• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 08
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05
 • صفحه اصلی 06
 • صفحه اصلی 01

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان انگلیسی- ادبیات:

 • تأثیر خلاقیت بر یادگیری واحدهای نحوی
 • مطالعه‌ و مقایسه‌ اجتماعی‌ پراگماتیک‌ تعارف‌ در زبان های‌ انگلیسی‌ و فارسی‌
 • گزینش واژگان در کتاب های انگلیسی دوره راهنمایی تحصیلی
 • تحقیق‌ روش های‌ درخواست‌ والدین‌ از فرزندان‌ در بین‌ افراد یک‌ زبانه‌ (فارسی‌ زبان‌) و افراد دو زبانه ‌(ارامنه‌): پژوهشی‌ مقابله‌ای‌ در زمینه‌ پراگماتیک‌ کاربردی‌
 • بررسی رابطه بین مهارت زبان فارسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارامنه در مقایسه با دانش آموزان فارسی زبان (در اصفهان)
 • اثر سوال و جواب قبل از تدریس متن بر روی فهم دانشجویان از درس موردنظر
 • بررسی روش نوین درارتقاء انتقال یادگیری از زبان مادری به موقعیت های مشابه یادگیری واژگان در زبان دوم
 • بررسی‌ وجود توانش‌ منظور شناختی‌ زبان‌ در فراگیران‌ بزرگسال‌ زبان‌ خارجی‌
 • عوامل انسجام و درک مطلب
 • بررسی مقطعی عملکرد زبان آموزان در خواندن متون تخصصی و عمومی
 • تاثیر تدریس گونه های کلامی بیان و بدیع در درک متون پزشکی و فنی مهندسی
 • بررسی مقایسه ای کنشی گفتاری «درخواست» در دو زبانه های ارمنی و بومی زبانان فارسی از دیدگاه جامعه شناسی زبان و منظورشناسی
 • نقش عوامل غیرمنتظره در متن و تاثیر آن در حفظ یادآوری اجزاء متن
 • بررسی تاثیر نسبی واژگان و نکات دستوری بر درک مطلب
 • افزایش عکس العمل منفی
 • بررسی الگوهای معنایی و ساختاری تعاریف و پاسخ های تعاریف فارسی
 • بررسی دانش واژگانی زبان مادری و تاثیر در روند یادگیری واژگان زبان دوم
 • بررسی‌ جامعه‌ زبانشناسانه‌ رویداد پوزشی‌ فارسی‌ در چارچوب‌ واژه‌ها معنا و ساختارهای‌دستوری‌ موجود در استراتژی های‌ پوزش‌ فارسی‌ و پیامدهای‌ آموزشی‌ آن‌
 • واحدهای پردازشی در بیان جملات زبان انگلیسی «مطالعه اغلاط فراگیران زبان های خارجی»
 • مشکل نگارشی یا مشکل زبانی؟
 • مشکلات‌ ساختاری‌ بافتاری‌ دانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی‌، مقطع‌ کارشناسی‌، در انشاء انگلیسی‌
 • رابطه جنس و سن با ادب مطالعه بین فرهنگی
 • اختلاف‌ بین‌ زبان‌ گفتاری‌ و نوشتاری‌ دانشجویان‌ ایرانی‌ که‌ انگلیسی‌ را به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ یاد می‌گیرند
 • نقش‌ دو زبانکی‌ در یادگیری‌ واژگان‌ زبان‌ دیگر
 • بررسی مشکلات بیانی-کلامی در متون علمی: مقایسه درون‌ زبانی‌ و بین‌ زبانی‌ از درک‌اطلاعات‌ صریح‌ و تلویحی‌ به‌ زبان های‌ انگلیسی‌ و فارسی‌
 • روش مرحله ای نوشتار در آموزش نگارش انگلیسی
 • کاربرد و تجزیه‌ و تحلیل‌ عناوین‌ خطابی‌ درآثار نمایشنامه‌ نویسان‌ ایرانی‌
 • تاثیر دانش‌ فرهنگی‌ به‌ عنوان‌ پیش‌ سازمان‌ دهنده‌ در خواندن‌ و درک‌ مفاهیم‌
 • تاثیر ساده‌ سازی‌ درون‌ داد از نظر ساختار نحوی‌ و متغیرهای‌ زمانی‌ بر ادارک‌ شنیداری‌ بین‌ سطوح‌ مختلف بسندگی‌ زبانی‌
 • بررسی‌ نقش‌ سن‌، جنسیت‌ و آموزش های‌ قبلی‌ دانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی‌ در موفقیت‌ آنان‌ در فراگیری‌ زبان‌
