• 01
  • 02
  • 03
  • 04

نگارش یک مقاله ISI هدفی است که بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطعی کارشناسی، ارشد و یا دکتری به دنبال آن هستند. چنانچه در گذشته با فرآیند نگارش مقاله آشنا شده باشید، درخواهید یافت که نوشتن هر گونه پژوهش و تحقیقی اعم از کمی یا کیفی دشوار بوده و به صرف زمان زیادی نیاز دارد. حتی اگر مقالات شما در حد یک پژوهش ساده برای سابمیت در یک ژرونال بین المللی معمولی که ایندکس ISI, ISC, SCOPUS نیست، نیز باشد قطعا زمان زیادی نیاز دارد تا به شکل یک تحقیق قابل قبول در بیاید.
انتخاب عنوان     بیان مساله     سابمیت

  ادامه مطلب