• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق عمومی


 • پیدایش تحول مفهوم مصونیت پارلمانی در حقوق ایران
 • حق بر سلامت: تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
 • تاثیر تصوف و عرفان در فرهنگ و ادب فارسی
 • نقش و تاثیر حاکمیت بر مالیه عمومی ایران
 • بررسی حق بر آموزش به زبان مادری در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر
 • مسائل توسعه اقتصادی و برنامه عمرانی چهارم ایران
 • مفهوم توسعه حقوقی
 • بررسی وضع اقتصادی ایلات و عشایر ایران
 • بررسی تطبیقی نظریه استخدام دلخواه در حقوق کار آمریکا و قرارداد موقت در حقوق کار ایران در پرتو امنیت شغلی
 • بررسی مفهوم مشروعیت دولت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 • نقش دستگاه های دولتی در کشف و تعقیب جرایم عمومی
 • بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 • انجمن های حرفه ای
 • ساختار، صلاحیت و پاسخگویی نهادهای مقررات گذار (ایران– انگلستان)
 • مبانی و مدل های خود تنظیمی با تاکید بر نظام حقوقی ایران PHD
 • سیمای حقوقی و اجتماعی زن در آینه تمدن ایران زمین
 • روش های مختلف بیمه اتکائی
 • عملکرد سیاست های اقتصادی و بخش های تولیدی در برنامه عمرانی سوم کشور
 • بررسی فعالیت بانک مرکزی در اجرای سیاست بازرگانی کشور
 • تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
 • نظارت بر انتخابات در حقوق ایران و انگلستان
 • تصویب اعتبارنامه نمایندگان پارلمان
 • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • امکان سنجی حقوقی ایجاد یک نهاد مستقل در برگزاری انتخابات در ایران، در پرتو کمیسیون های انتخابات در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحد
 • تحلیل نظام شوراها در پرتو اصل دموکراسی مشارکتی
 • روابط بازرگانی ایران باکشورهای اتحاد جماهیر شوروی و آلمان غربی
 • منابع مالی صنعت نفت ایران
 • تاریخچه تعاون و تامین اجتماعی در ایران
 • وجوه تشابه و تفارق بین سازمان های دولتی و خصوصی
 • قطب های توسعه منابع آب و خاک در آینده دور ایران
 • سازمان و وظایف اطاق های بازرگانی و نقش آ« در گسترش بازرگانی ایران
 • ارزیابی شکلی و ماهوی لایحه ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • قرارداد امتیاز و تحولات حقوقی آن
 • تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران و مقایسه آن با کشور های مترقی
 • بیمه و گسترش آن در ایران
 • ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اهداف آن
 • به زمامداری در قوه مجریه
 • حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چند فرهنگی PHD
 • بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (ره) و میرزای نائینی (قدس سره)
 • بررسی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی
 • بررسی تحلیلی وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران
 • نظارت قضایی بر سازمان امور مالیاتی
 • نقش دیوان عدالت اداری در مبارزه با فساد اداری
 • مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه ج.ا.ا.
 • نظام حقوق اساسی فدرال با تاکید بر ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان
 • نقش سازمان های کارگری و کار فرمایی در بهبود روابط کار
 • حق دسترسی به اطلاعات در فضای سایبر در ایران
 • تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران
 • همکاری عمران منطقه ای و نقش آن در بخش های مختلف اقتصادی ایران
 • بررسی مفهوم منافع ملی در پرتو حقوق ایران PHD
 • نگرش تطبیقی نظام جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی مطلوب
 • وظایف و اختیارات ماموران وصول و مجازات های مالیات وضع مالیه کشور پس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیات های مستقیم
 • بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی ج. ا. ا. PHD
 • تضمین بی طرفی دولت در ارائه ی خدمات عمومی
 • تحلیل محدودیت های بازنگری قانون اساسی با تاکید برنظام حقوقی ایران
 • نظارت سیاسی و اداری بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • حق اعتصاب کارمندان در بخش عمومی در کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران
 • تکالیف دولت در مورد شرایط مناسب استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریا پیما
 • موازین تثبیت و تضمین قیمت محصولات کشاورزی
 • ارزیابی قوانین استخدامی در پرتو شایسته سالاری
 • تعدیل قرارداد های اداری با تاکید بر شرایط عمومی پیمان
 • تحلیل مفهوم حاکمیت ملی و نظریه حقوق اساسی
 • دغدغه حقوق بشر در اندیشه علمای شیعه (از مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران)
 • گزینش و جایگاه آن در حقوق ایران
 • همانند سازی انسان و حقوق بشر معاصر
 • اصل ممنوعیت جمع مناصب در حقوق ایران و انگلستان
 • رهبری و نقش آن در مدیریت
 • مطالعه ی تطبیقی همه پرسی تقنینی با تاکید بر نظام حقوق اساسی ایران
 • حکومت های محلی کشورهای مترقی جهان و ایران (آمریکا-انگلستان-آلمان غربی)
