ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی :
 1. طراحی مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی FDEA و کارت امتیازی متوازن BSC در سازمان
 2. طراحی مدل بهینه کنترل استراتژی، رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تاسیس فازی (BSC, FTOPSIS)
 3. مدل جایگزینی موجودی با استفاده از برنامه ریزی عینی فازی ( FAHP )
 4. مدل سازی مسئله  مکان یابی شعب بانک
 5. طراح مدل انتخاب تامین کننده و تعیین میزان سفارش با استفاده از برنامه ریزی پویا
 6. طراحی مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک در پروژه ها
 7. امکان سنجی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان
 8. مدیریت کیفیت زنجیره تامین (SCQM) در صنعت
 9. استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری در پیش بینی تقاضا (برق، گاز و )
 10. بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی با استفاده از مدل ریاضی
 11. انتخاب سیستم برنامهریزی منابع سازمان با الگوی فرا ابتکاری الگوریتم مورچه
 12. استفاده از سیستم خبره فازی جهت حل مسئله مکان یابی مسیریابی
 13. بهبود عملکرد پروژه با استفاده از مهندسی ارزش با AHP فازی
 14. سیستم های سفارش دهی کنترل موجودی با استفاده از مدل های فازی
 15. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت زنجیرهی تامین
 16. تدوین استراتژی تحقیق و توسعه
 17. سنجش توان رقابتی با استفاده از شبکه های بیزین
 18. ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره خاکستری
 19. امکان سنجی پیاده سازی مدیریت فرآیند در سازمان
 20. طراحی مدلی جهت مسیریابی موجودی ها در زنجیره تامین
 21. طراحی مدل برنامه ریزی یکپارچه تامین ، تولید و توزیع زنجیره تامین
 22. ارزیابی عملکرد با مدل تلفیقی BSC , AHP
 23. ارزیابی و مدیریت پروژه ها با استفاده از کشف دانش و داده کاوی
 24. طراحی نظام جامع عملکرد با کارت امتیازی متوازن BSC
 25. طراحی نظام جامع عملکرد سازمان با مدل تعالی سازمانی EFQM
 26. طراحی نظام جامع عملکرد سازمان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی ,EFQM,BSC
 27. ارزیابی عملکرد، تحلیل کارایی و اندازه گیری بهره وری با رویکرد تلفیقی  BSC,DEA
 28. ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP
 29. ارائه مدل بهینه انتقال تکنولوژی (مطالعه موردی صنعت )
 30. شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی
 31. بررسی نقش و ارائه مدل روند تاثیر شش سیگمای ناب در بهبود و افزایش کیفیت محصولات
 32. بررسی نقش و ارائه مدل روند تاثیر شش سیگمای ناب در بهبود و افزایش کیفیت مدیریت بحران
 33. استفاده ازتکنیک شش سیگما و تفکر ناب در مدیریت بحران شرکت
 34. استفاده ازتکنیک های مدیریت کیفیت در میزان تولید شرکت
 35. ارائه مدل مقایسه ایی میزان تاثیر تکنیک های مختلف مدیریت کیفیت بر مدیریت بحران شرکت
 36. ارائه مدل کاربردی استفاده ازتکنیک های مدیریت کیفیت در مدیریت بحران شرکت
 37. ارائه مدل کاربردی استفاده ازتکنیک های شش سیگما و تفکر ناب در مدیریت بحران شرکت
 38. بررسی مزیت نسبی در صنعت
 39. ارائه مدل های تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy TOPSIS و Fuzzy AHP برای تعیین صلاحیت و ارزیابی پیمانکاران و مقایسه نتایج آن ها
 40. طراحی مدلی جهت محاسبه ارزش عمر مشتری در سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد داده کاوی
 41. طراحی مدل بهینه جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک های  (TOPSIS  ELECTRI, PROMATI)
 42. طراحی مدل بهینه جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان با رویکرد الگوریتم ژنتیک
 43. ارائه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمات سازمان ها (مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی GP,AHP) موردی بنیاد مستضعفان
 44. طراحی مدل ترکیبی (برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی GP,AHP) جهت سنجش ساختار سیستم های کنترل کیفیت
 45. سنجش کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از مدل ای-کوال، موردی بانک
 46. سنجش کیفیت خدمات با استفاده از مدل سرو-کوال، موردی
 47. ارزیابی اثر بخشی مدیریت زنجیره تامین از طریق به کارگیری کارت امتیاز متوازن
 48. کاربرد داده کاوی در طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)
 49. داده کاوی برای مدیریت ارتباط با مشتری در
 50. طراحی مدل بهینه مشتری مداری در
 51. طراحی مدلی جهت انتخاب بهینه تکنولوژی در با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری (AHP,TOPSIS,DEA)
 52. تحلیل ریسک اعتباری و طراحی بهینه مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل شبکه عصبی و رگرسیون لوجیت
 53. مکانیابی بهینه شعب بانک یا . (با استفاده از متد AHP، VIKOR، DEA و فازی TOPSIS ، AHP)
 54. شناسایی و رتبه بندی ریسک پیاده سازی پروژه CRM
 55. بررسی آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده از تحلیل عاملی و AHP گروهی و منطق فازی
 56. مدلی جهت ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتری در بنگاه های ایرانی
 57. نقش مدیریت روابط با مشتری (CRM) در کسب مزیت رقابتی بازارهای خدماتی
 58. ارائه مدلی جهت انتخاب یک سیستم ERP مناسب با استفاده از رویکرد AHP فازی
 59. ارزیابی عملکرد کیفیتی سازمان . بر اساس مدل EFQM با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
 60. تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدل های  EFQM,BSC,AHP
 61. پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در
 62. شناسایی و تحلیل ریسک های زنجیره تامین در چارچوب تصمیم گیری چند معیاره فازی
 63. انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم اجتماع پرندگان
 64. طراحی مدلی جهت بهینه سازی سرمایه گذاری با استفاده از الگوی اجتماع پرندگان
 65. خوشه بندی مشتریان بانک با ارزش هرم مشتری (داده کاوی)
 66. داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 67. پیش بینی (قیمت سهام، نرخ تورم و ) با استفاده از داده کاوی و مقایسه با شبکه عصبی و
 68. انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از تکنیک داده کاوی
 69. انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 70. انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 71. ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و داده کاوی جهت مدیریت بهینه ارتباط با مشتری
 72. طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی (DEA-neural network) جهت ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها
 73. طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP-DEA) جهت ارزیابی عملکرد، اندازه گیری کارایی و رتبه بندی واحدها
 74. ارائه مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی با ترکیب روش های پارامتریک (SFA,COLS) و ناپارامتریک (DEA) با کمک روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA)
 75. طراحی مدلی مبتنی بر ریسک و بازده جهت ارزیابی عملکرد وکارایی
 76. طراحی سیستم تلفیقی مهندسی ارزش و هزینه یابی هدف جهت بهینه سازی فرآیندها
 77. کاربرد رویکرد داده کاوی در مدیریت بر اطلاعات مشتری در مدیریت زنجیره تأمین
 78. بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
 79. طراحی مدل ارزیابی عملکرد و کارایی به وسیله مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها DEA و برنامه ریزی آرمانی‌‏ GP ‌‎
 80. استفاده از مدل SCOR (مرجع عملیات زنجیره تامین) جهت بهینه سازی زنجیره تامین
 81. تدوین استراتژی بهینه با مدل تلفیقی SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP
 82. شناسایی و رتبه بندی قابلیت های تولید چابک در صنعت با (متدهای MADM و فازی و تلفیقی و )
 83. برآورد تقاضای نهایی (انرژی، سیمان، برق، آب، ) با به کارگیری مدل ارزیابی تقاضای
 84. پیشبینی تقاضای (انرژی، سیمان، برق، آب، ) با استفاده از مدل MAED

 

 1. موضوعات پیشنهادی زنجیره تامین :
 2. طراحی مدل تلفیقی جهت ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین (مدل های : تحلیل سلسله مراتبی AHP، آنالیز رابطه ای خاکستری GRA و برنامه ریزی آرمانی  GP)
 3. بهینه سازی زنجیره تامین با الگوریتم ژنتیک
 4. بهینه سازی زنجیره تامین با استفاده از داده کاوی (data mining)
 5. رتبه بندی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (معمولی و فازی نظیر : AHP و FAHP، TOPSIS و  FTOPSIS، PROMATI، ELECTRI) و گزینش مدل بهینه بر اساس روش های )  COPLAND , BORDA  و میانگین گیری
 6. اندازه گیری و سنجش چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، تحلیل سلسله مراتبی فازی و رویکرد ماتریسی
 7. تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین (با رویکرد ماتریس SOWT و تحلیل پویایی سیستم ها)
 8. بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیرمتمرکز
 9. طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک با بررسی مولفه های تاثیرگذار
 10. طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی زنجیره های تامین (تحلیل عاملی، تحلیل ساختاری، DEA و )
 11. ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با رویکرد داده کاوی
 12. مقایسه روش تلفیقی عصبیفازی با روش های اقتصادسنجی در پیش بینی تقاضا و انتخاب روش بهینه
 13. مقایسه روش تلفیقی عصبی فازی با روش های سری زمانی و آریما در پیش بینی تقاضا و انتخاب روش بهینه
 14. بهینه سازی سود در زنجیره تامین با درنظر گرفتن محدودیت های موجود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (GP)
 15. استفاده از روش الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
 16. طراحی شبکه (تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل) و برنامه ریزی بهینه تقاضای زنجیره تامین
 17. کاربرد روش های شبکه عصبی و منطق فازی در بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین
 18. مقایسه روش های خطی سنتی و مدل های تلفیقی عصبی فازی در پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
 19. استفاده از روش تکنیک های یادگیری ماشین جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
 20. بسط الگوی داده کاوی در پیش بینی تقاضا
 21. بسط مدل تلفیقی طراحی شده در این تحقیق (عصبی-فازی) در رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین و آزمون کارایی آن
 22. استفاده از منطق فازی در مدل جامع SCOR جهت بهینه سازی زنجیره تامین
 23. بهینه سازی زمان تحویل قطعات در زنجیره تامین با مدل تلفیقی طراحی شده این تحقیق (عصبی-فازی)  و آزمون کارایی آن
 24. بسط مدل تلفیقی طراحی شده در این تحقیق (عصبی-فازی) در اولویت بندی بازارهای هدف در زنجیره تامین و آزمون کارایی آن
 25. طراحی مدل بهینه ارزیابی زنجیره تامین با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR) و مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
 26. ارزیابی زنجیره تامین شرکت به منظور به کارگیری سیستم های پیشرفته برنامه ریزی و اشتراک اطلاعات با مدل SCOR
 27. ارزیابی اثر بخشی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن  (BSC) در شرکت یا سازمان
 28. ارزیابی اثر بخشی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن فازی  در شرکت یا سازمان
 29. طراحی مدلی جهت بهینه سازی کانال توزیع در زنجیره تامین
 30. طراحی شبکه توزیع بهینه در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی
 31. طراحی مدل چندهدفه فازی برای تخصیص بهینه سفارشات خرید به تامین کنندگان در یک زنجیره تامین
 32. طراحی یک مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و تخصیص سفارش ها با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریاضی چندهدفه
 33. بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد سازمان ها
 34. بررسی رابطه تحلیل های بازار و عملکردزنجیره تامین با مدل scor

 

