• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته علوم اجتماعی


 

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ناهنجاری های اجتماعی نوجوانان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر خشونت علیه زنان
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی جوانان
 • بررسی رابطه سطح توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی با کیفیت زندگی
 • شناسایی و رتبه بندی اولویت های ارزشی (مطالعه قیاسی مردان و زنان شاغل)
 • شناسایی و رتبه بندی اولویت های ارزشی (مطالعه قیاسی روستاییان و شهرنشینان)
 • بررسی ارتباط اولویت های ارزشی با برخی عوامل اقتصادی-فرهنگی
 • بررسی ارتباط اولویت های ارزشی با برخی عوامل اجتماعی
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی در بین زنان سرپرست خانوار
 • بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقتصادی و سلامت روان در بین زنان سرپرست خانوار
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت زناشویی با روش FAHP
 • بررسی رابطه اشتغال زنان و عزت نفس آن ها
 • بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت جوانان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روش های  MADM
 • بررسی تاثیر خودآگاهی، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان
 • بررسی تاثیر خودآگاهی با خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان
 • بررسی تاثیرپذیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی از توسعه
 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف
 • تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبک های اسنادی دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان
 • بررسی رابطه خودمهاری و پایگاه اجتماعی دانشجویان
 • بررسی رابطه خودمهاری، جمع گرایی و عزت نفس دانشجویان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خود تنظیمی دانشجویان با رویکرد فازی
 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان
 • رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی جوامع روستایی
 • بررسی تطبیقی جامعه شناختی ترس از جرم در میان زنان و مردان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری روستایی با تلفیق روشهای MADM و فازی
 • شناسایی عوامل موثر در شکل گیری انواع گرایشات دینی در بین دانشجویان
 • شناسایی عوامل موثر بر تقویت عدالت اجتماعی از نگاه روستاییان و شهرنشینان
 • شناسایی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان
 • سنجش میزان محرومیت نسبی عاطفی و محرومیت نسبی ادراکی (مقایسه بین دانشجویان دختر و پسر)
 • بررسی رابطه خود اتکایی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه عوامل اجتماعی و دینداری جوانان
 • نقش عوامل اجتماعی در فرد گرایی و جمع گرایی جوانان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت مدیریتی زنان
 • بررسی رابطه فردگرایی، انزوا و خودشیفتگی
 • رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان به خارج از کشور
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی
 • بررسی رابطه الگوهای مدیریت قومی و توسعه در ایران
 • رفتار باروری گروه های قومی در ایران
 • طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهرها
 • بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان
 • بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و بزهکاری نوجوانان
 • مدلسازی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی با هویت ملی با استفاده از معادلات ساختاری
 • رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با سبک زندگی
 • رابطه محرومیت نسبی با شکل گیری هویت و امید به زندگی جوانان
 • رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان
 • سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان (موردی شهر تهران)
 • شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری تعارض نقش های شغلی و خانوادگی در بین زنان شاغل
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی دانشجویان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان
 • الگوسازی ساختاری رابطه پایگاه اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی دانشجویان
 • شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی زنان شاغل
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجددگرایی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر انتقادی دانشجویان
 • بررسی رابطه دین داری و سرمایه اجتماعی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی زنان
 • رابطه پایگاه اجتماعی و سرمایه فرهنگی مالی و سرمایه با بر سرمایه اجتماعی (مطالعه قیاسی بین زنان و مردان)
 • تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه قیاسی با شهرنشینان و روستاییان)
 • زنان و مقوله جهانی شدن (سرمایه اجتماعی زنان، مشارکت سیاسی زنان و...)
 • تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری
 • آسیب شناسی توسعه شهرنشینی
 • عوامل موثر بر رفاه اجتماعی و اقتصادی زندگی و سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص های شناسایی شده
 • رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
 • بررسی رابطه عملکرد رسانه های جمعی با اعتماد میان فردی، عام و نهادی
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و اعتماد اجتماعی
 • رابطه سرمایه های اجتماعی و کالبدی شهروندان با آسیب شناسی اجتماعی شهر
 • سنجش ابعاد مختلف هویت فرهنگی جمعی (هویت فرهنگی دینی، ملی، قومی درون مرزی، قومی فرامرزی)
 • عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق
 • عوامل فرهنگی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق
 • رابطه دینداری و نگرش به جهانی شدن
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی به ارزش های دینی
 • بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی موثر بر پایبندی به ارزش های دینی
 • بررسی موانع اعتمادسازی متقابل در سازمان ها
 • رابطه سرمایه اجتماعی با اعتماد اجتماعی دانشجویان
 • بررسی خصوصیات جامعه شناختی بزهکاران
 • مطالعه تطبیقی و سنجش وفاق اجتماعی عام، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در جوامع روستایی و شهری
 • عوامل موثر بر ارتقاء وفاق اجتماعی عام، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان
 • مدلسازی عوامل (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) موثر بر مصرف برق
 • الگوسازی ساختاری رابطه بین عوامل اجتماعی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر
 • بررسی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر مصرف مواد مخدر
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی زنان
 • ارائه مدلی جهت رتبه بندی منزلت مشاغل با استفاده از رویکرد MADM و فازی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان
 • بررسی عوامل اجتماعی سرپیچی از قوانین و مقررات
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر هویت اجتماعی جوانان
 • بررسی رابطه ادراک کارکنان زن و فرهنگ سازمانی
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی زنان دانشجو
 • تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعیاقتصادی بر تعداد فرزندان
 • بررسی رابطه سبک زندگی و باورهای دینی مذهبی جوانان
 • بررسی تاثیر سبک زندگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر
 • بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی
 • بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به ارزش های دموکراتیک
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش میزان اعتماد اجتماعی به پلیس (با AHP فازی)
 • تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش های سیاسی دانشجویان
 • تاثیر عوامل جمعیتی بر گرایش های سیاسی دانشجویان
 • تاثیر عوامل فرهنگی بر گرایش های سیاسی دانش جویان
 • رابطه باورهای غیر منطقی با رضایت زناشویی
 • باورهای غیر منطقی و الگوهای ارتباطی
 • رابطه باورهای مذهبی، دینی با استحکام پیوند زناشویی
 • بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان .
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان .
 • تاثیر سبک رهبری سازمان بر فرهنگ منابع انسانی
 • تاثیر سبک زندگی بر خلاقیت دانش آموزان
 • بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی با خلاقیت دانش آموزان
 • رابطه شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان
 • رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
 • الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان
 • تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان
 • رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی
 • ارائه مدلی جهت تدوین شاخص های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه سازی آن