• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت:

 • اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در رقم اصلاح شده نخود آرمان
 • ارزیابی رشد، تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تحمل به شوری پنج رقم شبدر زیرزمینی
 • اثر تغییرات ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک بر کمییت محصول پنبه در منطقه گرگان
 • کوچک بودن اراضی زراعی و عملکرد (از پندار تا واقعیت)
 • دستیابی به دانش فنی تولید مایه تلقیح باقلا
 • کلزا یک گیاه با ارزش و سودآور
 • تعیین درصد ریزش میوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از یک تکاننده مکانیکی و تعیین ارقام مناسب برای برداشت ماشینی
 • رشد گیاه اکالیپتوس در شرایط فتو و شبه فتواتوتروف با و بدون غنی سازی ‏CO2
 • بررسی تاثیر کود پتاسیم در ایجاد مقاومت در گیاه گوجه فرنگی نسبت به شوری آب آبیاری
 • ارزیابی مقدماتی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در ۲۰ رقم و اکوتیپ چچم یک ساله ‏(Lolium multiflorum)‏، در شرایط کشت فاصله‌دار
 • بررسی مقایسه‌ای میزان جذب سطوح مختلف نیتروژن در برنج ‏ (Oryza sativa L.)‏ و علف هرز دژگال‏ Echinochola crus -galli)‏) در تراکم‌های مختلف علف هرز
 • تاثیرزمان مصرف کود نیتروژن بر رقابت علف هرز جودره ‏(Hordeum spontaneum L.)‏ با گندم زمستانه
 • مقایسه اثر متقابل کود سوپر فسفات تریپل و کود زیستی بارور ۲ مروری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در کرمانشاه
 • کمپوست و کاربرد آن در کشاورزی
 • کاربرد کودهای دامی در کشاورزی
 • مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات
 • کرک زدایی از بذر پنبه ‏Delinting of cotton seed
 • گلخانه بدون آفتکش: حقیقت یا خیال؟
 • بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی (Amygdalus SPP) و ژنوتیپ های کاشته شده بادام با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP و برخی از صفات مورفولوژیکی
 • ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره SSR
 • بررسی اثر زمان‌های متفاوت کاشت بر روی خصوصیات فنولوژی، مرفولوژی و عملکرد ارقام کلزا
 • بررسی عوامل بیوشیمیایی مرتبط با صفت مقاومت به شوری در ارقام گندم نان (Triticum aestivum L)
 • بررسی چند معیار مقاومت به خشکی و تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر RAPD در جو
 • بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD در منطقه زاگرس مرکزی
 • بررسی صفت طول غلاف در جمعیت F3 کلزا (Brassica. Napus) جهت اصلاح ارقام پر محصول با استفاده از مارکر مولکولی RAPD
 • مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و اجزای آن در جمعیت هاپلوئید مضاعف جو با استفاده از نشانگرهای SSR