 • ساختمان‌ نهاد جمله‌ در متون‌ توضیحی‌ و توصیفی‌: مطالعه‌ دستگاهی‌ کارکردی‌ مدخل های‌دایره‌المعارف های‌ کودکان‌ و بزرگسالان‌
 • تاثیر لغات فنی در درک لغات نیمه فنی و غیرفنی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در متون انگلیسی تخصصی
 • بررسی مقابله ای رابطه ارجاع دوگانه در متون درسی دانشگاهی انگلیسی و فارسی
 • تاثیر تصحیح فوری خطاها و تصحیح همراه با تاخیر خطاها در روی یادگیری زبان آموزان انگلیسی
 • نقش جنسیت و موقیت اقتصادی اجتماعی بر استراتژی های نشان، دادن ادب مطالعه بین فرهنگی
 • تجزیه و تحلیل بین فرهنگی تعارف در زبان های انگلیسی و کردی و کاربردهای آموزشی آن
 • بررسی نشانه های تردید در گفتگوی آنی انگلیسی زبان ها و یادگیرندگان انگلیسی
 • اثر مطالعه “خلاصه متن” در فهم متون خارجی
 • انتقال پذیری استراتژی های ” امتناع” از زبان اول به زبان دوم “مطاله ای منظور شناختی”
 • تاثیر خودکار کردن جزء تلفظی بر درک مطلب و سرعت خواندن” مطالعه ای در زمینه روانشناختی زبان”
 • تاثیر متن‌ زمینه‌ بر یادگیری‌ لغت‌ در زبان‌ دوم‌
 • بررسی پدیده تمجید در کلام نوشتاری (سبک نگارش نامه) و نقش جنسیت در آن
 • تاثیر روش اندازه گیری بر مقادیر به دست آمده از توانش خواندن و درک مفاهیم
 • بررسی نقش تاملی و تکانشی بودن دانشجویان رشته زبان انگلیسی در موفقیت آنان در فراگیری زبان خارجی
 • تاثیر ساده‌ کردن‌ متون‌ از نقطه‌ نظر ساختاری‌ واژگانی‌ و ارجاعی‌ و تاثیر آن‌ بر درک‌ مطلب‌ متون‌ خواندنی‌
 • دوزبانگی‌ و یادگیری‌ دستور زبان‌ انگلیسی‌ به عنوان‌ زبان‌ خارجی‌
 • فمینیزم و ارزیابی درکت شعر
 • مقایسه تاثیر دو نوع خواندن متون (خواندن همراه با تمرین در مقابل خواندن تنها) بر یادگیری لغت در زبان دوم
 • دست برتری و یادگیری زبان خارجی پژوهشی در مورد یادگیری زبان خارجی (انگلیسی) دانش آموزان ایرانی از دیدگاه شبکه های عصبی
 • تاثیر زبان مادری بر روی فراگیری لغت در زبان بیگانه
 • تاثیر سوالات ساختاری و ادراکی بر درک مطلب زبان آموزان
 • انتقال مفاهیم منظور شناسی در کنش زبانی دانشجویان ایرانی
 • تاثیر طبقه بندی کلمات بر یادگیری واژگان
 • همبستگی متنی و انسجام متنی در نوشتار دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
 • روش موازی و غیرموازی در نوشتار زبان انگلیسی
 • انتقال مفاهیم منظور شناختی (شیوه های حفظ وجهه در جواب به شکوه های اتهام برانگیز) بر دانشجویان سطح پیشرفته زبان انگلیسی
 • فرضیه های توانش زبانی درآموزش زبان (توانش واحد و توانش تفکیک پذیر)
 • اثر توضیح داده های مقابله ای در یادگیری زبان خارجی
 • نوع برخورد با واژگان و تاثیر آن بر یادگیری واژگان اصلی انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
 • بررسی به کارگیری کلیدهای نحوی و معنایی در خواندن متون انگلیسی و فارسی توسط دانش آموزان دبیرستانی
 • بررسی فرضیه سلسله مراتب ساختاری یادگیری جمله واژه های موصولی انگلیسی برای یادگیران ایرانی
 • تاثیر ارائه مفاهیم زیربنایی استعاری افعال مرکب بر یادگیری این افعال
 • تحلیل نیازهای گفتمانی و صوری دانشجویان روانشناسی و جامعه شناسی
