• تحلیل آماری 01
  • تحلیل آماری 02

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب پایان نامه و رساله

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

نرم افزار مینی تب از جمله نرم افزارهای مطرح آماری است که در برخی از زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و در اقتصاد از قابلیت های خاص و بالاتری برخوردار است.

رسم نمودارهای سه بعدی از مشاهدات، در این نرم افزار به راحتی امکان پذیر است. بسیاری از عملیات ها همانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع­ های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف و پیروی کند نیز به راحتی و سهولت در این نرم افزار امکان پذیر است.

مینی تب با داشتن خروجی ­های بسیار دقیق و مناسب (در حد هزارم اعشار)، در زمینههایی از قبیل آمار توصیفی، رگرسیون، روش‌های چند متغیره پیوسته و گسسته، طرح آزمایش ها، کنترل کیفیت آماری و کاربرد دارد. همچنین می‌توان برای اجرای فرمان هایی که در منو موجود نیست یک ماکروی کوچک نوشت و آن را اجرا کرد.