• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
  • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
  • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

فهرست مطالب پیشنهاد موضوع

فهرست مطالب مقاله بیس

فهرست مطالب پژوهش موضوعی

عنوان در ابتدای امر مهم ترین قسمت و پر مخاطب ترین بخش تحقیق است لذا بایستی نکات زیر را در انتخاب آن مد نظر قرار داد.

۱- عنوان نباید خیلی مختصر و یا خیلی مفصل و پر واژه باشد.

۲- تمام محتویات تحقیقات را پوشش داده و در برگیرد.

۳- سهل و آسان فهم باشد و از نوشتن واژه های نامفهوم و یا مخفف و یا اصطلاحات غیر متعارف و یا واژه های لاتینی که معادل گویا و درست و دقیق فارسی دارند، پرهیز گردد.

۴- یک گزاره ی خبری باشد و حاوی یک خبر یا ادعای مشخصی باشد.

۵- مکان و زمان و جزئیات مرتبط و مرتب با آن تحقیق را حتما شامل گردد.