 • تبدیل مقوله ای دستوری در ترجمه های ادبی: بررسی اسم معنا در «پیرمرد و دریا»
 • رابطه بین دانش تخصصی معلمین زبان انگلیسی و موفقیت دانش آموزان راهنمایی در یادگیری زبان انگلیسی
 • رابطه بین پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی و نگرش آن ها نسبت به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
 • کلیشه های بیانی زبان دوم و فرضیه ساختار خلاق در فراگیری زبان دوم: حالت نحوی ضمایر پرسشی
 • نقش جنسیت در شناسایی استعاره و مجاز در متون ادبی
 • مشاهده و توصیف خطاهای پایا در ساخت زمان افعال انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی که به تحصیل زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مشغولند
 • تاثیر بازشویی امتحان کنکور بر روش تدریس و شیوه ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی در ایران
 • فنون آموزش بر اساس خصیصه های روانشناختی: بررسی ارتباط بین سبک یادگیری وابستگی/ استقلال میدانی و آموزش دستور زبان به صورت یکپارچه در متن/ مجزا
 • رویکرد دبیران زبان انگلیسی در تدریس مهارت خواندن: مقایسه ای بین تاکید بر معنی و تاکید بر قواعد
 • تجزیه و تحلیل مقابله ای ساختار داستان های کوتاه فارسی و انگلیسی و کاربرد آن در تدریس نگارش به زبان انگلیسی
 • رابطه متغیر شناختی استقلال/ وابستگی میدانی با خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی
 • تأثیر انواع بازخوردهای اصلاحی تعاملی و غیرتعاملی بر پیشرفت دانش دستور شفاهی در زبان دوم
 • بررسی نقش آموزش صریح راهکارهای ارتباطی بر پیشرفت مهارت های محاوره ای فراگیران زبان دوم در سه سطح مبتدی، میانه و پیشرفته
 • معانی مجازی اسامی حیوانات : تعبیر مفاهیم استعارات و تشبیهات در درک متون انگلیسی
 • تأثیر تقویت داده ها در فراگیری قواعد ساختاری زبان انگلیسی
 • ارتباط بین سر فصل های درسی گرایش های دبیری، مترجمی و ادبیات انگلیسی و توانایی عمومی زبان دانشجویان
 • تأثیر تولید زبان بر انگیزش آگاهی و یادگیری زبان دوم
 • تجزیه و تحلیل پیام های الکترونیکی: دریچه ای نو به سوی نگارش تخصصی (بررسی نامه های مبادله شده بین متخصصین رشته آموزش زبان انگلیسی)
 • تأثیر تدریس راهبردهای تقویت حافظه و میزان فراگیری لغات انگلیسی در بین دانش‌آموزان ایرانی
 • تاثیر نوع کلام بر مهارت تکلم در زبان انگلیسی
 • تجزیه و تحلیل گفتمانی و صوری سیاق کلام در پست الکترونیکی: بررسی مقابله ای پیام های پست الکترونیکی بین متخصصین گروه های زبان انگلیسی و زیست شناسی
 • ارتباط میان درک یک نوشته و دانش واژگان همنشین
 • نقش ضبط مکالمه دو نفری و گفتار تک نفری در روان صحبت کردن و یا صحیح صحبت کردن زبان خارجی
 • بررسی رابطه بین هوش درون گرایی/برون گرایی و تأثیر آن بر مهارت گفتاری در زبان خارجی
 • خطاهای معنایی در نوشته های زبان آموزان ایرانی
 • خواندن متون اینترنتی: فصلی نوین در خواندن زبان های خارجی
 • بررسی درک جملات با کلمات پرسشی چندگانه (دوگانه) انگلیسی توسط انگلیسی و فارسی زبانان
 • مطالعه مقدار اضطراب و پنداشت از خود فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در تمرین های ارتباط شفاهی