 1. موضوعات پیشنهادی مدیریت دانش (از مقالات بیس) :
 2. بررسی رابطه مدیریت دانش (قابلیت های زیرساختی و استراتژی های کسب و کار) و عملکرد شرکت ها (۲۰۱۱)
 3. بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد شرکت ها (۲۰۱۰)
 4. مدیریت دانش زنجیره تامین (۲۰۱۰)
 5. بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی (۲۰۱۰)
 6. بررسی رابطه مدیریت دانش با ساختار سازمانی
 7. طراحی و تدوین مدلی جهت ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در سازمان (۲۰۰۹)
 8. رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی و عملیاتی (۲۰۰۹)
 9. بررسی نقش قابلیت های مدیریت دانش در رابطه بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد نوآوری سازمان (۲۰۰۹)
 10. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش
 11. ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با استفاده از AHP یاANP  (2009)
 12. پیش بینی امکان موفقیت مدیریت دانش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (۲۰۰۹)
 13. شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل PLS (2010)
 14. ابزارهای مدیریت دانش، ارتباطات داخلی سازمان، نوآوری و عملکرد شرکت ها (۲۰۱۰)
 15. بررسی رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری سازمان و نوآوری در سازمان (۲۰۱۰)
 16. مقالات بیس ۲۰۱۳ :
 17. Using multiplicative neuron model to establish fuzzy logic relationships
 18. Fuzzy diffusion filter with extended neighborhood
 19. Fuzzy time series forecasting with a novel hybrid approach combining fuzzy c-means and neural networks
 20. A novel nonlinear programming approach for estimating CAPM beta of an asset using fuzzy regression
 21. Development of a framework for customer co-creation in NPD through multi-issue negotiation with issue trade-offs
 22. A novel approach for assessment of candidate technologies with respect to their innovation potentials: Quick innovation intelligence process
 23. Solving fuzzy multiple objective generalized assignment problems directly via bees algorithm and fuzzy ranking
 24. Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection
 25. A fuzzy rule based expert system for stock evaluation and portfolio construction: An application to Istanbul Stock Exchange
 26. Enhanced fuzzy clustering algorithm and cluster validity index for human perception
 27. An application of adaptive neuro fuzzy inference system for estimating the uniaxial compressive strength of certain granitic rocks from their mineral contents
 28. Fuzzy DIFACONN-miner: A novel approach for fuzzy rule extraction from neural networks
 29. A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection
 30. An algorithm for the solution of second order fuzzy initial value problems
 31. Ergodic distribution for a fuzzy inventory model of type (s, S) with gamma distributed demand
 32. New developments in uncertainty assessment and uncertainty management
 33. The role of seed money and threshold size in optimizing fundraising campaigns: Past behavior matters!
 34. Using agents to parallelize a medical reasoning system based on ontologies and description logics as an application case
 35. A diagnosis framework for identifying the current knowledge sharing activity status in a community of practice
 36. An efficient genetic algorithm for solving the quay crane scheduling problem
 37. Hybridizing VNS and path-relinking on a particle swarm framework to minimize total flowtime
 38. Evaluating the integration of fuzzy logic into the student model of a web-based learning environment
 39. An empirical knowledge management framework for professional virtual community in knowledge-intensive service industries
 40. Genetic optimization of a vehicle fuzzy decision system for intersections
 41. Data mining using clinical physiology at discharge to predict ICU readmissions
 42. An adaptive approach to mining frequent itemsets efficiently
 43. A group trust metric for identifying people of trust in online social networks
 44. A genetic search of patterns of behaviour in OSS communities
 45. Data and knowledge visualization with virtual reality spaces, neural networks and rough sets: Application to cancer and geophysical prospecting data
 46. Vehicle routing problem with time windows considering overtime and outsourcing vehicles
 47. Decision support system for water distribution systems based on neural networks and graphs theory for leakage detection
 48. Palm vein recognition using adaptive Gabor filter
