• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق مالکیت فردی


 • تدابیر فناورانه برای حفاظت از آثار دارای کپی رایت
 • قراردادهای فرانشیز
 • رژیم حقوقی حاکم بر کپی رایت در مطبوعات
 • حقوق صاحبان علایم تجاری درایران و انگلستان
 • فرآیند ثبت علامت های تجاری و نشانه های جغرافیایی در حقوق ایران
 • مسئولیت غیر مستقیم نقض علامت تجاری
 • قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری
 • مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (بی اتی) در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی اتی)
 • حمایت از منابع ژنتیک گیاهی در حقوق مالکیت فکری
 • سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت
 • نقش سیستم ثبت اختراع در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه
 • مسئولیت غیرمستقیم ناشی از نقض کپی رایت در اینترنت و قانون حاکم
 • حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی
 • تبانی در حقوق رقابت
 • تحلیل رقابتی قراردادهای تحقیق و توسعه (R&D)
 • ضمانت اجراهای نقض حقوق علائم تجاری در حقوق ایران و انگلستان
 • احتکار اختراع
 • حمایت از روش های تجارت به عنوان اختراع
 • ارزیابی مالکیت های فکری (با تاکید بر ارزیابی اختراعات)
 • علایم تجاری جمعی در حقوق ایران
 • مالکیت حق اختراع در قراردادهای استخدام
 • تبلیغات تجاری خلاف واقع در حقوق علایم تجاری و حقوق رقابت
 • زوال حق بهره برداری از کالای متضمن مالکیت صنعتی (با تاکید بر حقوق اتحادیه اروپا)
 • بیمه دارایی های فکری
 • حمایت از فناوری نانو در حقوق مالکیت فکری
 • پروانه اجباری بهره برداری از اختراع در حقوق انگلیس و ایران
 • مسئولیت مدنی نقض رازهای تجاری
 • جایگاه مد در نظام مالکیت فکری (نظام حقوقی بین المللی، حقوق ایران و فرانسه)
 • موجبات بی اعتباری در حقوق اختراعات مورد معامله و توابع آن در قراردادهای لیسانس فناوری
 • نقض حق تالیف در حقوق ایران و انگلیس
 • حمایت از آثار سینمایی در حقوق مالکیت فکری
 • نظارت دولت بر قراردادهای انتقال فناوری
 • ادعای ثالث در قرارداد انتقال حق اختراع
 • مسئولیت مدنی انتقال دهنده تکنولوژی معیب با تاکید بر جنبه های مالکیت های فکری
 • حمایت از نشانه های جغرافیایی
 • تقلب در عرضه کالا در حقوق ایران و انگلیس
 • جایگاه مالکیت فکری به عنوان حقی بشری در توسعه پایدار
 • حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری
 • ثبت بین المللی علایم بر اساس موافقتنامه مادرید و پروتکل مرتبط با آن
 • آزادی اطلاعات در قانون ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر حقوق مالکیت فکری
 • حقوق سازمان های پخش صدا و تصویر
 • جایگاه تجارت شخصیت ها در حقوق مالکیت فکری
 • جنبه های بین الملل خصوصی حقوق رقابت
 • بررسی حقوقی-کاربردی رویه های ثبت اختراع در حقوق ایران
 • مبانی فلسفی قلمرو عام در مالکیت فکری  (Public Domain)
 • ائتلاف فناوری و حقوق رقابت
 • مالکیت ادبی و هنری در روابط استخدامی
 • حمایت از اثار معماری در حقوق مالکیت فردی
 • تاثیر فناوری دیجیتال بر کپی رایت
 • حمایت از آثار عکاسی در حقوق مالکیت فکری
 • شرط اصالت در حقوق مالکیت فکری ایران
 • مدل های مصرفی در حقوق مالکیت فکری
 • حمایت از کپی رایت در اینترنت
 • حمایت از دانش سنتی در حقوق مالکیت فکری
 • حق بر تصویر در نظام مالکیت فکری
 • اسرار تجاری در اینترنت
 • دستور موقت در دعاوی حقوق مالکیت فکری
 • تحلیل اقتصادی کپی رایت
 • حمایت از نوآوری های حیوانی در حقوق مالکیت های فکری
 • نظم عمومی و اخلاق حسنه و مالکیت های ادبی و هنری
 • حمایت از آفرینش های تبلیغاتی در پرتوی حقوق مالکیت فکری
 • حقوق معنوی پدیدآورنده درآثار ادبی وهنری
 • اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
 • بررسی و تبیین قرارداد نشر در نظام حقوقی ایران و انگلستان
 • حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) در حقوق مالکیت فکری
 • ماهیت حقوقی قرارداد لیسانس علامت تجاری، نام دامنه و علامت تجاری
 • نگاشت و نگاهداشت آوا در حقوق مالکیت فکری
 • چالش های حقوقی-قراردادی استفاده،انتقال و توسعه تکنولوژی و اموال فکری در پروژه های بالا دستی صنایع نفت و گاز ایران
 • وضعیت دارایی های فکری در نظام ورشکستگی نام تجاری
 • انتقال مالکیت صنعتی از طریق قرارداد فروش
 • علامت های تجاری غیر قابل ثبت
 • تبیین تعامل نظام مالکیت های فکری و حق توسعه
 • نظام حقوق بشر بین الملل و اطلاعات افشا نشده
 • مدیریت جمعی مالکیت فکری
 • حمایت از ابداعات گیاهی
 • اصول حاکم بر قراردادهای بهره برداری از نرم افزارهای کامپیوتری
 • انتقال فناوری و جایگاه آن در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • بررسی تطبیقی گام ابتکاری در حقوق اختراعات ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا
 • تحلیل مفهومی مالکیت فکری
 • حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
 • علامت تجاری معروف
 • بررسی شرط تازگی در حقوق اختراعات ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
 • حمایت از طرح های صنعتی در حقوق مالکیت فکری
 • مسئولیت مدنی نقض حق اختراع
 • تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی
 • اعتراض در حقوق علایم تجاری
 • نظام های بین المللی و منطقه ای ثبت اختراع با تاکید بر معاهده  “پی سی تی“
 • روش های رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع در ایران و انگلستان