 • تغییرات در فرایند وضوح در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی
 • نقش یادگیری ضمنی دستور زبان از طریق درک مطلب
 • بررسی دیدگاه فراگیران انگلیسی با عنوان یک زبان خارجه پیرامون نقش دانش قبلی در خواندن و درک مفاهیم
 • انگیزه (Motivation) دانشجویان دانشگاه اصفهان در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران
 • بررسی روایی و قدرت تمیز آزمون تک (C-Test) در سنجش توانایی جامع زبان برای فراگیران زبان انگلیسی ایران
 • بررسی مقایسه ای سه نوع تست دیکته به عنوان شاخص های اندازه گیری مهارت شنیداری و بسندگی زبانی
 • جایگاه ضمایر موصولی و ضمایر تکرار در زبان بینابینی فارسی زبانانی که در بزرگسالی انگلیسی یا آلمانی را فرا می گیرند
 • دانش فراکلامی و استفاده از آن در نوشتار زبان آموزان ایرانی
 • تأثیر کاربرد استراتژی‌های یادگیری زبان بر تقویت مهارت شنیداری زبان‌آموزان
 • بررسی مقابله ای عناوین روزنامه های انگلیسی و فارسی و کاربرد آن در ترجمه
 • یادگیری افعال روانشناختی در زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم/سوم توسط فارسی زبانان تک زبانه و عرب زبانان ایرانی دو زبانه
 • تبادل معنا و توجه در فضای مجازی: تاثیر گپ اینترنتی در فراگیری زبان دوم
 • مقایسه تأثیر پیش تدریس دستور زبان و واژگان بر خواندن و درک مفاهیم فراگیران ایرانی را به عنوان یک زبان خارجه فرا می گیرند: خواندن از دید گاه تئوری طرح واره ها
 • بررسی نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجویان زبان انگلیسی
 • کمال گرایی و کنش زبانی: ارتباط میان کنش زبانی زبان آموزان و تمایلات کمال گرایانه شان
 • بررسی میزان خطاهای زبان آموزان فارسی زبان در کاربرد کلمات هم نشین دستوری و واژگانی
 • میزان استاد محوری در مقایسه با دانشجو محوری کلاس های درسی زبان انگلیسی
 • بررسی رابطه میان آگاهی از ساختار متون گزارشی و یادآوری اطلاعات موجود در آن ها
 • بررسی نقش های متفاوت لغات محتوایی و دستوری در خواندن زبان انگلیسی
 • یادگیری لغت به صورت ضمنی از طریق خواندن داستان کوتاه برای تفریح و سرگرمی
 • فرسایش واژگان زبان دوم: بررسی الگوهای فراموش نشده پس از وقفه در آموزش
 • تضادهای همایی در ترجمه اصطلاحات انگلیسی- فارسی توسط فراگیران زبان دوم و سوم
 • بررسی تاثیر دو شیوه نگارشی مستقیم نویسی و نوشتن ترجمه ای در نگارش زبان آموزان ایرانی
 • رمز گردانی در حین نگارش به زبان دوم
 • طراحی و بررسی خودآزمایی خرد محور
 • تاثیر روش وظیفه محور زبان بر یادگیری ساختارهای نشانگر وجود در زبان انگلیسی
 • تأثیر استراتژی های یادگیری زبان بر روی رشد مهارت خواندن
 • بررسی شناخت محور زبان گردانی در عملکرد نوشتاری فراگیران ایرانی زبان دوم
 • تجزیه و تحلیل مقابله ای استفاده از ترفندهای طفره زبانی در مقالات تحقیقی به زبان های انگلیسی و فارسی: نقش زبان و فرهنگ بر انتخاب گونه های طفره ها در رشته های تحصیلی مختلف
 • نقش برونداد مفهوم در تولید برونداد تصحیح شده: بررسی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
 • تاثیر روش های برجسته سازی بر یاد آوری لغات ناشناخته
