• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته عمران گرایش ژئوتکنیک:

 

 • بررسی سازه های مدفون در خاک از دیدگاه پدافند غیر عامل
 • بررسی تاثیرات زلزله بر تونل های شهری
 • بررسی اثرات زلزله بر مخازن مدفون در خاک
 • بررسی روش های بهسازی لرزه ای خاک های نرم
 • بررسی روش های کاهش نشست و تغییر شکل در اثر حفاری تونل های شهری
 • بررسی تاثیرات جنس ولایه بندی خاک بر پایداری گودهای شهری
 • بررسی روش های پایدار سازی خاک اطراف فضاهای بزرگ زیر زمینی
 • بررسی تاثیرات نوع خاک بر روش های پایدارسازی گودهای عمیق
 • بررسی روش های تحکیم خاک بر پایداری و تغییر شکل گودهای عمیق
 • بررسی روش های تحکیم خاک بر پایداری و تغییر شکل تونل های شهری
 • بررسی روش های پایدارسازی ترانشه های عمیق شهری
 • بررسی تاثیرات گودبرداری بر سازه های مجاور
 • بررسی اثرات روان گرایی بر پی های عمیق
 • بررسی اثرات اندرکنشی خاک و سازه در ساختمان های بلند
 • بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه های مدفون
 • بررسی روش های بهسازی لرزه ای خاک
 • بررسی اثرات قطر و سربار تونل های شهری بر نشست سطحی زمین
 • بررسی اثرات نوع خاک بر روش حفاری و پایدار سازی تونل های شهری
 • بررسی اثرات اندرکنش تونل های شهری بر یکدیگر
 • بررسی اثرات آب های زیر زمینی بر پایداری گودهای عمیق
 • بررسی اثرات آب های زیر زمینی بر پایداری تونل های شهری