• صفحه اصلی 20
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله


• رتبه بندی QS
http://www.topuniversities.com
گروه QS با همکاری Times Higher Educationاز سال ۲۰۰۴ رتبه بندی دانشگاه ها را با روشQuacquardli Symonds آغاز نمود.
شاخص های مورد نظردر این رتبه بندی فعالیت های علمی، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان وتعداد مقالات بین المللی اساتید بود.
از سال ۲۰۰۹ هر دو سازمان همکاری خود را با هم قطع کردند وهر کدام با روشی متفاوت رتبه بندی دانشگاه ها را دنبال کردند.


 • رتبه بندی تایمز

Times Higher Education Supplement www.thes.co.uk
همانطور که گفته شد Times Higher Education همکاری خود را با QS از سال ۲۰۰۹ به پایان رساند وفعالیت خود را با روشی متفاوت آغاز کرد.
معیارهای کاربردی تر مانند خروجی و عملکرد دانشگاه ها در این روش بیشتر مورد نظر است.
سایت رسمی رتبه بندی دانشگاه ها Times که هرساله با مد نظر قرار دادن فاکتورهای مختلفی از جمله تعداد دانشجویان، درصد شرکت دانشجویان غیر بومی، میزان بودجه، تعداد مقالات، تاثیر مقالات، میزان سرمایه گذاری در تحقیقات و …رتبه بندی دانشگاهها رااعلام میکند،برای مثال :


 رتبه دانشگاههای استرالیا در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷

• University of Melbourne رتبه ۳۳
• Australian National University رتبه ۴۷
• University of Sydney رتبه ۶۰
• University of Queensland رتبه ۶۰
•• Monash University رتبه ۷۴

UNSW رتبه ۷۸
• University of Western Australia رتبه ۱۲۵
• University of Adelaide رتبه ۱۴۲