• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

پژوهش های موضوعی، فعالیت های مهارتی و تکمیلی مربوط به یک درس دانشگاهی خاص و یا یک موضوع مشخص هستند که در جهت افزایش سطح مهارتی و عملیاتی مفاهیم آن درس توسط استاد محترم درس مطرح می گردند.

پژوهش موضوعی غیر درسی هم مدل جدی تر و پیشرفته تری از همان پژوهش است که تعریف آن به لحاظ روش و منش انجام و اهداف آن میتواند بسیار بسیار متفاوت باشد.

ادامه مطلب