• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی گرایش عمومی-بالینی:

 • آنومی فرهنگی و اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر
 • آموزش مهارت های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه
 • مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اقتصادی فرهنگی
 • بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد
 • مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اجتماعی نظیر شغل و سن و جنسیت و غیره
 • بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه
 • بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری و حمایتی بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک
 • بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان
 • بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و اختلالات شخصیتی در دختران مجرد جوانی که رابطه جنسی دارند
 • بررسی تأثیر آموزش مهارت شیوه های حل مسأله در بهبود شیوه های حل مسأله و پیشگیری از عود در معتادان شهر .