بیوتکنولوژی
مهندسی مکانیک (حرارت و
سیالات، جامدات، ساخت و تولید، مکاترونیک، نیروگاه، طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، راه آهن، تاسیسات حرارتی و برودتی، بیومکانیک، سیستم های انرژی، بایو سیستم، خودرو و...)

هوانوردی (خلبانی، مراقبت از پرواز، ناوبری هوایی)

ادامه رشته ها