• در باره ما
  • در باره ما

 کار آفرینی و ایجاد ارزش و ثروت در ابعاد مالیو معنوی تعبیری فراگیر شده است که اینروزها از آن به عناون کار آفرینی یاد میشود .
عده ای دیگر با تعبیر ایجاد کار و شغل از آن نام میبرند و با ترکیب آفرینش کار و ایجاد شغل آن را ترجمه میکنند . آنچه که میتواند دارای اهمیت جدی و انکار ناپذیر باشد وجود ایده ای است که به واسطه آن چیزی خلق و یا باز آفینی و یا باز ارایی و یا بازتولید و... شود .یعنی کارآفرینی به نوعی با فلسفه نگاه تازه پیوندی عجیب دارد .  با نگاه تازه میتوان از زیر فرسنگها آوار مادی و معنوی و فرهنگی و اجتماعی اتفاقی جدید را رقم زد که از زاویه ای جدید و مغفول مانده موضوعی را بازآفرینی کند .این تازگی چون با خلق همسایه دیوار به دیوار و گاهی هم خانه و هم نشین است جذابیتی بالایی برای نوع انسانی دارد چرا که انسان با خلق به خداگونگی میرسد و هم به تعبیر مکاتب اومانیستی و انسان محور و هم به تعبی ادیان خدامحور انسان را به شادابی و تحول و تقرب میرساند حال یکی تقرب به ابر مرد و ابر زن روزی زمین و در زمان خود یا آینده و یکی به خلیفه خدا بر روی زمین لذا هر دو را تا اوج رهنمون میشود پس معمولا جوامع را به سمت خود میکشاند و باعث تههیج میگردد گاهی در قدرت گاهی در ثروت گاهی در یک ارزش افزوده فرهنگی و هزاران هزار گونه ای که در هر انسانی میتواند به شکلی خود را بروز دهد دریکی نیک و نیکو در یکی اهریمنی و پلید دریکی با ذاتی خیر خواهانه ودر دیگری با ذاتی شرور و بین این دو طیفی بسیار پیوسته و به دور از منطق صفر و یک پا برجاست.
با این تعبیر تمام نوآوران عرصه های مختلف علمی و فرهنگی و هنری و سیاسی و اجتماعی و ... کارآفرین تلقی میشوند تمام افرادی که به نوعی راهی و یادی از انها داریم .چه بقال سرکوچه و چه هیتلر و چنگیز خان و نرون چه چارلی چاپلین و لرل و هاردی و هرلد لوید و سایر بزرگاه فرهنگ جامع هنر و چه سیاستمداران عرصه های مختلف کوروش کبیر و اسکندر مقدونی و ارسطو و افلاطون و ارشمیدس و فرعون و ملقمه ای که هزاران هزار نام از ان درخواهد امد .ابن سینا کارآفرین عرصه طبابت و پزشکی  و ارسطو نابغه عرصه منطق و ارغنون و خلاصه این قصه سر دراز دارد .

همیشه تعاریف بنیادی کار را به فلسفه و تعمق و فراگیری میکشانند و و قتی کار عملیاتی میخواهیم باید از لایه های درونی فاصله گرفته و به لایه های بیرونی تر تمرکز کنیم تا بتوانیم با جهان واقعیتها دست و پنجه نرم کنیم جهان نظریات جهان حقایق هستند که مکان فیزیکی ندارند و در اذهان ما به صورت نرافزار و سیستم عامل انسانی جریان دارند و مسایل بیرونی به جهان فیزیکی و تحقق در عالم واقع برمیگردند .
کارآفرینی پلی است بین این دو چرا که یک رویا را از مرحله خیال و تخیل به جهان واقعیت پیوند میزند و تحقق یک خیال و آرمان است.    

ادامه دارد...