• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله


یکی از تفاوت های بسیار عمده بین پروپوزال کارشناسی ارشد و مقطع دکتری، موضوع دفاع از پروپوزال است. دفاع از پروپوزال در مقطع دکتری یکی از فرآیندهای اصلی و بسیار مهم در جریان فارغ التحصیلی و نگارش تز دکتری محسوب می شود. در مقطع ارشد زمانی که پروپوزال را تکمیل کردید باید آن را برای بررسی بیشتر در اختیار گروه تخصصی دانشگاه قرار دهید و در نهایت تصمیمات لازم در جهت تصویب یا رد آن گرفته خواهد شد. اما این پروسه در مقطع دکتری تا حد زیادی متفاوت بوده و معمولا فرآیند آن به شکل زیر است:


ادامه مطلب