• 01
  • 02
  • 03
  • 04

روش تحقیق کمی به فرآیندی گفته می‌شود که محقق طی آن اقدام به جمع‌آوری و تحلیل داده‌های عددی و آن‌ها را تفسیر نموده و نتایج لازم را از آن‌ها بدست می آورد. نتایجی که از تحلیل داده‌های عددی در روش تحقیق کمّی حاصل می‌شود، می‌تواند در یافتن الگوها، پیش‌بینی روندها، بررسی تأثیرات و مشخص کردن ارتباط بین اجزای مختلف تحقیق کاربرد داشته باشد.

به‌طورکلی تحقیقات کیفی روی دیگر سکه و نقطه‌ی مقابل تحقیقات کمّی هستند که در آن از داده‌های غیر عددی برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود.

از روش تحقیق کمّی در طیف وسیعی از مقالات، پایان نامه‌ها، تحقیقات و در رشته‌های مختلف علوم انسانی، مهندسی، پزشکی و غیره استفاده می‌شود.

  ادامه مطلب