 • بررسی علل درگیری پلیس و مردم در استان آذربایجان خاوری
 • بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران
 • بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف
 • علل تبعیض نژادی در آمریکا
 • حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران
 • بررسی حقوق استخدامی و شغلی نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقض انتظارات مشروع در حقوق اداری فرانسه و استرالیا
 • دستورگرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران و راهکار های تضمینی آن PHD
 • کارکردهای تنظیمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در حقوق ایران
 • مشروطیت در عرصه فراملی: بررسی نمونه اتحادیه اروپا PHD
 • تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی
 • بررسی موارد تعارض قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و قوانین شوراهای اسلامی و شهرداری ها
 • نظریه عمل حکومتی: مطالعه تطبیقی استثنائات حاکمیت قانون از بعد نظارت قضایی در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران
 • مسئولیت سازمان های اداری
 • شوراهای اداری کشور، جایگاه و اختیارات قانونی
 • دسترسی آزاد به اطلاعات: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا PHD
 • وابستگی تحولات کشاورزی ایران با اقتصاد وصنعت
 • تشکیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت
 • نظام حمل ونقل ایران از دیدگاه توسعه اقتصادی
 • بررسی کلی درتشکیلات موجود سازمان آب و برق شمال”سفیدرود” و پیشنهاد تشکیلات
 • توسعه نظام حقوق اساسی از منظر نظارت و تعادل با تاکید بر مورد ایران
 • تحقیقی در زمینه جامعه شناسی روستائی ایران
 • بررسی نظری و عملی حقوق سندیکایی در ایران
 • بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران
 • بررسی فعالیت های سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 • الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک PHD
 • ابعاد حقوقی رأی گیری الکترونیک
 • حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
 • عمران دشت قزوین در برنامه گزاری پنجم
 • آزادی و نظم عمومی
 • سازمان و وظایف اداره کل گمرک
 • خزانه داری کل و اداره کل تطبیق اسناد و تعهدات وظایف و روش مکانیزه کردن کار آن ها
 • مداخله دولت در اقتصاد در چارچوب نظام حقوقی برنامه توسعه در پرتو نظریه های اقتصاد سیاسی
 • تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات ارضی در توسعه اقتصادی ایران
 • جایگاه و اعتبار نهاد موسس در ایجاد اصلاح و تفسیر قانون اساسی PHD
 • حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران
 • ماهیت حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
 • جایگاه و نقش آفرینی شورای عالی استان ها در سلسله مراتب شوراهای اسلامی …
 • مدل مطلوب دموکراسی محلی در ایران در پرتو نظریه دموکراسی مشارکتی PHD
 • آزادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • بانک جهانی
 • تحقیقی پیرامون دگرگونی های سازمانی اصلاحات اداری و پیشرفت های بانک ملی...
 • آموزش عالی در ایران
 • پاره ای از مسائل حقوقی و قضائی مربوط به گمرگ
 • مبانی، اصول و سازکارهای پاسخگویی حاکمان در فقه شیعه PHD
 • تحلیل مفهومی سیاست، قانون و مقرره
 • سازمان بین المللی کشور های صادر کننده نفت
 • بررسی دادرسی مالیاتی در ایران با توجه به اصول دادرسی عادلانه
 • قیمت گذاری در جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد PHD
 • فرآیند قانونگذاری در ایران و ایالات متحده
 • برابری حق PHD
 • حق زن به تصدی مشاغل عمومی
 • نقش نهاد دادستانی در حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی
 • عضویت چین کمونسیت در سازمان ملل متحد و سابقه آن
 • برنامه عمرانی پنجم و مقایسه مختصر با برنامه عمرانی چهارم
 • تبین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
 • صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی در حقوق ایران و آمریکا PHD
 • امنیت شغلی در حقوق ایران
 • ساختار تشکیلاتی وظایف و اختیارات کانون وکلا در ایران و آمریکا
 • مطالعه تطبیقی حکومت های محلی انگلستان، فرانسه، ایران PHD
 • بررسی حقوق و آزادی های سندیکایی در ایران
 • سیستم اطلاعات پرسنلی و نقش آن در اداره موسسات بزرگ
 • بررسی تحلیلی تحزب در ایران
 • رهبری و نقش روابط انسانی درآن
 • برابری در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 • ساختمان فلسفی دولت و سیر تحولی آن
 • بررسی اقتصادی و مدیریت در صنایع آجر سازی در تهران
 • اقدامات مهم شوروی (اهدایی)
 • بررسی تطبیقی نظارت بر قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 • مدیریت در امور شرکت های زراعی
 • تاریخچه دادگستری ایران
 • حکومت محلی در حقوق انگلستان
 • نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی PHD
 • حوزه ی عمومی و ارزیابی آن در قانون ا.ج.ا.ا.
 • حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 • حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصل دادرسی منصفانه
 • مفهوم نظارت در تصمیمات شورای نگهبان
 • نظام حقوقی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه
 • تحول در مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت PHD
 • صلاحیت های هنجار گذاری مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران
 • تاثیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تنظیم، اجرا و نظارت بر بودجه
 • تحول مفهومی حقوق کار در ایران با تاکید بر انعطاف-امنیت در بازار کار
 • اثر انقلاب سفید بر حقوق زن
 • تاریخچه و نقش انجمن های ایالتی و ولایتی در امور دولتی
 • آثاراجتماعی  و اقتصادی شرکت های سهامی زراعی و اهمیت آن در تحول اصلاحات…
 • بررسی تحلیلی کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی از مقاوله نامه شماره
 • صلاحیت های ریاست جمهوری در پاسداری از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران (با نگاهی به کشورهای فرانسه و افغانستان)
 • بررسی قابلیت استناد پذیری دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد ایران و فرانسه
 • تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت
 • صنعت نساجی و پنبه در ایران
 • انقلاب اداری
 • جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی
 • عرفی شدن فقه شیعه
 • حاکمیت مردم در اسلام
 • مطالعه تطبیقی استقلال قضایی در ایران و آمریکا
 • بررسی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر آراء و نظریات مشورتی
 • مالیات شخصیت های حقوقی و تحول آن در ایران
 • بازنشستگی درقانون جدید استخدام
 • بررسی تحلیلی شرایط کار زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده ۱۱ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان
 • بازنشستگی درایران
 • بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان
 • داوری راجع به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی
 • سیر تحول قوانین استخدامی ایران
 • سیاست مالی طی برنامه های اقتصادی سوم و چهارم
 • بررسی شایسته سالاری در نظام اداری ایران
 • حق بر سلامت و الزامات دولت ها: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر PHD
 • رسیدگی به اختلافات گمرکی و راه کارهای بهبود آن
 • بررسی اصول حاکم بر سازمان های کارگری و کارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی
 • سیر ناسیونالیسم در آفریقا
 • آموزش ضمن خدمت در بانک ملی ایران
 • حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی (ره)
 • خصوصی سازی در ایران در پرتو سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون
 • مشروعیت عرفی قدرت از دیدگاه علامه نائینی و حائری یزدی
 • آثار اقتصادی سد سازی در ایران
 • مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل ۸ قانون اساسی
 • فلسطین
 • ارزش های فرهنگی ایران بترتیبی که در فرهنگ امثال و حکم دهخدا جمع آوری شده...
 • بورکراسی و سازمان اداری در ایران
 • مبانی حقوق بنیادین کار و بررسی آن با موازین بین المللی
 • آزادی های فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عمومی سازی حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران PHD
 • معیارها و تضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی PHD
 • هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه ی تفسیر قانون اساسی (با تاکید بر آراء تفسیری شورای نگهبان) PHD
 • صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون PHD
 • بررسی قوانین استخدام کشوری و تحولات آن تا کنون
 • موارد قطع خدمت دولتی در ایران
 • نقش و وظایف قوای سه گانه در تضمین و اجرای معاهدات بین المللی
 • تفکیک قوا از دیدگاه شورای نگهبان
 • مطالعه تطبیقی مفهوم حق از دیدگاه جرمی بنتام و آیت الله سید ابوالقاسم خوئی
 • بازار مشترک اروپا
 • اثرات قانون جدید استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵در انتخاب کارمند
 • وضع مالیه ایران از صدر مشروطیت تا شهریور ۱۳۲۰
 • بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون
 • عدالت رویه ای در تصمیمات اداری با مطالعه موردی نظام حقوق ایران PHD
 • سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری ایکائو ”ICAO
 • حمایت های کوتاه مدت تامین اجتماعی
 • تحلیل سیاست های کلی نظام در بخش قضایی
 • تکوین نظام حقوقی بودجه در ایران در پرتو مکتب نهادگرایی نوین
 • مشکلات قانون استخدام در مقام اجراء
 • حقوق بشر در نظریه عدالت جان رولز
 • بورس اوراق بهادار
 • بررسی مبانی انتخاب و انتصاب در ولایت فقیه و بررسی ابعاد حقوقی آن در دو دیدگاه
 • سازمان بازرسی کل کشور
 • سازمان های اداری ایران از مشروطیت تاحال
 • بررسی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت
 • مبانی، ماهیت و آثار حقوقی منشورهای شهروندی
 • مصلحت در اندیشه ی امام خمینی و امام محمد عبده
 • نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران
 • بررسی سیستم های نظارتی قانون اساسی
 • نظارت قضایی بر اعمال دولت
 • اصالت شکل در حقوق عمومی PHD
 • مطالعه تطبیقی مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 • حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران
 • حکومت محلی در حقوق انگلستان
 • نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
 • نقش بانک اعتبارات صنعتی در توسعه و پیشبرد صنایع ایران
 • بررسی مسائل و سیاست اشتغال در ایران
 • روش اصلاحات اداری در ایران
 • انقلاب آموزشی و اداری
 • بررسی نظام حقوقی همه پررسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
 • La Justic Constitutionnelle:Mythe Ou Realite? Approche Franco-Iranienne
 • ایجاد صنعت قند در ایران و آثار اقتصادی آن
 • عمران خوزستان نمونه برنامه گذاری منطقه ای
 • مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران
 • نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
 • جامعه شناسی سیاسی کشورهای در حال توسعه
 • اموال عمومی و اموال دولتی
 • سازمان و تشکیلات و طرز کار اتحادیه های اروپایی
 • بوروکراسی ماکس وبر و حقوق اداری دموکراتیک
 • نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم های ورزشی
 • بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ فضل ا.. نوری و آیت ا.. محمدحسین نایینی درباره آزادی، برابری و قانون گذاری در مقایسه با گفتمان حقوق مدرن
 • سازمان و مدیریت موسسات آموزشی و نقش اجتماعی و اقتصادی آن
 • بررسی ماهیت قرارداد موقت کار و پیامدهای عملی آن
 • اقتصاد ژاپن الگوی کشورهای آسیائی
 • امنیت قضایی شهروندان
 • تحلیل و مفهوم اصل برابری در آرا و نظریات شورای نگهبان
 • وظیفه دولت ها و سازمان های بین المللی در توسعه تحکیم دموکراسی
 • عدالت سیاسی و جنسیتی از منظر حقوق دانان معاصر ایرانی
 • دولت الکترونیک و حریم خصوصی
 • آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد
 • نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه PHD
 • جایگاه ساختار و وظایف سازمان ملی جوانان در مقایسه با نهادهای مشابه در کشور های آلمان-فرانسه و مالزی
 • اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی و جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
 • صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • مطالعه تطبیقی نظام های انتخابی پارلمانی PHD
 • تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • حفاظت قانونی در منابع آب های داخلی
 • تروریسم و قانون اساسی
 • اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی PHD
 • تحقیقی پیرامون طبقه بندی مشاغل در وزارت آموزش و پرورش و مشکلات اجرای آن
 • برابری سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
 • مفهوم و جایگاه اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران
 • اقتصاد مسکن در ایران
 • روابط اقتصادی ایران با کشورهای بلوک شرق ”بلغارستان- چکسلواکی- رومانی- شوروی- لهستان- مجارستان- یوگسلاوی”
 • مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن
 • تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی
 • تورم تقنینی در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول قانون گذاری PHD
 • قلمرو صلاحیت های آیین نامه ای دولت و چگونگی نظارت بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • تحلیل و مطالعه آرای تفسیری شورای نگهبان در پرتو نظریه ها و اصول تفسیر قانون اساسی PHD
 • تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه PHD
 • شناخت و تفکر در تحقیق
 • الگوی نظام انتخاباتی مجلس با رویکرد صنفی گرا
 • اصول کلی حقوق اساسی (اهدایی دانشگاه تهران)
 • رفع اختلافات مالیاتی در قوانین مالی ایران
 • بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت
 • بررسی نقش و جایگاه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور در نظام حقوقی ج. ا. ا.
 • بررسی شیوه های اعمال حاکمیت ملت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی تحلیلی مواد ۱و ۵و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۶۹/۹/۱۹ با نگرشی بر مواد ۱۵
 • نظام وظیفه عمومی از دیدگاه حقوق بشر و قانون اساسی
 • نقش بانک ها در رشد اقتصاد ایران
 • حکومت های محلی در رژیم های دموکراسی
 • ارکان سازمان تلویزیون ملی ایران
 • آموزش ابتدایی عمومی کودکان: مطالعه ی نظام حقوقی ایران و آمریکا در پرتو موازین حقوق بشری
 • سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان
 • به زمامداری در قوه مقننه
 • بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی
 • اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه ( با رویکرد اساسی سازی) PHD
 • بررسی مقایسه ای نظام قضایی در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری
 • سیر تکامل صنعت نفت و نقش درآمدهای نفتی در توسعه اقتصادی ایران
 • حقوق بنیادین در آراء و نظریات شورای نگهبان PHD
 • مطالعه تطبیقی مبانی، ماهیت و اصول قراردادهای اداری در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران PHD
 • بررسی تطبیقی قوانین استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • تجزیه و تحلیل سازمانی پست ایران
 • حکومت های محلی و بررسی در قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در ایران
 • بررسی هدف، وظایف و سازمان وزارت کشور و اقدامات انجام شده در سال های اخیر
 • ویتگشتاین متاخر و تاثیر آن بر حقوق
 • بررسی مصادیق خروج از صلاحیت شورای نگهبان
 • حق بر “خطا بودن” در نظام بین المللی حقوق بشر و رابطه آن با “امربه معروف و نهی از منکر”
 • یک برنامه تبلیغات تجارتی در ایران
 • روش های سنجش افکار عمومی
 • نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران
 • موانع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران PHD
 • مسائل رفاه اجتماعی ایران
 • صنایع دستی و نقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران
 • حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • مسئولیت دولت در قراردادهای اداری در پرتو نظریه حکمرانی خوب PHD
 • نظارت دادگاه های دادگستری آمریکا بر ادارات و محاکم دولتی
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • زمینه های تاریخی و اقتضائات حقوقی تشکیل دولت مدرن با تاکید بر مورد ایران
 • ارزیابی نظام حقوق مالیاتی ایران در پرتو اصل عدالت مالیاتی
 • توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادی مطبوعات در ایران، انگلستان و ایالات متحده
 • روش های جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان PHD
 • درباره سیستم توزیع اعتبارات مسکن در ایران
 • تحولات اقتصادی ایران در برنامه اول، دوم و سوم
 • روابط بازرگانی ایران با شوروی و کشورهای بلوک شرق
 • صدا و سیما در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • تحولات سازمان های اقتصادی ایران بعد از مشروطیت
 • نقش رهبری در تحقق هدف و کارآیی سازمان
 • نظریه اراده و منفعت در باب حق در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 • از فضاهای عمومی تا حوزه های عمومی: بررسی جایگاه فضاهای عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
 • نقد و بررسی حقوق اجتماعی-سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران
 • نظارت بر نهادهای شبه قضایی
 • بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی
 • ولایت مطلقه و حاکمیت قانون در نظام ح. ا. ا.
 • وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی
 • بودجه نویسی در ایران
 • نقش سرمایه وسرمایه گذاری خارجی در ایران
 • نهضت تعاون و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن
 • نقش اقتصادی شرکت های تعاونی تولیدی و مصرف و سوابق تاریخی آن
 • بحران دلار (از ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱)
 • تحقیقی پیرامون شاخص های قیمت در ایران
 • مطالعه تطبیقی سازگاری اسلامیت و جمهوریت در قوانین اساسی ایران، پاکستان و افغانستان
 • نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام PHD
 • دادگاه های اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران
 • نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی
 • اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی های اداری تجربه فرانسه
 • بررسی و تحلیل حقوق اقتصادی و اجتماعی در نظام ج.ا.ا.ازدید گاه تئوری عدالت اجتماعی جان رولز
 • مبانی، ماهیت و محتوی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسبت آن ها با یکدیگر PHD
 • واحد های کشت و صنعت
 • نظام حقوقی موسسات عمومی
 • سیاست های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ی حقوق اجتماعی
 • الگوی مطلوب ساختار دادگستری در ج. ا. ا.
 • مردم سالاری دینی از نظر فقه های شیعه (بررسی مقایسه ای نظریه امام خمینی (ره) و آیت ا… محمد مهدی شمس الدین)
 • مسکن در تهران
 • نظارت بر شوراهای اسلامی شهر در آراء دیوان عدالت اداری
 • نگرش مقاصدی در فقه و ارزیابی توان آن در ارایه نظریه فلسفه حقوق اسلامی
 • حمایت از حقوق زنان و کودکان بی سرپرست در ایران در پرتو اصول حقوق بشر
 • بیسمارک و وحدت آلمان (اهدایی)
 • بررسی موسسات اجتماعی کودکان و نوجوانان در ایران
 • فعالیت بانک ملی ایران در زمینه های اقتصادی
 • قابلیت استناد معاهدات در آراء محاکم قضایی ایران
 • جایگاه و اختیارات شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار
 • بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن
 • مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی
 • نظام حقوقی مالکیت بر منابع نفتی و تاثیر آن بر قراردادهای بهره برداری
 • بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • نقش اقتصادی برق در برنامه چهارم عمرانی
 • بررسی تطبیقی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
 • بررسی اصل تمرکز وعدم تمرکز اداری در ایران
 • طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و اجرای آن درایران
 • سیر تاریخی دموکراسی در دنیا و مسائل آن در ایران
 • اقتصاد مزد
 • نحوه تدوین و محاسبه جداول حقوق و مزد با استفاده از روش های امتیازگیری، رده...
 • تاریخچه مطبوعات در ایران
 • بررسی تعاون اجتماعی در ایران
 • مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات رئیس جمهور درایران، فرانسه و آمریکا
 • جلوه های اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر
 • نظارت بر موسسات عمومی
 • نظارت قضایی بر اعمال نهادهای اتحادیه اروپایی
 • بررسی انواع مستخدمین دستگاه های دولتی
 • آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان
 • جنبه های درمانی بیمه اجتماعی
 • حق اعتصاب در حقوق ایران بانگرشی بر موازین بین المللی
 • اعمال مقررات بین المللی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران
 • رسیدگی و صلاحیت قضایی در دیوان محاسبات کشور
 • بررسی روابط بازرگانی ایران با کشورهای عربی خاورمیانه
 • بررسی حقوق شهروندان در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
 • مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها
 • دولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام ج.ا.ا. PHD
 • مفهوم قانون از دیدگاه متفکران عصر مشروطه
 • مفهوم عادلانه قانون
 • پیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر) و تاثیر آن در امور اداری و مدیریت
 • بررسی تخلفات انظباطی کارکنان نیروهای مسلح
 • تعمیم بیمه های اجتماعی
 • زمینه های شکل گیری قانون مدرن
 • حقوق معلولین در ایران
 • ابهامات و چندگانگی در وضعیت اشخاص حقوق عمومی
 • روند جهانی شدن حقوق بشر و تاثیر آن بر حاکمیت دولت ها
 • شهر و شهرداری
 • نظریه مشروعیت قانون هابرماس
 • پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی
 • الگوهای کارآمد نظام های انتخاباتی و چالش های نظام انتخاباتی ایران
 • بررسی مشکلات کشورهای آسیایی و آفریقایی
 • جایگاه، وظایف و اختیارات شوراها در نظام حقوقی ایران
 • جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • نقش سازمان های اعتبار دهنده در بخش کشاورزی ایران
 • سازمان مرکز خدمات ماشینی در وزارت دارایی و استفاده از کامپیوتر در امور اداری
 • ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 • مطالعه نظری نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی PHD
 • چگونگی حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در جمهوری اسلامی ایران
 • سیر تکوینی موسسات تعاون روستایی و اثرات اقتصادی آن ها
 • دادرسی اداری
 • جمعیت ایران و مسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن
 • کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه
 • تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران
 • نقش بانک رهنی در توسعه خانه سازی در ایران
 • سازمان هواشناسی جهانی ’WMO’
 • طبقه بندی مشاغل
 • سیر تحولات پس انداز در ایران
 • تحول صنعت برق در ایران و تاثیر آن در توسعه اقتصادی
 • مسئولیت مدنی خودروسازان در عیب ناشی از تولید
 • حوزه ریسرچ حقوق جزا: قاچاق کالای سلامت