• نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 01
  • نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 02

بعد از آنکه مقاله به زبان مورد نظر ژورنال هدف به لحاظ شاکله و فرمت مقاله نویسی استاندارد، با رعایت اصول علمی و فنی نگارش آماده شد، نوبت به انتخاب نشریات و ژورنالهای مناسب و متناسب با آن میرسد.

در این مرحله دانش و تجربه کافی کمک بسیار بزرگی به پذیرش گرفتن در بهترین نشریه یا ژورنال متناسب با مقاله دارد. اگر به زمینه کار نشریه یا ژورنال در زمان سابمیت توجه کافی نشود، اگر به اعتبار نشریه یا ژورنال توجه کافی نشود، اگر به سطح علمی مقاله و تناسب آن با سطح مقالات قبلا پذیرش شده توجه کافی نشود، ممکن است حاصل زحمات کشیده شده برای مقاله تبدیل به ارزش افزوده نشده و مقاله در ژورنال یا نشریه مناسب چاپ نشود و یا اصولا ریجکت شده و در پیج و خم طاقت فرسا و فرسایشی اصلاحات مجدد و مکرر به فراموشی سپرده شود، لذا با انتخاب نشریه یا ژورنال مناسب و متناسب و در زمان خود میتوان ارزش اقزوده ناشی از یک تلاش علمی را به درستی به وجود آورده و برای استفاده درست در معرض دید و دسترس سایر پژوهشگران محترم قرار داد و از این مسیر هم به تقویت درست و اصولی و منطقی رزومه خود دست یافت و هم در هیاهوی تولید علم و دانش جهانی سهم خود را به قدر توان ادا کرد.

به قولی 
ترک این مرحله بی همرهی خضر مکن        ظلمات است بترس از خظر گمراهی