بر اساس تعریف دانشگاه هیوستون (University of Houston) پایان نامه کارشناسی ارشد یک نوشته کاملا علمی و تخصصی است که زیر نظر یک استاد راهنما نوشته و تهیه می شود. این دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد را مشابه رساله دکتری می داند با این تفاوت که کوتاه تر بوده و تمرکز بیشتری بر روی موضوع دارد و اندکی تخصصی تر نگارش می شود. یکی دیگر از تفاوت های بیان شده میان پایان نامه و رساله دکتری در مورد حجم محتوا و کیفیت آن است که بر اساس این تعریف پایان نامه ارشد قابلیت استخراج حداکثر یک مقاله و رساله دکتری قابلیت استخراج حداقل 3 مقاله را خواهد داشت. به طور کلی پایان نامه کارشناسی ارشد شامل 60-80 صفحه بدون در نظر گرفتن بخش رفرنس دهی می باشد. البته ممکن است این فرآیند با توجه به نظر اساتید مشاور و راهنما تا حد زیادی طولانی تر و پیچیده تر شود ولی به طور کلی تعداد صفحات اختصاصی به هر بخش از پایان نامه به شکل زیر خواهد بود:

1. صفحه موضوع (Title Page): صفحه موضوع شامل عنوان پایان نامه، نام نویسنده، نام اساتید مشاور و راهنما است که 1 صفحه از پایان نامه به آن اختصاص می یابد.

2. تقدیر و تشکر و پیشگفتار (Acknowledgement): صفحه تقدیر و قدردانی از حامیان مادی و معنوی پایان نامه و پیش گفتاری در مورد موضوع پایان نامه که حداکثر 3 صفحه از پایان نامه به آن اختصاص می یابد.

3. چکیده (Abstract):  خلاصه ای از بیان مسئله، روش تحقیق و نتایج است که 1 صفحه از پایان نامه را در برمیگیرد.

4. فهرست عناوین (Table of Content): لیستی از محتوای موجود در پایان نامه که بسته به میزان آن می تواند بین 2-3 صفحه را در بربگیرد.

5. لیست جداول و تصاویر (List of Tables and Figures): لیستی از جداول و تصاویر استفاده شده در پایان نامه که 1-2 صفحه را به خود اختصاص می دهد. 

6. لیست اصطلاحات (List of Abbraviation): لیستی از اصطلاحات به کار رفته در پایان نامه که 1 صفحه را به خودش اختصاص می دهد.

7. مقدمه (Introduction): خلاصه ای از ادبیات موضوع، سوالات و اهداف تحقیق است که بین 2-4 صفحه به آن اختصاص می یابد.

8. ادبیات موضوع (Literature review): بیشترین بخش از پایان نامه که پیشینه تحقیقاتی انجام شده مرتبط با عنوان پایان نامه در آن ذکر می شود که بین 20-35 صفحه از پایان نامه به آن اختصاص می یابد.

9. روش تحقیق (Methodology): دومین و پرمحتوا ترین بخش از پایان نامه به متودلوژی، اندازه گیری فاکتورهای تحقیق، ابزار تحلیل و جداول و نمودارهای مربوط به آن اختصاص می یابد که حدود 15-25 صفحه از تحقیق را در بردارد. 

10. بحث و نتایج (Result and Discussion): نتایج و دستاوردهای عمومی پایان نامه در این بخش بیان می شود که معمولا توصیف کلی از مفاهیم آماری موجود در بخش روش تحقیق است. این بخش معمولا 3-8 صفحه را به خود اختصاص می دهد.

11. نتیجه گیری (Conclusion): نتیجه گیری یا ارائه راه حل های مبتنی بر نتایج بدست آمده که تقریبا 2-5 صفحه از پایان نامه را در برمیگیرد.

12. رفرنس دهی (Referencing): فرآیند رفرنس دهی با توجه به منابع مورد استفاده ممکن است بین 5-10 صفحه را به خود اختصاص دهد.

13. پیوست ها (Appendix): پیوستها معمولا داده ها و اطلاعات مورد استفاده در پایان نامه را در قالب 5-7 صفحه ارائه خواهد کرد.