• صفحه اصلی 20
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

پس از عقد قرارداد فرهنگي بين ايران و ايتاليا در سال 1338، در زمينه تأسيس رشته زبان ايتاليايي، در ابتدا امكان تدريس اين زبان به عنوان زبان دوم فراهم شد و در پي آن در سال 1354 دوره كارشناسي زبان ايتاليايي داير گرديد.اين رشته داراي دو گرايش زبان ايتاليايي و مترجمي زبان ايتاليايي است.


گرايش زبان ايتاليايي:

هدف رشته زبان ايتاليايي پرورش ذوق و استعداد ادبي دانشجويان براي پژوهش در متون ادبي زبان ايتاليايي و آماده ساختن آنها براي ترجمه آثار ايتاليايي به فارسي و بالعكس به منظور مبادله فرهنگ، دانش و تمدن دو كشور ايران و ايتاليا است.


درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل :

دروس مشترك در هر دو گرايش :
اصول و روش ترجمه، بيان شفاهي داستان، ترجمه متون ساده، زبان‌شناسي همگاني، ساخت زبان فارسي، گزيده‌هاي ادب فارسي.


دروس تخصصي گرايش زبان و ادبيات ايتاليايي:

شناخت شعر و نثر، مكتب‌هاي ادبي، تاريخ ادبيات، تحقيق جمله‌نويسي، خواندن و پرسش، دستور پيشرفته، دستور تطبيقي، دستور تجزيه و تركيب.


گرايش مترجمي زبان ايتاليايي:

هدف مترجمي زبان ايتاليايي تربيت فارغ‌التحصيلاني است كه مهارت‌هاي چهارگانه درك مطلب، حرف زدن، خواندن ونوشتن را براي تسلط كافي به زبان ايتاليايي كسب نمايند و به ياري فنون ترجمه و تمرين كافي در زمينه ترجمه ، بتوانند متون مطبوعات، فني، علمي وادبي زبان ايتاليايي را به نحو مطلوب به فارسي برگردانند و معارف اسلامي،‌ ادب و فرهنگ ايراني را با ترجمه به زبان ايتاليايي به جوامع خارجي معرفي كنند. فارغ‌التحصيل اين گرايش مي‌تواند در زمينه‌هاي اقتصادي و صنعتي در برخي از وزارتخانه‌ها و مؤسسات خصوصي براي ترجمه مدارك فني، تجاري واداري فعاليت كند و در رسانه‌هاي همگاني براي ترجمه مطالب عمومي، روزنامه‌اي و خبري و برگردان گزارشات خبرگزاري حضور داشته باشد.


دروس تخصصي گرايش مترجمي زبان ايتاليايي:

خواندن متون مطبوعاتي، ترجمه پيشرفته، ترجمه متون سياسي، ترجمه متون ادبي، ترجمه نوار و فيلم، ترجمه انفرادي، زبان دوم.

زبان ایتالیایی
پس از عقد قرار داد فرهنگی ایران و ایتالیا در سال 1338 در زمینه تأسیس رشته زبان ایتالیا
یی ، در ابتدا امکان تدریس این زبان به عنوان زبان دوم فراهم شد و در پی آن در سال 1354 دروه کارشناسی زبان ایتالیا یی دایر گردید .
این رشته دارای دو گرایش زبان ایتالیا یی و مترجمی زبان ایتالیا یی است .
گرایش زبان ایتالیا یی
هدف رشته زبان ایتالیا یی پرورش ذوق و استعداد ادبی دانشجویان برای پژوهش در متون ادبی زبان ایتالیایی و آماده ساختن آنها برای ترجمه آثار ایتالیایی به فارسی و بالعکس به منظور مبادله فرهنگ ، دانش و تمدن دو کشور ایران و ایتالیا است .
درس های این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترک در هر دو گرایش :
اصول و روش ترجمه ، بیان شفاهی داستان ، ترجمه متون ساده ، زبان شناسی همگانی ، ساخت زبان فارسی ، گزیده های زبان فارسی ،
دروس تخصصی گرایش زبان و ادبیات ایتالیایی ، ساخت شعرو نثر ، مکتب های ادبی ، تاریخ ادبیات، تحقیق جمله نویسی ، خواندن و پرسش ، دستور پیشرفته ، دستور تطبیقی ، دستور تجزیه و ترکیب .
گرایش مترجمی زبان ایتالیایی
هدف مترجمی زبان ایتالیایی تربیت فارغ التحصیلانی است که مهارت های چهارگانه درک مطلب ، حرف زدن ، خواندن و نوشتن را برای تسلط کافی به زبان ایتالیایی کسب نمایند و به یاری فنون ترجمه و تمرین کافی در زمینه ترجمه ، بتوانند متون مطبوعات ، فنی ، علمی و ادبی زبان ایتالیایی ایتالیا به نحو مطلوب به فارسی برگردانند و معارف اسلامی ادب و فرهنگ ایرانی را با ترجمه به زبان ایتالیایی به جوامع خارجی معرفی کنند .
فارغ التحصیل این گرایش می تواند در زمینه های اقتصادی و صنعتی در برخی وزارتخانه ها و موسسات خصوصی برای ترجمه مدارک فنی ، تجاری و اداری فعالیت کند و در رسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی ، روزنامه ای و خبری و برگردان گزارشات خبر گزاری فعالیت داشته باشد .
دروس تخصصی گرایش مترجمی زبان ایتالیایی :
خواندن متون مطبوعاتی ف ترجمه پیشرفته ، ترجمه متون سیاسی ، ترجمه متون ادبی ، ترجمه نوار و فیلم ، ترجمه انفرادی .
دانشگاه های پذیرنده : تهران
مقاطع تحصیلی : کارشناسی
دوره ها : روزانه
دانشگاه : دولتی
گرایشها : زبان ایتالیایی مترجمی زبان ایتالیایی