• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله


برای جمع‌آوری فیش‌های تحقیق، اصولی وجود دارد که باید رعایت شوند:


*Magazine:
*Written by:
*Title:
*Sequence: Year: Page:
*Article’s Subject:
*Article’s Issue:
*Significance of Issue:
*Purpose of the Study:
*Statement of the Problem:
*Background of the Field Setting:
*Questions and Review of the Hypothesis:
*Research Design
*Population and Sample:
*Data Collection Instrument:
*Variables for Data Analysis and Statistical Treatment:
*Results:
*Main Results:
*Suggestions:

*نام مجله:
*نویسنده
*عنوان مقاله:
*دوره: شماره: سال: صفحه:
*موضوع تحقیق:
*مسئله تحقیق:
*ضرورت و اهمیت تحقیق:
*اهداف تحقیق:
*سواالت و فرضیات تحقیق:
*زمینه تحقیق:
*ادبیات موضوع تحقیق:
*جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری:
*روش و ابزار جمع آوری داده ها:
*روش تجزیه و تحلیل داده ها:
*یافته های تحقیق: