previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

سمینار…

  Seminar

تحلیل آماری…

Statistical Analysis

شبیه سازی…

Simulation

مستند سازی و چاپ کتاب…

Documentation and Book Publishing

توصیه نامه…

Recommendations

ویزای تحصیلی…

ائ udent Visa

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی و چاپ کتاب

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب توصیه نامه

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب ویزای تحصیلی

توصیه نامه همان طور که از نامش پیداست یک معرفی نامه و یا تاییدیه است که شخص معتبری برای شخص معتبر دیگری می نویسد تا شخص ثالث را به یک موقعیت شغلی یا تحصیلی یا موارد دیگری پیشنهاد کند.

گاهی این توصیه نامه ها حتی جنبه تضمین هم دارند مثاله بارز آن شاید سفته هایی است که در بازارهای مالی تبادل می شود.

وقتی ارائه دهنده چک یا سفته برای شخص گیرنده هویت قاطعی ندارد معمولا شخص ثالثی که برای گیرنده چک مورد وثوق و اعتماد است واسطه شده و چک یا سفته را امضای مجدد می کند که ضمانت انجام آن تعهد باشد و در عین حال اگر چک یا سفته یا تعهد به درستی انجام نشد آنگاه شخص ضامن پاسخگو باشد.

پس در امور تحصیلی معمولا استادی که دانشجویش را می شناسد و مدتی نزد ایشان تلمذ کرده و شاگرد قابل قبولی بوده، مورد عنایت قرار گفته و به مکان های آموزشی یا اشخاص با هویت آموزشی برای ادامه تحصیل معرفی می شوند.

لذا ارائه یک توصیه نامه برای یک دانشجو حکم معرفی و تلویحا ضمانت هم زمان را دارد.