سیلاب در سدها
 21. برسی اندرکنش آب و سازه های آبی در هنگام زلزله
 22. بررسی اثرات زلزله بر تخلیه کننده های تحتانی سدها.
 23. اثر زلزله بر سازه های وابسته به نیروگاه های آبی
 24. بررسی رفتار سازه های اسکله ای در برابر زلزله
رشته های مقطع دکتری - رشته مهندسی عمران - نگارش مقدمه برای پایان نامه