• نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 01
  • نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 02

فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب پذیرش و چاپ

فهرست مطالب سابمیت

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب ویراستاری

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب اصطلاح شناسی

نكاتي در زمينه ي نگارش هر چه بهتر مقاله:

1) در جريان نگارش مقاله ي خود، كمتر از نقل قول مستقيم استفاده نماييد.

2) هيچ گاه مطالب را بدون تأمل و تحليل به همديگر ارتباط ندهيد.

3) از آن جا كه محدوده ي نگارش و تنظيم مقالات محدود است، بكوشيد تا هر سطري از تحقيق تان در خدمت يافتن پاسخ پرسش تحقيق باشد.

4) از به كار بردن جملاتي با مضامين و محتواي يكسان پرهيز نماييد.

5) مقالات علمي بر اساس منطق و برهان محكم و نه تخيل و عاطفه مي باشند.

6) در مقالات علمي به رعايت اصطلاحات علمي توجه نماييد.

7) در استنباط و استنتاج مطالب دقيق باشيد.

8) نگارش هر مقاله نيازمند حداقل به سه بار ويرايش از سوي نويسنده است. در زمان ويرايش به اين موارد توجه نماييد:

الف) ساختار بياني نوشتار

ب) بناي محتواي مفهومي متن

ج) نحوه ي استنادات در متن

مواردي كه منجر به موفقيت يك مقاله مي گردند، به طور خلاصه عبارتند از:

1) بديع بودن و تازگي موضوع

2) كوشش در جهت رفع نيازهاي معرفتي جامعه

3) استفاده از منابع دست اول

4) دقت در نقل قول و رعايت امانت علمي

5) رعايت وحدت رويه در نتيجه گيري مقاله

6) منطقي ترين پاسخ به پرسش مقاله باشد.

7) رعايت وحدت رويه در عنوان مقاله هماهنگ با پرسش هاي مطروحه در آن تنظيم گردد.

8) رعايت وحدت رويه در استفاده از روش شناسي صحيح و متناسب با موضوع مورد نظر

9) رعايت وحدت رويه در رسم الخط نوشتار يك دست و يك نواخت باشد.

10) خلاقيت در طرح پرسش هاي تحقيق

11) پرورش كافي مفاهيم

12) روان و سليس بودن نوشتار و ويرايش مناسب مقاله