 49. Identification of trends from patents using self-organizing maps
 50. Forecasting nonnegative option price distributions using Bayesian kernel methods
 51. GRADIENT: Grammar-driven genetic programming framework for building multi-component, hierarchical predictive systems
 52. On the use of data filtering techniques for credit risk prediction with instance-based models
 53. The role of intelligent agents and data mining in electronic partnership management
 54. Reliability analysis of the complex mode indicator function and Hilbert Transform techniques for operational modal analysis
 55. Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper
 56. Robustness for a single railway line: Analytical and simulation methods
 57. Sequential manifold learning for efficient churn prediction
 58. Unsupervised and supervised learning to evaluate event relatedness based on content mining from social-media streams
 59. Decision support method for the design of embedded energy in autonomous microsystems
 60. Modelling group processes and effort estimation in project management using the Choquet integral: An MCDM approach
 61. Multimodal behavioral analysis for non-invasive stress detection
 62. Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery
 63. Local Models for data-driven learning of control policies for complex system
 64. Non-dominance and attitudinal prioritisation methods for intuitionistic and interval-valued intuitionistic fuzzy preference relations
 65. Automatic categorisation of comments in social news websites
 66. Machine learning for vessel trajectories using compression, alignments and domain knowledge
 67. A differential evolution approach for solving constrained min–max optimization problems
 68. On the empirical mode decomposition applied to the analysis of brain SPECT image
 69. Improved multilevel security with latent semantic indexing
 70. Using genetic algorithm based knowledge refinement model for dividend policy forecasting
 71. Using Wikipedia concepts and frequency in language to extract key terms from support documents
 72. A network intrusion detection system based on a Hidden Naïve Bayes multiclass classifier
 73. Organizational factors enhancing customer knowledge utilization in the management of key account relationships (2010)
 74. Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging
 75. organizations and social learning (2009)
 76. Knowledge Management Competence for Enterprise System Success (2010)
 77. A combined fuzzy MCDM approach for selecting shopping center site Railway station site selection using analytical hierarchy process and data envelopment analysi
 78. A generalized fuzzy approach for strategic problems Hospital site selection using fuzzy AHP and its derivatives
 79. A new method for ranking discovered rules from data mining by DEA (2009)
 80. A study of applying data mining approach to the information disclosure for Taiwan’s stock market investors (2009)
 81. Applying enhanced data mining approaches in predicting bank performance (2009)
 82. Data mining method for listed companies’ financial distress prediction (2008)
 83. Using neural networks and data mining techniques for the financial distress
 84. prediction model (2009)
 85. Evaluating the cross-efficiency of information sharing in supply chains (2010)
 86. The effect of operational slack, diversification, and vertical relatedness on the stock market reaction to supply chain disruptions (2009)
 87. Examining the diffusion of electronic supply chain management with external
 88. antecedents and firm performance: A multi-stage analysis (2010)
 89. The impact of business analytics on supply chain performance (2010)
 90. The impact of supply chain complexity on manufacturing plant Performance (2009)
 91. An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance (2009)
 92. The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach (2010)
 93. Data mining to improve industrial standards and enhance production
 94. and marketing: An empirical study in apparel industry (2009)
 95. To mine association rules of customer values via a data mining procedure with improved model (2010)
 96. Customer participation and citizenship behavioral influences on employee performance, satisfaction, commitment, and turnover intention (2010)
 97. Customer value anticipation, customer satisfaction and loyalty: An empirical examination (2010)

