• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی :


جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و حقوق کیفری

 • حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی
 • حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
 • عدالت کیفری و پلیس علمی
 • جرم شناسی
 • حقوق بشر

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی :


 بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی

 • مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروس ها
 • مجازات های تعزیری و بازدارنده و تبدیل آن ها در حقوق کیفری ایران
 • شناسایی راهکارهای مقابله با جرائم کلاهبرداری رایانه ای
 • بررسی تطبیقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 • جرائم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران
 • مسئولیت مبتنی بر تقصیر و برائت پزشک در قبال بیمار
 • بررسی حقوقی ماهیت جرم
 • تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه
 • حمایت کیفری از علائم تجاری
 • نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته
 • استنادپذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی مجازات کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در نظام حقوقی ایران
 • تبیین ابعاد مجازات در حقوق کیفری اسلام
 • جرائم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکترونیک
 • جرائم شرکتی از بعد جرم شناختی
 • مطالعه ای در خصوص جرائم مخابراتی
 • بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال آن
 • طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی
 • مطالعه ای پیرامون جرائم خُرد در حقوق کیفری ایران
 • آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزیابی خسارت های درد و رنج و ارائه روش مناسب
 • جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی
 • نگاه انتقادی بر نظام عدالت کیفری ایران
 • جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
 • جرائم علیه میراث فرهنگی به عنوان جزیی از میراث مشترک بشریت
 • تاثیر انگیزه هدف قصد و شخصیت طرفین در ارتکاب قتل در نظام حقوق کیفری ایران
 • بررسی جرائم رایانه ای، بررسی جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،
 • بررسی جرائم ناشی از تخلفات سردفتران
 • بررسی جرم زمین خواری در ایران
 • گرایشات مختلف فقه و حقوق (جرم و جزا، خصوصی، بین الملل، تجارت و...)
 • بررسی  اتانازی داوطلبانه غیرفعال از منظر حقوق
 • رویکرد اسلام در قبال شبیه سازی انسان
 • اتانازی تقاضای بیمار و خود مختاری
 • سومنا مبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری
 • بررسی فقهی– حقوق قرارداد پیش فروش آپارتمان
 • مسئولیت کیفری مسلمان نسبت قتل اهل ذمه
 • قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی– جرم شناختی آن
 • مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس
 • حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل
 • حقوق و مسئولیت پرستاران
 • مرگ مغزی و آثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبیقی حقوق بر بیماران
 • تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
 • مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
 • مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
 • ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
 • اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباط الکترونیکی آنستیرال
 • شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق جزا
 • رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
 • کرامت انسان و پرتو حقوق بین الملل زیست پزشکی
 • بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدگاه فقه و حقوق
 • مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه
 • مطالعه تطبیقی ممنوعیت دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه با معاملات اوراق بهادار
 • بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بیماری از طریق تماس جنسی، پیوند اعضا و چالش های حقوق آن– جرم معامله متکی براطلاعات نهانی
 • مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
 • مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی فقهی تغییر جنسیت
 • بررسی فقهی، حقوق تخریب محیط زیست
 • ماهیت فقهی جعاله در بانکداری
 • انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران
 • تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
 • قراین و امارات در حقوق کیفری ایران و انگلیس PHD
 • بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه
 • بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب)
 • بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان
 • سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرائم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)
 • حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز
 • ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی  PHD
 • اصل برائت و اماره جرمیت
 • حمایت کیفری از محیط زیست
 • معاونت در جرائم مشمول حدود، قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران
 • روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی
 • روان شناسی در خدمت حقوق جزا
 • جرائم و مجازات های مالیاتی ۵۰سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد
 • ماهیت حقوقی –سیاسی تروریسم با تاکید بر جایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت  PHD
 • بررسی فقهی-حقوقی و جرم شناختی فرزند کشی
 • بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده
 • سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان و نوجوانان
 • تاثیر جرائم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی  PHD
 • قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه
 • فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران
 • دفاع مشروع
 • رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران  PHD
 • حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری
 • دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی
 • تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری
 • حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی  PHD
 • هدف از مجازات ها چیست؟
 • تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل
 • بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
 • بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران
 • جرائم مالی کارمندان دولت ”اختلاس- ارتشاء”
 • مبانی فلسفی حقوق جزا
 • تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی
 • تحقیقی  پیرامون جرائم مطبوعاتی
 • رابطه علیت در ارتکاب جرم
 • دادرسی روستایی در ایران (خانه های انصاف) و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند
 • مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
 • وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی
 • جرائم بازرگانی؛ از ماهیت تا پاسخ های کیفری با تاکید بر اسناد بین المللی
 • جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور
 • بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اشخاص
 • زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان
 • تحلیل مبنای دیه
 • استرداد مجرمین
 • بحث پیرامون جرائم احتکار و گران فروشی
 • قضا زدایی و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
 • حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران
 • سالم سازی محیط
 • بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
 • صلاحیت دادگاه های نظامی ایران
 • مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران، مصر و لبنان (اهدایی)
 • جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران
 • وندالیسم در سیاست کیفری ایران
 • بررسی مجازات های اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی و لایحه قانون مجازات های ….
 • قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران)
 • سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران
 • سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها  PHD
 • خودکشی مساعدت شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
 • زندان و تاثیرآن در تکرار جرم
 • مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان
 • جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت (خیانت –جاسوسی)
 • بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.۱۳۸۱)
 • بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان
 • قراردادها در حقوق کیفری ایران
 • سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه
 • مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان
 • جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا
 • موانع قصاص نفس در شریعت اسلام
 • گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری….
 • نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل  PHD
 • مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری  PHD
 • آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران
 • ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر  PHD
 • شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاه های ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق
 • مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی
 • وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان
 • معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی
 • ایراد ضرب و جرح عمدی
 • قوانین حاکم بربلیس از صدراسلام تا حکومت اسلا می و مطالعه تطبیقی آن
 • سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
 • جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی
 • فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴و تحولات بعدی این قانون (۱۳۴۶-۱۳۰۴)
 • تحلیل و بررسی مفهوم فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی (ماده ۶۳۸ق. م.ا)
 • تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب
 • تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعر موضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب
 • بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم
 • اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی)
 • شهادت کذب وقسم دروغ و آثار مترتبه برآن ها در حقوق
 • مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی
 • پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
 • تاثیر مقررات مالی در قرار دادها
 • بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری
 • علل نقص آراء کیفری در مرجع دیوان عالی کشور در جرائم علیه اموال “سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی“
 • بررسی تحلیلی موانع مجازات
 • مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی
 • سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی)
 • جعل اسناد در حقوق کیفری ایران
 • تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
 • سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
 • تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران
 • فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه
 • بررسی و مقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
 • بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه
 • تابعیت
 • موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی
 • نهادهای متولی پیشگیری رشد مدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان
 • جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد
 • سنجش و مدیریت ریسک جرم  PHD
 • رشد جزایی و جایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 • جرائم کامپیوتری
 • تروریسم سایبری  PHD
 • اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
 • بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر
 • اعدام و مجازات های سالب آزادی و تاثیر آن ها در پیشگیری از ارتکاب جرم
 • مطالعه حقوقی- جرم شناختی جرائم و تخلفات ورزشی با تکیه بر خشونت های ورزشی
 • اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه  PHD
 • شهادت در حقوق جزای ایران
 • حقوق متهم در دادرسی کیفری بین المللی  PHD
 • اصول حاکم بر مجازات ها در حقوق کیفری ایران
 • تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس (اهدایی داشگاه آزاد)
 • بررسی جزائیات در اسلام
 • بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
 • معماری و شهرسازی و ارتباط آن ها با جرم
 • جرم و فلسفه مجازات
 • تعارض قوانین جزایی در زمان
 • بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری
 • بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس
 • مطالعه مجازات های بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر
 • پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
 • رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری  PHD
 • بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری
 • مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی
 • بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
 • بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
 • تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری
 • دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه
 • بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی
 • همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال
 • هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان
 • بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات
 • قطعیت آراء و حق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه و اسناد  PHD
 • رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران  PHD
 • افترا و توهین و هتک حرمت
 • روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان
 • مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا
 • جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جرائم سازمان یافته فراملی  PHD
 • بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد (با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی)
 • پیشگیری از جرم سازمان یافته براساس الگوی محیطی  PHD
 • سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
 • مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی  PHD
 • جرائم ثبتی ” اسناد و املاک” در حقوق کیفری ایران
 • تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
 • اکراه در قتل و مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 • بررسی ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(اذیت و آزار بدنی برای...)
