• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 08
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05
 • صفحه اصلی 06
 • صفحه اصلی 01

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته های مدیریت:

 • طراحی مدل بهینه آموزش الکترونیکی آموزش های کوتاه مدت
 • بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان  …
 • بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات درارتقاء بهره وری سازمان  …
 • نقش فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین در سازمان  …
 • بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان  …
 • بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی
 • ارزیابی عملکرد IT سازمان با BSC یا ...
 • ارزیابی عملکرد IT سازمان با BSC یا  DEA
 • ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد تلفیقی BSC و  DEA
 • موانع استفاده از تجارت الکترونیک
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پرداخت الکترونیک  (Mobile payement)
 • مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی
 • بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
 • بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن ‏همراه و نگرش دانشجویان
 • بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏ همراه و رضایت دانشجویان
 • سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم ها
 • بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
 • بررسی موانع استفاده بهینه از فناوری اطلاعات  در سازمان  …
 • بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان
 • طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد  MIS
 • بررسی اثربخشی MIS سازمان  …
 • بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان  …
 • بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان
 • امکان سنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه ها
 • ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر
 • کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش زبان
 • فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت
 • ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان جهت اجرای برنامه انبار داده
 • بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان  …
 • نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی اینترنتی
 • استفاده از تکنیک داده کاوی (DATA MINING) در بهبود مدیریت روابط مشتری در سازمان  …
 • مدلسازی افزایش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نقش فناوری اطلاعات  در ارتقاء بهره وری در سازمان  …
 • تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان با استفاده از ماتریس  SWOT
 • شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور
 • طراحی مدل امکان سنجی، سنجش و ارزیابی اقتصادی سیستم یادگیری الکترونیکی و قیاس با یادگیری سنتی در شرکت  …
 • شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  (AHP,TOPSIS, ELECTRE)
 • شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  فازی (FAHP,FTOPSIS)
 • بررسی و تحلیل الگوهای طراحی آموزش مجازی مشهور و ارائه الگوی بهینه
 • طراحی مدل بهینه سنجش میزان آمادگی (دانشگاه یا سازمان) به منظور استقرار سیستم یادگیری الکترونیکی
 • تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی سیستم های آموزشی مجازی در دانشگاه
 • ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی بر پایه چهار عامل فنی، فرهنگی، منابع انسانی و ساختاری در سازمان  ….
 • کاربرد داده کاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر رفتار مشتریان
 • کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
 • کاربرد داده کاوی در رتبه سنجی اعتباری مشتریان
 • کاربرد داده کاوی در مهندسی و طراحی مجدد فرایندها
 • کاربرد داده کاوی در مدیریت پروژه
 • کاربرد داده کاوی در بهینه سازی زنجیره
 • الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری
 • تدوین مدل سنجش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان
 • شناسایی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی
 • بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه های IT سازمان
 • بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان  …
 • بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد IT سازمان
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و عملکرد IT سازمان ...
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان ...
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات
 • رابطه تعهد سازمانی و مدیریت دانش سازمانی
 • مدیریت مشارکتی و استراتژی های فن آوری اطلاعات سازمانی
 • ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC