• نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 01
  • نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 02

ویراستاری و تقویت…

Editing and Improving

پیشنهاد و سابمیت…

suggestion and submit

ترجمه تخصصی…

Professional Translation

پذیرش و چاپ مقاله…

Acceptance and Publish

استخراج مقاله…

Extracting a Paper

فهرست مطالب ویراستاری

فهرست مطالب پذیرش و چاپ

فهرست مطالب سابمیت

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب اصطلاح شناسی

سوال1: ایمپکت فاکتور یک مجله ؟

سوال2: سابمیت در کدام ژورنال؟

سوال3: کنترل پلاجریسم مقاله؟

سوال4: دسترسی به متن کامل پایان نامه ها ؟

سوال5: دانلود تمام مقالات پولی به صورت رایگان وسریعو بدون هیچ محدودیتی؟

ادامه مطلب
			ادامه مطلب