 • تعصب ناموسی و رابطه آن با جرم
 • تاثیر زمان و مکان در جرم و مجازات
 • سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب و تصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده
 • بررسی تطبیقی تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم در حقوق
 • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا PHD
 • حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر
 • معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلط PHD
 • نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد
 • بررسی مفهوم “تربیت و تنبه” نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران
 • جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی
 • مطالعه تطبیقی جرم ها و جریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران و اسلام
 • تکرار جرم
 • شروع جرم در حقوق جزای ایران
 • نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل
 • علت شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه های خرده فرهنگ مجرمانه (مطالعه ی موردی استان هرمزگان)
 • اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
 • بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر
 • حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر
 • اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی  PHD
 • صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران
 • ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی
 • حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی
 • موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران و انگلستان
 • نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
 • ضابطین دادگستری و نظامی
 • تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران
 • بزه دیدگی بیگانگان (بررسی موردی بزه دیدگی افغان ها در شیراز)
 • جرم انگاری سوء استفاده ازقدرت در پرتو تعامل نظام حقوق بشر و حقوق کیفری PHD
 • بزه دیده در فرآیند کیفری
 • تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس  PHD
 • سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی
 • بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری
 • موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران PHD
 • تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸
 • احکام زنا در اسلام
 • بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران
 • کیفر در نظریه لیبرالیسم  PHD
 • سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر
 • حقوق و تضمین های مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • پیشگیری از جرم در قرآن کریم  PHD
 • علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران (جنون،مستی،خواب و بیهوشی)
 • راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری  PHD
 • مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 • رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرائم علیه اموال
 • سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
 • بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
 • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
 • استنطاق (بازپرسی)
 • چالش های قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر (اسناد بین المللی و انگلیس)
 • مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان  PHD
 • حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
 • تاثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران  PHD
 • قضایی شدن اجرای احکام کیفری
 • جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 • بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷
 • قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
 • تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان
 • حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی
 • خصوصی سازی عدالت کیفری  PHD
 • تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری  PHD
 • تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری  PHD
 • جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن
 • رابطه افکار عمومی و قانون گذاری جنایی
 • بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت
 • جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران
 • اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازات ها
 • قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران
 • جایگاه قاعده در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
 • بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی
 • جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی
 • فرآیند جرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی و بین المللی
 • جرم انگاری و اخلاق زیستی  PHD
 • تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران
 • نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان  PHD
 • مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن
 • تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی
 • تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران
 • حمایت از جنگل ها و مراتع در قوانین کیفری ایران
 • ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
 • بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان
 • پرونده شخصیت
 • مجازات خدمات عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (اهدایی)
 • تورم کیفری
 • بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
 • جرم هواپیما ربایی
 • جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران
 • نظام جرائم و مجازات ها در آیین یهود
 • مطالعۀ تاریخی- کیفر شناختی مجازات بدنی  PHD
 • لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران
 • حوادث ناشی از عملیات ورزشی (تحلیل بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)
 • عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن
 • ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان  PHD
 • مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه
 • قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی (ایران و فرانسه)
 • قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم
 • دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری
 • بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار  PHD
 • سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی
 • بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران
 • بررسی تحلیل ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی
 • مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه
 • مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران…
 • بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
 • اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی
 • عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن
 • مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها
 • نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
 • طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران
 • جرم تخریب در حقوق جزای ایران
 • حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان
 • مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان
 • پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین المللی
 • تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم
 • الزامات مرتبط با پیشگیری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)
 • مطالعه ی مدل های دوگانه ی عدالت کیفری هربرت پاکر، با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران در پرتو آن مدل ها
 • بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب
 • تجزیه و تحلیل مواد “۲۱۶و ۲۱۷” قانون مجازات اسلامی
 • تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم با تاکید بر پیشگیری از وقوع آن
 • جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران
 • بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵
 • بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی
 • مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری
 • قاچاق انسان
 • بحث در جرائم عمدی و خطئی
 • کیفر مرگ در نظام کیفری ایران (گذشته و حال)
 • تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
 • سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
 • عدالت ترمیمی (مبانی و کنشگران) PHD
 • بررسی آراء صادره از دادگاه های عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه های جرم شناختی بالینی
 • بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی
 • نقش دادسرای دیوان عالی کشور در تشکیلات و سازمان های قضایی ایران
 • تحلیل کیفرشناختی طبقه بندی زندانیان
 • انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی
 • جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران
 • تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران
 • عنصر مادی جرم  PHD
 • سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران
 • رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی (ایران و آمریکا)
 • تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
 • بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان
 • نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران
 • پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران
 • رکن مادی قتل عمد
 • شکنجه در قوانین ایران
 • مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان  PHD
 • تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
 • شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم
 • تحلیل عنصر خطای جزایی
 • صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاه های کیفری بین المللی
 • عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع
 • بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 • بررسی ربا در مقررات کیفری ایران
 • مبانی عدالت جزایی و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران
 • مطالعه تطبیقی جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 • بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران
 • توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرائم تروریستی  PHD
 • اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر ابراز ادله
 • مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی
 • بررسی مواد ۳و۴ قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل
 • مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام های حقوقی انگلستان و ایران  PHD
 • تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
 • تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم
 • ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی
 • مبانی تقسیم جرائم به حد و تعزیر
 • جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران
 • معاونت در قتل عمد
 • بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند
 • رابطه علیت در انواع قتل
 • حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
 • شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی)
 • تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با تکیه بر مقررات کیفری و رویه قضایی ایران
 • نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم
 • نقش غرائز در ازدیاد جرائم
 • بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل
 • قتل شبه عمد در فقه اسلامی
 • آدم ربایی در حقوق جزای ایران
 • ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران
 • جرائم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و آمریکا
 • بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای مصوب ۲۰۰۵
 • حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن)
 • سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس
 • بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری
 • بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار
 • جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه
 • بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب
 • آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله
 • تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری  PHD
 • بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه
 • بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش
 • دعوی تصرف عدوانی
 • علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
 • عوامل روانی موثر در مجازات
 • جرائم و مجازات ها در حقوق رم باستان
 • تسبیب در جنایات
 • مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران
 • صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف
 • مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
 • محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
 • جایگاه مددکاری اجتماعی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران (با تاکید بر رویه قضایی)
 • بررسی سیاست جنایی در خصوص اتانازی در ایران، هلند و استرالیا
 • جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران
 • حق دفاع متهم
 • سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر
 • تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران
 • جهل به قانون
 • کودک آزاری والدین
 • پاسخ های سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر
 • نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
 • اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
 • مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه
 • تحلیل درباره قتل غیر عمد در حقوق ایران
 • مبانی فقهی و حقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران
 • تحولات اجرای اقدامات سالب آزادی در پرتو فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 • اصلاح نظام زندان ها و زندانبانی در پرتو تجارب و دیدگاه های زندانیان سابق
 • اصلاح و تربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران
 • مرگ سفید مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن
 • فرآیند اساسی سازی اصول راهبردی حقوق کیفری
 • اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی  PHD
 • اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
 • حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران
 • سنجش و ارزیابی انواع روش های پیشگیری از جرم
 • مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و مصر
 • جرائم هواپیمایی
 • قتل خطئی محض
 • بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان
 • مجازات های باز دارنده در حقوق کیفری ایران
 • اعتراض فوق العاده در امور کیفری
 • مسئولیت کیفری بیماری های روانی در حقوق جزای ایران
 • حمایت کیفری از حقوق و تکالیف خانوادگی
 • بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران
 • بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا  کشنده در حقوق کیفری
 • نقد و بررسی ماده ۱۳۹قانون تعزیزات
 • تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک
 • حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن  PHD
 • اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران
 • حدود صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو…
 • اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری
 • جرائم ناشی از پیشرفت های تکنولوژی
 • نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم
 • حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز
 • تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 • حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد ۳۹تا ۴۵
 • بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضایی استان هرمزگان
 • ضرر و زیان ناشی از جرم
 • اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان
 • قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
 • حقوق متهمین و محکومین جرائم سیاسی (امنیتی) در حقوق موضوعه ایران و اسلام
 • بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران
 • پیشگیری از وقوع جرم در اسلام