• 01
  • 02
  • 03
  • 04


 رشته های دانشگاهی در مقاطع تحصیلی کاردانی- کارشناسی- کارشناسی ارشد - دکتری و فرا دکتری و در دو نوع پیوسته و ناپیوسته در دانشگاه های ایران و جهان در دو فریم ورک و چارچوب شکلی-روشی درس محور و پژوهش محور(by course T by research)  ارائه میشوند 
هر رشته در مقطع مربوطه به فراخور نوع نظام آموزش و دانشگاه مربوطه دستورالعمل های اداری و مقررات خاص خود را دارد و در اینجا ما فقط هدف معرفتی و شناساندن رشته را دنبال میکنیم و خیلی با ساز و کارهای اداری و مقررات حاکم در هر رشته کار خاصی نداریم و در این راستا اطلاعات خاصی ارایه نمیکنیم بلکه بیشتر هدف شناساندن این رشته ها به عموم دانشجویان عزیز و علاقمندان عرصه دانشهای آکادمیک و دانشگاهی است .