 

 1. زمینه: داده کاوی data mining
 2. new method for ranking discovered rules from data mining by DEA (2009)
 3. A study of applying data mining approach to the information disclosure for Taiwan’s stock market investors (2009)
 4. Applying enhanced data mining approaches in predicting bank performance: A case of Taiwanese commercial banks (2009)
 5. Data mining method for listed companies’ financial distress prediction (2008)
 6. Using neural networks and data mining techniques for the financial distress prediction model (2009)
 7. Integrating data mining with casebased reasoning for chronic diseases prognosis and diagnosis (2007)
 8. Predicting corporate financial distress based on integration of support vector machine and logistic regression (2007)
 9. Data mining techniques for the detection of fraudulent financial statements (2007)
 10. زمینه: مدیریت دانش  knowledge management
 11. A mobile knowledge management and decision support tool for soil analysis (2009)
 12. How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure (2010)
 13. Knowledge management in supply chain: An empirical study from France (2010)
 14. Globalization, culture, and information: Towards global knowledge transparency (2010)
 15. Knowledge-based sales management strategy and the grafting metaphor: Implications for theory and practice (2010)
 16. Knowledge management in small and mediumsized enterprises (2008)
 17. Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy (2011)
 18. General perspectives on knowledge management: Fostering a research agenda (2011)
 19. The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis (2010)
 20. An effectiveness measurement model for knowledge management (2009)
 21. Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective (2010)
 22. Knowledge management perspective on e-learning effectiveness (2009)
 23. Linking improved knowledge management to operational and organizational performance (2009)
 24. Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity (2009)
 25. The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government (2009)
 26. Applying knowledge management to project marketing in a demanding technology transfer project: Convincing the industrial customer over the knowledge gap (2009)
 27. Knowledge management adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach (2010)
 28. Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach (2008)
 29. Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method (2009)
 30. Knowledge management systems and organizational knowledge processing challenges: A field experiment (2009)
 31. Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study (2009)
 32. Success factors of knowledge management in temporary organizations (2010)
 33. Knowledge transfer in project-based organizations: an organizational culture perspective (2008)
 34. Tacit knowledge and knowledge conversion: controversy and advancement in organizational knowledge creation theory (2009)
 35. Using a hybrid MCDM model to evaluate firm environmental knowledge management in uncertainty (2011)
 36. Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method (2009)
 37. knowledge management approach to organizational competitive advantage (2009)
 38. Knowledge Management Tools, Inter-Organizational Relationships, Innovation and Firm Performance (2010)
 39. Modelling decision making in fund raising management by a fuzzy knowledge system (2009)
 40. System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation (2010)
 41. Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management (2009)
 42. Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning (2009)
 43. Knowledge Management Competence for Enterprise System Success (2010)
 44. Knowledge Management Competence for Enterprise System Success (2010)
 45. Organizational factors enhancing customer knowledge utilization in the management of key account relationships (2010)
 46. The competency levels of school principals in implementing knowledge management strategies The views of principals and teachers according to gender variable (2010)
 47. Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process. Expert Systems with Applications (2007)
 48. The effects of information technology on knowledge management systems (2008)

 

 1. زمینه: زنجیره تامین supply chain

 

 1. Rough data envelopment analysis and its application to supply chain performance evaluation (2009)
 2. Knowledge management in supply chain: An empirical study from France (2010)
 3. Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach (2007)
 4. Competition and cooperation in a single-retailer two-supplier supply chain with supply disruption (2010)
 5. Seller–buyer models of supply chain management with an asymmetric information structure (2010)
 6. Coordinating pricing and inventory decisions in a multi-level supply chain:
 7. A game-theoretic approach (2011)
 8. A game theory approach in seller–buyer supply chain (2009)
 9. Game-theoretic approach to simultaneous configuration of platform products and supply chains with one manufacturing firm and multiple cooperative suppliers (2010)

 

 1. زمینه: ارزیابی عملکرد، کارایی، اثربخشی، بهره وری PERFORMANCE

 

 1. ‘Board of directors’ size and performance in the banking sector(2009)
 2. Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy (2011)
 3. The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis (2010)
 4. Critical success factors in business performance management—Striving for success (2008)
 5. Linking improved knowledge management to operational and organizational performance (2009)
 6. Measures and evaluation for environment watershed plans using a novel hybrid MCDM model (2010)
 7. Application of fuzzy DEMATEL to develop a cause and effect model of municipal solid waste management in Metro Manila (2009)
 8. An exploration of relationships between environmental practice and manufacturing performance using the PLS path modeling (2009)
 9. Using FANP approach on selection of competitive priorities based on cleaner production implementation: a case study in PCB manufacturer (2008)
 10. Knowledge Management Tools, Inter-Organizational Relationships, Innovation and Firm Performance (2010)
 11. Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard (2011)
 12. Using a novel conjunctive MCDM approach based on DEMATEL, fuzzy ANP, and TOPSIS as an innovation support system for Taiwanese higher education (2010)
 13. Measures and evaluation for environment watershed plans using a novel hybrid MCDM model (2010)
 14. A value-created system of science (technology) park by using DEMATEL (2009)
 15. Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP (2009)
 16. The sustainability balanced scorecard as a framework for selecting socially responsible investment: An effective MCDM model (2009)
 17. A MCDM approach for sourcing strategy mix decision in IT projects (2010)
 18. Benchmarking firm performance from a multiple-stakeholder perspective with an application to Chinese banking (2010)
 19. Multiple goals and ownership structure: effects on the performance of Spanish savings banks (2008)
 20. pening the black box of efficiency analysis: an illustration with UAE banks (2009)
 21. an integrated DEA and balanced scorecard approach (2008)
 22. Association of DEA super-efficiency estimates with financial ratios: Investigating the case for Chinese banks (2011)
 23. Predicting Japanese bank stock performance with a composite relative efficiency metric: a new investment tool (2010)
 24. A modified super-efficiency DEA model for infeasibility (2009)
 25. Relating the perspectives of the balanced scorecard for R&D by means of DEA (2009)
 26. Rough data envelopment analysis and its application to supply chain performance evaluation (2009)
 27. A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard (2009)
 28. Application of TOPSIS in evaluating initial training aircraft under a fuzzy environment (2007)
 29. Extended VIKOR method in comparison with outranking methods (2007)
 30. A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan (2008)
 31. Information technology project evaluation: An integrated data envelopment analysis and balanced scorecard approach (2010)
 32. A fuzzy DEA/AR approach to the selection of flexible manufacturing systems (2008)
 33. Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach (2007)
 34. R&Dproject evaluation:An integrated DEA and balanced scorecard approach (2008)
 35. Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods (2009)
 36. Evaluation of credit risk based on firm performance (2010)
 37. Impact of intellectual capital on organisational performance (2009)
 38. Increasing the Intellectual Capital in Organization: Examining the Role of Organizational Learning (2010)
 39. Intellectual Capital: apital: Perceptions of Productivity and roductivity Investment (2011)
 40. Construction and factorial validity of the intellectual capital scale (2010)
 41. How to measure human capital? A new scale to measure intellectual capital (2009)
 42. Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan (2010)
 43. The impact of strategic orientation on intellectual capital investments in customer service firms (2008)
 44. Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and organizational performance  (2009)
 45. Intellectual Capital and Firm Performance in Australia (2010)
 46. Impact of intellectual capital on organisational performance. An empirical study of companies in the Hang Seng Index (2009)
 47. Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia (2009)
 48. Model of Organization’s Intellectual Capital Measurement (2010)
 49. Human capital disclosure and management practices (2008)
 50. Intellectual Capital of Enterprises in Thailand: Measurement Model by Baysean Network Algorithm (2008)

 

 1. زمینه: استراتژی سازمان

 

 1. Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm (2007)
 2. Regional energy planning through SWOT analysis and strategic planning tools. Impact on renewables development (2007)
 3. A Swot analysis of HACCP implementation in Madagascar (2010)
 4. Competitive advantage analysis and strategy formulation of airport city development The case of Taiwan (2011)
 5. A SWOT analysis of environmental management practices in Greek Mining and Mineral Industry (2010)
 6. SWOT analyses of the national energy sector for sustainable energy development (2009)
 7. Regional energy planning through SWOT analysis and strategic planning tools. Impact on renewables development (2008)
 8. Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process (2007)

انواع ویراستاری مقاله علمی - researchgate - استخراج مقاله