arrow
arrow

مقدمه- منظور از سخنرانی چیست؟
درس ۱- طراحی اهداف سخنرانی
درس ۲- طراحی اشخاص سخنرانی
درس ۳- طراحی ساختار سخنرانی
درس ۴- نگارش متن سخنرانی
درس ۵- تمرین سخنرانی

 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مبانی سخنرانی و فن بیان و آموزش از طریق ایمیل، به سایت درسنامه مراجعه نمایید.