• آزمون  IMAT 1
  • آزمون IMAT 2

پیرامون آزمونهای استاندارد جهانی توضیحاتی مبسوط در این بخش مطالعه خواهید فرمود در ابتدا با تعدادی از این آزمونها آشنا شده و با جزییات بیشتری به مطالعه می پردازید و در ادامه مطالب کلی تری پیرامون این مجموعه ها تالیف و تدوین خواهد شد .