• صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

SPSS بسته نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی (Statistical Package for Social Science) است که برای تجزیه و تحلیل آماری بهخصوص تحلیل نتایج پرسشنامه های تحقیقات میدانی و همچنین آزمون فرضیات تحقیق و پایاننامهها استفاده می شود.

در ابتدا این نرم افزار بیشتر با هدف کاربرد و استفاده از آمار و روشهای آماری در علوم اجتماعی نوشته شده بود اما امروزه از این نرم افزار برای تحلیل آماری مشاهدات، پرسشنامهها و آزمایشات در تمامی رشته ها استفاده می گردد.

این نرم افزار به دلیل سادگی و پوشش نسبتا کامل روشهای آماری به پرکاربردترین نرم افزار تحلیل آماری در کشور ما تبدیل شده است.