 • بررسی تشابه شاخص زبانی “توالی واژگانی” بین زبان های اول و سوم: مطالعه ای بر روی صفات وصفی مستقیم در مازندرانی و انگلیسی
 • ارتباط بین نشانه های گفتاری، درک مطلب و مهارت زبانی دانشجویان ایرانی
 • محدودخوانی با تأکید بر افعال کمکی مجهول: پذیرش ساختار زبانی و درک مطلب در میان دانش‌آموزان ایرانی در مقطع دبیرستان
 • بررسی تاثیر همراهی شنود با بافت تصویری بر گسترش درک شنیداری در زبان آموزان ایرانی
 • تاثیر آموزش دانش فراکلامی بر خواندن و درک مطلب زبان آموزان در زبان آموزان در زبان دوم
 • بررسی و تجزیه و تحلیل خطایی ترجمه متون تجاری فارسی به انگلیسی از دیدگاه آموزشی
 • بررسی سازه روایی آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب برای فراگیران زبان انگلیسی در ایران
 • بررسی ارتباط بین نوع اصطلاح، مهارت زبانی زبان آموزان ایرانی، و عملکرد آن ها در آزمون های اصطلاحات
 • تاثیر انواع بازخوردهای تصحیحی بر غلط های دستوری در نوشتار انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی
 • بررسی تاثیر تقویت داده ها بر فراگیری کلمات همنشین دستوری از سوی زبان آموزان متوسط ایرانی
 • تاثیر یادگیری وابسته/غیروابسته روی عملکرد دانشجویان ایرانی در رابطه با زیر مهارت های درک مطلب شنیداری
 • تاثیر تصحیح شفاهی اشتباهات توسط معلم و یا توسط همدرسان بر دانش خودآگاه و ناخودآگاه زبان آموزان ایرانی در مورد تک واژه سوم شخص مفردs و تک واژه با قاعده زمان گذشتهed
 • ارزیابی نقش عمق و گستره دامنه لغات در خواندن و درک مفاهیم در فراگیران زبان انگلیسی در ایران
 • تاثیر انگیزه و نوع زبان مورد یادگیری بر استفاده از استراتژی های آموزش زبان
 • تشخیص و ساختن مرزهای بند در نوشتار توضیحی فراگیران زبان انگلیسی در ایران
 • بررسی خطاهای رشد در مقابل خطاهای مانا در نگارش توضیحی زبان آموزان ایرانی
 • تأثیر یادگیری تصادفی واژگان بر حفظ و یادگیری آن ها توسط زبان آموزان ایرانی
 • رابطه بین عمق و دامنه دانش لغوی و سهولت و موفقیت در استنتاج لغات زبان دوم
 • بررسی مقابله ای کنش گفتاری معذرت خواهی در زبان آموزان فارسی و کردی با ساختار مشابه در انگلیسی
 • تغییر نمود وضعی کلمات با دیدن متن گفتار های آنی: بررسی تأثیر دیدن انواع مختلف فیلم های زیر نویس شده بر عملکرد زبان آموزان پیشرفته در تکلیف زبانی ارزیابی وضعی و تست فراخوانی فعال لغت
 • فرمت سؤالی چند گزینه‌ای و چند گزینه‌ای درست- نادرست: یک مقایسه بین دو نسخه از یک آزمون مشابه از امتحانات ورودی دانشگاه های دولتی ایران
 • بررسی دانش ایمیل نویسی در زبان آموزان ایرانی: تأثیر فاصله ی اجتماعی و صمیمیت بر رسمیت ایمیل های ارسال شده
 • تاثیر بررسی نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در نوشتار استدلالی زبان آموزان پیشرفته ایرانی
 • تأثیر آموزش صریح نشانه های فراگفتمانی بر عملکرد نوشتاری فراگیران زبان خارجی
 • بررسی تاثیر انگیزش و نگرش بر مهارت گفتاری در محیط های علمی: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی
 • تاثیر آموزش زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سرودهای انگلیسی بر یادگیری و به خاطر سپاری دستور زبان: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی