فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب پذیرش و چاپ

فهرست مطالب سابمیت

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب ویراستاری

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب اصطلاح شناسی

بعد از آنکه مقاله فارسی یا انگلیسی و یا به هر زبان دیگری از جمله فرانسه،آلمانی،چینی و یا ...به لحاظ شاکله و فرمت مقاله نویسی استاندارد، با رعایت اصول علمی و فنی نگارش،آملده میشود نوبت به انتخاب یک نشریه یا ژورتال مناسب برای سابمیت آن میرسد.

در این مرحله دانش و تجربه کافی کمک بسیار بزرگی به پذیرش گرفتن در بهترین نشریه یا ژورنال متناسب با مقاله را دارد. اگر به زمینه کار نشریه یا ژورنال در زمان سابمیت توجه کافی نشود، اگر به اعتبار نشریه یا ژورنال توجه کافی نشود، اگر به سطح علمی مقاله و تناسب آن با سطح مقالات قبلا پذیرش شده توجه کافی نشود، و اگر های دیگری که از دو بال دانش و تجربه همزمان بر می آیند و کار پژوهشگران زبده و دقیق و به روز است. با توجه و عنایت به ریزه کاریهای فوق میتوان از انتخاب درست تشریه یا ژورنال در قدم حاضر اطمینان نسبی قابل قبولی حاصل کرد.